แบนเนอร์

Product List

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

PEA-PL03/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหมวดและแยกหมวดย่อยรายการอุปกรณ์ในการจดทะเบียนอุปกรณ์หลัก ในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL03/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหมวดและแยกหมวดย่อยรายการอุปกรณ์ในการจดทะเบียนอุปกรณ์หลัก ในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศขยายระยะเวลาการใช้งานหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ในส่วนอุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน ในหมวดที่ PL-12 : 22 kV, 33 kV Protective Device และ PL-29 : 115 kV Protective Device

ประกาศจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ในส่วนอุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน ในหมวดที่ PL-12 : 22 kV, 33 kV Protective Device และ PL-29 : 115 kV Protective Device

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

PEA-PL07/2565 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ประกาศขยายระยะเวลาจดทะเบียนอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PL07/2565 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ประกาศขยายระยะเวลาจดทะเบียนอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists)

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ทะเบียนรายชื่ออุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า (Product Lists) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

PEA-PLE01/2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ประกาศรับจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า (Product Lists)

PEA-PLE01/2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ประกาศรับจดทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า (Product Lists)

123

หมวดหมู่