พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

 

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550


ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562


ด้านการเงิน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561


ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ด้านทรัพยากรบุคคล

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

ด้านบริการลูกค้า

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558

 

ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554


กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

 

สถานะล่าสุด : กันยายน 2562

ที่มา : กองที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ

ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ