banner

คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นางบุษกร  ตรีศักดิ์ชาติ

นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

รองผู้ว่าการธุรกิจ

นายศรัณย์พงศ์  อาชว์สุนทร

นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายธีรพงษ์  บุรีรักษ์

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายมนูญ จันทรักษา

นายมนูญ จันทรักษา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

ปกรณ์  นุตบุญเลิศ

นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4

อนุโลม  อุตมะพันธุ์

นายอนุโลม อุตมะพันธุ์

รองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

นายปิยพจน์ รุธิรโก

นายปิยพจน์ รุธิรโก

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายถิรวุฒิ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

รองผู้ว่าการอำนวยการ

นางชินเสณี อุ่นจิตติ

นางชินเสณี อุ่นจิตติ

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

ร.ท.สุพจน์  ใช้บางยาง

ร.ท.สุพจน์ ใช้บางยาง

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ

รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล