การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด : มิถุนายน 2563
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองงบประมาณ (กงป.) ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  0-2590-5370

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

 

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด : มิถุนายน 2563
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9670