การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ประจำปี 2563
         ประจำปี 2562
      ประจำปี 2561

สถานะล่าสุด : ธันวาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5370

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   ปี 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
   ปี 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   ปี 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
   ปี 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562
   ปี 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562
         ปี 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    ปี 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 4 (สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 3
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 2
   ปี 2561 ไตรมาสที่ 1

สถานะล่าสุด : มีนาคม 2563
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองประเมินผลงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9670