แบนเนอร์

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ.

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ.
(Business Continuity Management : BCM)

ภาพเสาไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้า

ความเป็นมาของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ กฟภ.

 

     ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยต่างๆ ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ขึ้นมากมายทั่วโลก   ทั้งเหตุการณ์ก่อการร้าย น้ำท่วม การระบาดของโรคร้ายแรง การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจจะมี การสูญเสียทุนและกำไร เสียภาพลักษณ์ รวมทั้งสูญเสียส่วนแบ่งทางธุรกิจ (market share)  จากผลกระทบของภัยคุกคามต่าง ๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนถึง  74 จังหวัด กฟภ. จึงเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศและเป็นปัจจัยหนึ่ง   ในการพิจารณาเพื่อการลงทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพและความต่อเนื่องของการให้บริการดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันมีภัยคุกคามที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหยุดชะงักเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย/วินาศกรรมของกลุ่มคนต่างๆ เช่น เหตุการณ์ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 เหตุการณ์ชุมนุมปิดล้อมหน่วยงานราชการปี 2557 เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย ปี 2557 เหตุการณ์พายุพัดระบบจำหน่ายเสียหายเป็นวงกว้างปี 2559 เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ กฟภ. ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความเสียหายทั้งด้านการเงิน ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการให้บริการ

     กฟภ. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากลISO 22301: 2019 เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์และฟื้นคืนกระบวนงานหลักที่สำคัญ (Critical Business Process) เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ (พลังงานไฟฟ้า) และบริการให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรวดเร็ว พร้อมทั้งลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การดำเนินงานตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENTSYSTEM : BCMS) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำระบบ BCMS ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2019 มาประยุกต์ใช้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice Guideline) ในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพดังนี้

ข่าวสารและกิจกรรม BCM

RSS
1234567

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเรื่อง BCM ของ กฟภ. เพิ่มเติม :
ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (ฝลส.) กองบริหารความเสี่ยง (กบง.) 
ชั้น 2 อาคาร 2  (ฝั่งตรงข้ามลิฟต์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ : 02-590-9517 
Email : peabcm@gmail.com