แบนเนอร์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่สะท้อนโครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดการโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว มุ่งหวังให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) ควบคู่กับการคำนึงถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Ethical and Responsible Business) เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม (Good Corporate Citizenship) และสามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
 


นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

วรยศ สังขทรัพย์ 0 1805

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบในองค์กร จึงได้ประกาศ "นโยบายการงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)" เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ

นโยบายธรรมาภิบาล

ศุภกิจ แดงขาว 0 13762
นโยบายธรรมาภิบาล ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 โดยประธานกรรมการ กฟภ. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ผู้ว่าการ เพื่อให้ กฟภ. พัฒนาองค์กร ตามกรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันนำมาซึ่งการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน