banner

คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

PEA ENCOM INTERNATIONAL

นายอนุโลม อุตมะพันธุ์

นายอนุโลม อุตมะพันธุ์

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายถิรวุฒิ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

นายเสกสรร เสริมพงศ์

นายเสกสรร เสริมพงศ์

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

นายศุภชัย เอกอุ่น

นายศุภชัย เอกอุ่น

รองผู้ว่าการวิศวกรรม

นายนุกูล ตูพานิช

นายนุกูล ตูพานิช

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา

นายชาติชาย ภุมรินทร์

นายชาติชาย ภุมรินทร์

รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด

ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะ

ว่าที่ ร.ท.สมพงษ์ สมันเลาะ

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร

นายสุชาติ โชติกธีรกุล

นายสุชาติ โชติกธีรกุล

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

นายสุชาติ เครือแก้ว

นายสุชาติ เครือแก้ว

รองผู้ว่าการบริหารองค์กร

นายชีวิน พัฒนคูหะ

นายชีวิน พัฒนคูหะ

รองผู้ว่าการสนับสนุนองค์กร

นายจรรยา วัฒนกุล

นายจรรยา วัฒนกุล

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ

นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4

สายตรงผู้บริหาร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 5 ตุลาคม 2563
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล