แบนเนอร์

โครงสร้างองค์กร


 

ดาวน์โหลดขนาดใหญ่ (รูปภาพ)

ดาวน์โหลดขนาดใหญ่ (PDF)


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองระบบงานองค์กร ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้นำเสนอข้อมูล : นายประเวศ ปิยะพันธุ์

พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระดับ 3