งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า       3. สถานที่ยื่นแบบคำขอเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้า PEA


       4. ประกาศ กฟภ. เรื่อง ปรับปรุงรูปแบบการเชื่อมต่อและระบบป้องกัน ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
            สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีคอนเวอร์เตอร์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฝสอ.) กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (กสผ.)
โทรศัพท์. 02-590-9753  โทรสาร. 02-590-9793
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2565