banner

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

กรรมการ

ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล

ศาสตราจารย์ วีรกร อ่องสกุล

กรรมการ

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ธีร เจียศิริพงษ์กุล

รองศาสตราจารย์
ธีร เจียศิริพงษ์กุล

กรรมการ

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการโดยตำแหน่ง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 8 สิงหาคม 2563
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนักผู้ว่าการ กองกิจการคณะกรรมการ