งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า3. สถานที่ยื่นแบบคำขอเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้า PEA


4. ประกาศ กฟภ. เรื่อง ปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกัน ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
            สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์. 02-590-9753  โทรสาร. 02-590-9793