แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณ และการมีส่วนร่วม 


นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน

ศุภกิจ แดงขาว 0 2735

นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน 

นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (2559-2560)

ศุภกิจ แดงขาว 0 6109
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ศุภกิจ แดงขาว 0 3401
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยประธานกรรมการ กฟภ. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และผู้ว่าการ เพื่อให้ กฟภ. เป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ศุภกิจ แดงขาว 0 4339
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 โดยประธานกรรมการ กฟภ. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และผู้ว่าการ เพื่อให้ กฟภ. มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันนำไปสู่การเกิดกระบวนการจัดการที่โปร่งใสและมีความเป็นเลิศ