งานส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


ตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ของประเทศไทย และ พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายคือ ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579 และตามนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) และ พ.ร.บ. ใบประกอบกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. 2550

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงให้ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงแบบฟอสซิล รวมทั้งการลดปัญหาโลกร้อนจึงสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และตามจึงจัดทำโครงการเพื่อรองรับงานส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ติดตามเทคโนโลยีในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฺพลังงานได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์. 02-590-5533  โทรสาร. 02-590-9793