pea%20mobileP%20E%20A%20Mobile%20Banner
ประกาศดับไฟ
ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
PEA Callcenter 1129
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
่job.pea.co.th
แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ กฟภ
ค่า FT
ค่า Ft

สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน

การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า
การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวมีผลตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 จนปัจจุบัน หรือจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลงโครสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า

เปรียบเทียบข้อมูลอัตราการใช้ไฟของบ้านเรือน และธุรกิจ กิจการ

คลังข่าวมหาดไทย
จดหมายข่าวรัฐบาล
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟภ.
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
BCM
ข้อเสนอการเช่าใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง
ธุรกิจวิศวกรรม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่่ 2) พ.ศ. 2560