banner

คณะผู้บริหาร

นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายปิยพจน์ รุธิรโก

นายปิยพจน์ รุธิรโก

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ
รักษาการแทนรองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 1

นางชินเสณี อุ่นจิตติ

นางชินเสณี อุ่นจิตติ

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน
รักษาการแทนรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร
รักษาการแทนรองผู้ว่าอำนวยการ

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ
รักษาการแทนรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา
รักษาการแทนรองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายมนูญ จันทรักษา

นายมนูญ จันทรักษา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4
รักษาการแทนรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

นายพูลสิริ ธรรมสโรช

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
รักษาการแทนรองผู้ว่ากิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2561
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล