แบนเนอร์

วิสัยทัศน์-ภารกิจ-ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)


"ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"

 

ภารกิจ (Mission)


ผลิต จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า
และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพ
และบริการ
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยม (Core Value)


ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

สถานะล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร (กยอ.) 

เผยแพร่ : กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร (กยอ.) โทรศัพท์ : 02-590-5738

ข้อมูล / ภาพ : กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร (กยอ.) โทรศัพท์ : 02-590-5738