แบนเนอร์

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม

 

  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองนวัตกรรม (กนว.)

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 

  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายลูกค้าและการตลาด (ฝลต.)

แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด

 

  • ที่มาของข้อมูล : กองกลยุทธ์ลูกค้าและการตลาด (กกต.)