แบนเนอร์

วิสัยทัศน์-ภารกิจ-ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)


กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย
ในระดับภูมิภาค 
มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร 
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ภารกิจ (Mission)


จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า
และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพ
และบริการ
โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยม (Core Value)


ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

สถานะล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวางแผนวิสาหกิจ 

เผยแพร่ : กองวางแผนวิสาหกิจ โทรศัพท์ : 0-2590-5738

ข้อมูล / ภาพ : กองวางแผนวิสาหกิจ โทรศัพท์ : 0-2590-5738