แบนเนอร์

 

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต และกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและประกาศทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Culture) โดยการจัดอบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Division : CPD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance Risk) สนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดจากภายนอก รวมทั้งสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสและมูลค่าทางธุรกิจให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงติดตาม สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (Control and Monitor) และกำหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการกฎระเบียบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Framework) เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ในภาพรวมขององค์กรให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร พร้อมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

โครงสร้างการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อลงกรณ์ สุเสารัจ 0 3048
Thursday, November 18, 2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ทั้งในระดับคณะกรรมการ ระดับบริหาร และหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานด้าน Compliance เพื่อให้การบริหารจัดการและการกำกับดูแลฯ (Compliance Management) มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Compliance Roadmap

อลงกรณ์ สุเสารัจ 0 2908
Thursday, November 18, 2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด Compliance Roadmap ระยะ 3 ปี (2564-2566) เพื่อปรับปรุงและบูรณาการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาทั้งในด้านข้อมูล การสื่อสาร แจ้งเตือน การประเมินและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของ กฟภ. จะมีความถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ สร้างความไว้วางใจและให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เต็มศักยภาพ