แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-010/2561 ลว.15 พ.ย.2561 เรื่อง ขายเศษวัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-010/2561 ลว.15 พ.ย.2561 เรื่อง ขายเศษวัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 801 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 801 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 11 เครื่อง ของ กฟอ.ระโนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-กบญ.(ผบพ.)009/2561

ประกาศขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 11 เครื่อง ของ กฟอ.ระโนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-กบญ.(ผบพ.)009/2561

ขายเครื่องปรับอากาศเป็นเศษเหล็ก การไฟฟ้าอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขายเครื่องปรับอากาศเป็นเศษเหล็ก การไฟฟ้าอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขายเครื่องปรับอากาศเป็นเศษเหล็ก การไฟฟ้าอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทเศษซากหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีการขายทอดตลาด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทเศษซากหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทเศษซากหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายหม้อแปลง เก่าชำรุด ขนาดต่าง ๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องขายหม้อแปลง เก่าชำรุด ขนาดต่าง ๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1234

ค้นหาประกาศ