แบนเนอร์

แผนงานและโครงการ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนงานและโครงการการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฝลส.) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี (กกท.)
โทรศัพท์ : 02-009-6165

RSS

แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 6 พฤศจิกายน 2566
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล (ฝดข.) กองกลยุทธ์ดิจิทัล (กดท.)
โทรศัพท์ : 02-590-9614

RSS

แผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2566
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (ฝวร.) กองโครงการ (กคก.)
โทรศัพท์ : 02-590-5717

โครงการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจำเป็น

โครงการตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และโครงการตามนโยบายเร่งด่วนและความจำเป็น

RSS