แบนเนอร์

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

 

  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม

 

  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองนวัตกรรม (กนว.)

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 

  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงานผู้ว่าการ (ฝวก.)