การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
         ปี 2562
      ปี 2561

สถานะล่าสุด : มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5370

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   ปี 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562
         ปี 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    ปี 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 4
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 3
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 2
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 1

สถานะล่าสุด : มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองประเมินผลงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9670