แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว มุ่งหวังให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) ควบคู่กับการคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ethical and Responsible Business) เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม (Good Corporate Citizenship) และสามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
 


นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567

ฐาปนนท์ ฟักอังกูร 0 123
Monday, February 12, 2024

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบในองค์กร จึงได้ประกาศ"นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)" ในฉบับภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตลอดปี 2567


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 12 ก.พ. 2567

นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย ประจำปี 2567

ฐาปนนท์ ฟักอังกูร 0 307
Friday, November 10, 2023
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบในองค์กร จึงได้ประกาศ "นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)" เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตลอดปี 2567

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 12 ก.พ. 2567

นโยบายบูรณาการ GRC ประจำปี 2566

ฐาปนนท์ ฟักอังกูร 0 965
Wednesday, November 15, 2023
นโยบายบูรณาการ GRC ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยประธานกรรมการ กฟภ. ประธานกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ผู้ว่าการ ได้นำหลักการ Governance Risk and Compliance (GRC) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน