banner

คณะผู้บริหาร

นายศุภชัย เอกอุ่น

นายศุภชัย เอกอุ่น

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นางพิบูลรัชต์ วงศ์ลมาย

นางพิบูลรัชต์ วงศ์ลมาย

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายประพันธ์ สีนวล

นายประพันธ์ สีนวล

รองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายพสุธา คันศร

นายพสุธา คันศร

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายปราโมทย์ สุดทรัพย์

นายปราโมทย์ สุดทรัพย์

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายชาติชาย ภุมรินทร์

นายชาติชาย ภุมรินทร์

รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด

นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์

นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

นายสุชาติ โชติกธีรกุล

นายสุชาติ โชติกธีรกุล

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

นายภิญโญ ทองเจิม

นายภิญโญ ทองเจิม

รองผู้ว่าการบริหารองค์กร

นายชีวิน พัฒนคูหะ

นายชีวิน พัฒนคูหะ

รองผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร

นายจรรยา วัฒนกุล

นายจรรยา วัฒนกุล

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล

นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4

สายตรงผู้บริหาร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2564
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล