banner

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ว่าง

 

ประธานกรรมการ

นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ กรรมการ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ

กรรมการ

นายศักดิ์ เสกขุนทด กรรมการ

นายศักดิ์ เสกขุนทด

กรรมการ

พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ กรรมการ

พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ

กรรมการ

เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการ

เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

กรรมการ

นายเชวง ไทยยิ่ง กรรมการ

นายเชวง ไทยยิ่ง

กรรมการ

นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ

นายพนิต ธีรภาพวงศ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ

รองศาสตราจารย์ธีร
เจียศิริพงษ์กุล

กรรมการ

นายปรีชาพร สุวัฒโนดม กรรมการ

นายปรีชาพร สุวัฒโนดม

กรรมการ

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล กรรมการ

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์พรอนงค์ บุษราตระกูล กรรมการ

รองศาสตราจารย์พรอนงค์
บุษราตระกูล

กรรมการ

นายศุภชัย เอกอุ่น

นายศุภชัย เอกอุ่น

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการและเลขานุการ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงานผู้ว่าการ กองกิจการคณะกรรมการ