การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือแจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน


ติดต่อ/ส่งเอกสาร
กองวิจัยและควบคุมุคณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (กวอ.) ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฝวน.)
ชั้น 12 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA
โทรศัพท์ : 02-590-5578
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567