banner

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 25 พฤศจิกายน 2557 วันที 3 มิ.ย. 2558 วันที่ 14 ก.ค. 2558 วันที่ 23 ก.พ. 2559 และ 11 ต.ค. 2559


นายถวิล  เปลี่ยนศรี

นายถวิล เปลี่ยนศรี

ประธานกรรมการ

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

กรรมการ

นายประสิทธิ์  สืบชนะ

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

กรรมการ

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

กรรมการ

นายดนุชา  พิชยนันท์

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

พันเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

พันเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชัย  โสวรรณวณิชกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

กรรมการ

นายสุรงค์  บูลกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

กรรมการ

นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

รองศาสตราจารย์
ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม

กรรมการ


นาย ปฎิคม วงษ์สุวรรณ

กรรมการ

นายยงยุทธ โกเมศ

กรรมการ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการโดยตำแหน่ง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2559
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนักผู้ว่าการ กองกิจการคณะกรรมการ