พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น


ด้านการเงิน


ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง


ด้านทรัพยากรบุคคล


ด้านบริการลูกค้า


ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย


กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25 มีนาคม 2567
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารองค์กร (กฎหมาย)