แบนเนอร์ การขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟค้างชำระตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย
แบนเนอร์ วันสถาปนา
ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Callcenter 1129
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
่job.pea.co.th
แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ กฟภ
แบนเนอร์ p e a care and service ส่วนลดค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ
แบนเนอร์ PEA Volta
ขยายระยะเวลา
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ
ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
แบนเนอร์ โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)