แบนเนอร์

วิสัยทัศน์-ภารกิจ-ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)


กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ภารกิจ (Mission)


จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยม (Core Value)


ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

สถานะล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)​
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองวางแผนวิสาหกิจ   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5738