แบนเนอร์

Product List

PEA-PL01_2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL01_2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL02/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน ([PL-12], [PL-29] และ [PL-30])

PEA-PL02/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน ([PL-12], [PL-29] และ [PL-30])

PEA-PL03/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนณ์อุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL03/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนณ์อุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL04/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists) อุปกรณ์ Power Transformer

PEA-PL04/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists) อุปกรณ์ Power Transformer

PEA-PL07/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists) ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

PEA-PL07/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists) ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

PEA-PL08/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL08/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL09-2564 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียน (Product Lists)

PEA-PL09-2564 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียน (Product Lists)

PEA-PL1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียน อุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียน อุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL1-2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL1-2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานรายการอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL6-2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL6-2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

12

หมวดหมู่