การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์. 02-590-9753  โทรสาร. 02-590-9793