banner

คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

ปกรณ์  นุตบุญเลิศ

นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายถิรวุฒิ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายชีวิน พัฒนคูหะ

นายชีวิน พัฒนคูหะ

รองผู้ว่าการธุรกิจ

นายเสกสรร เสริมพงศ์

นายเสกสรร เสริมพงศ์

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายชาติชาย ภุมรินทร์

นายชาติชาย ภุมรินทร์

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายธีรพงษ์  บุรีรักษ์

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายศุภชัย เอกอุ่น

นายศุภชัย เอกอุ่น

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

นายสุชาติ เครือแก้ว

นายสุชาติ เครือแก้ว

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4

อนุโลม  อุตมะพันธุ์

นายอนุโลม อุตมะพันธุ์

รองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

นายปิยพจน์ รุธิรโก

นายปิยพจน์ รุธิรโก

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ

รองผู้ว่าการอำนวยการ

นายสุชาติ โชติกธีรกุล

นายสุชาติ โชติกธีรกุล

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

นางนราวดี ศิริสมรรถการ

นางนราวดี ศิริสมรรถการ

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

นายจาตุรงค์ สุขะเสน

นายจาตุรงค์ สุขะเสน

รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

สายตรงผู้บริหาร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล