banner

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 


นายชยพล ธิติศักดิ์

นายชยพล ธิติศักดิ์

ประธานกรรมการ

นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

นายดนุชา  พิชยนันท์

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

กรรมการ

นายยงยุทธ โกเมศ

กรรมการ

นายศักดิ์ เสกขุนทด

นายศักดิ์ เสกขุนทด

กรรมการ

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

กรรมการ

 เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

เรืออากาศโท
กมลนัย ชัยเฉนียน

กรรมการ

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

กรรมการ

นายพนิต ธีรภาพวงศ์

นายพนิต ธีรภาพวงศ์

กรรมการ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการโดยตำแหน่ง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2560
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนักผู้ว่าการ กองกิจการคณะกรรมการ