banner

คณะผู้บริหาร

นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายปิยพจน์ รุธิรโก

นายปิยพจน์ รุธิรโก

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ​

นางชินเสณี อุ่นจิตติ

นางชินเสณี อุ่นจิตติ

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์

นายพิเชฐ ศรีสวัสดิ์

รองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า​

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร

นายอำนวยชัย สุวรรณสุนทร

รองผู้ว่าการอำนวยการ

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายมนูญ จันทรักษา

นายมนูญ จันทรักษา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

นายดุษฎี ลิ่มทอง

นายดุษฎี ลิ่มทอง

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายกิตติ จริยมานะ

นายกิตติ จริยมานะ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายสมภพ เต็งทับทิม

นายสมภพ เต็งทับทิม

รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา

นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ

นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 6 ตุลาคม 2560
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล