งานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

งานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน


ตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ของประเทศไทย และตามนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) และ พ.ร.บ. ใบประกอบกิจการพลังงาน ปี พ.ศ. 2550

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและการขาดแคลนน้ำมันให้บริการรับการยื่นคำขอจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วม พลังงานแสงอาทิตย์และน้ำ พลังงานชีวมวลและลม พลังงานก๊าซชีวภาพและขยะ ให้บริการรับการยื่นคำขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเข้ากับระบบโครงข่ายของ กฟภ. ทั้งกรณีที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ (Very Small Power Plant: VSPP) และใช้เอง (Prosumer) เพื่อลดหน่วยการใช้ไฟ


โครงการที่เปิดรับซื้อไฟฟ้าในปัจจุบัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน (ฝสอ.) กองส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า (กสผ.)
โทรศัพท์. 02-590-9890  โทรสาร. 02-590-9793
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 8 มีนาคม 2567