แบนเนอร์

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

สถานะล่าสุด : 11 มีนาคม 2567

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร (กยอ.) / กองบริหารความเสี่ยง (กบง.) 

เผยแพร่ : กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร (กยอ.) โทรศัพท์ : 0-2590-5738 / กองบริหารความเสี่ยง  (กบง.)  โทรศัพท์ : 0-2590-9519

ข้อมูล / ภาพ : กองแผนยุทธศาสตร์องค์กร (กยอ.) โทรศัพท์ : 0-2590-5738 / กองบริหารความเสี่ยง  (กบง.) โทรศัพท์ : 0-2590-9519

ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม

 

  • อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 25 ตุลาคม 2565
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ฝวพ.) กองนวัตกรรม (กนว.)
  • โทรศัพท์ : 02-590-5760

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 

  • อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2566
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (ฝลพ.)
  • โทรศัพท์ : 02-590-6710-3

แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด

 

  • อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 16 มกราคม 2567
  • ที่มาของข้อมูล : กองกลยุทธ์ลูกค้าและการตลาด (กลต.)
  • โทรศัพท์ : 02-590-9290