งานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

งานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน


เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงานและได้ประกาศ พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายคือ ลดความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2579

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยมีการศึกษา พัฒนารูปแบบการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ศึกษา พัฒนาลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการปรึกษาและดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้ใช้ไฟในภาครัฐ ธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน

งานที่ให้บริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ฝสอ.) กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน (กสพ.)
โทรศัพท์: 02-009-6228
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 20 มกราคม 2565