การเงินเพื่อความยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ดำเนินธุรกิจหลักในการจัดหาและให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจการของ กฟภ. ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร และนโยบายของรัฐบาล โดยสำหรับโครงการของ กฟภ. ที่จะต้องดำเนินการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม กฟภ. จะดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาโครงการของ กฟภ. เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลดผลกระทบด้านลบให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ การจัดทำรายงาน IEE ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม และการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทรัพยากรทางชีวภาพ ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฟภ. ได้จัดทำกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนของ กฟภ. และเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. Sustainable Finance Framework
  2. Second Party Opinion Report
  3. Impact Report

 

 

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.) กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน (กคจ.)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9680