แบนเนอร์ แบบสอบถามความคิดเห็น
ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟค้างชำระตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย
แบนเนอร์ การขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Callcenter 1129
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
่job.pea.co.th
แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ กฟภ
งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563
(PEACON & Innovation 2020)
การลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 และยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ
แบนเนอร์ โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)