พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด้านการเงิน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านบริการลูกค้า

ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานะล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ
ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ