banner

คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 


นายชยพล ธิติศักดิ์

นายชยพล ธิติศักดิ์

ประธานกรรมการ

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี

กรรมการ

นายสุรงค์  บูลกุล

นายสุรงค์ บูลกุล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

รองศาสตราจารย์
ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์

กรรมการ

นายปฎิคม วงษ์สุวรรณ

กรรมการ


นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

นายดนุชา  พิชยนันท์

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

กรรมการ

นายยงยุทธ โกเมศ

กรรมการ

นายศักดิ์ เสกขุนทด

นายศักดิ์ เสกขุนทด

กรรมการ

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร

กรรมการ

 เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

เรืออากาศโท
กมลนัย ชัยเฉนียน

กรรมการ

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

กรรมการ

นายพนิต ธีรภาพวงศ์

นายพนิต ธีรภาพวงศ์

กรรมการ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการโดยตำแหน่ง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16 สิงหาคม 2560
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนักผู้ว่าการ กองกิจการคณะกรรมการ