พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ


 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2561

 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. 2552

 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561

 ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดซื้อทองแดงและอลูมิเนียมอินกอท พ.ศ. 2559

 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. 2543

 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการขอใช้ไฟฟ้ากรณีที่มีหนี้ค้างชำระ พ.ศ. 2556

 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า 2559

 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559

 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559

 ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559

 

สถานะล่าสุด : 9 เมษายน 2562

ที่มา : กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ

ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2009-6165

Save