แบนเนอร์

 

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

กฟภ. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Email การจัดอบรม E-Learning จัดกิจกรรม การประชุม เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร กฟภ. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฟภ. ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Policy) และกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ กฟภ. (Compliance Framework) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบภายในขององค์กร นอกจากนี้ กฟภ. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กฟภ. มีกระบวนการติดตาม ประเมินการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของ กฟภ. จะสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เต็มความสามารถ โดยไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมาย

โครงสร้างการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Compliance Unit)

อลงกรณ์ สุเสารัจ 0 2430

กฟภ. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ทั้งในระดับคณะกรรมการ ระดับบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานด้าน Compliance เพื่อให้การบริหารจัดการและการกำกับดูแลฯ (Compliance Management) มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Compliance Roadmap

อลงกรณ์ สุเสารัจ 0 2476

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด Compliance Roadmap ระยะ 3 ปี (2564-2566) เพื่อปรับปรุงและบูรณาการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาทั้งในด้านข้อมูล การสื่อสาร แจ้งเตือน การประเมินและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของ กฟภ. จะมีความถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ สร้างความไว้วางใจและให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เต็มศักยภาพ 

     นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
(Compliance Policy)
 
   
กรอบการปฏิบัติการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Framework)