งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

งานรับเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

       การขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ติดตั้งใช้เอง ไม่ขายไฟฟ้า)

        ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้านอยู่อาศัย อาคารหรือสถานประกอบการเป็นหลัก โดยไม่ขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ซึ่งจะต้องออกแบบระบบป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมทั้งต้องไม่รับกระแสไฟฟ้าจนทำให้ระบบของ กฟภ. เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น และ กฟภ. จะพิจารณาตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการ การเชื่อมต่อ และปฏิบัติการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้

        โดยสามารถยื่นขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ติดตั้งใช้เอง ไม่ขายไฟฟ้า) ได้ที่ https://ppim.pea.co.th/

        *** หมายเหตุ การยื่นขอเชื่อมต่อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เองภายใน และไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า (VSPP, SPP) โดยหาก กฟภ. ตรวจพบหรือเห็นว่าเป็นการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการขอเชื่อมต่อดังกล่าว ผ่านระบบ PPIM ต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า (กสผ.) ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฝสอ.)
โทรศัพท์. 02-590-9753  โทรสาร. 02-590-9793
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 28 มกราคม 2567