การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         ประจำปี 2562
      ประจำปี 2561

สถานะล่าสุด : มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-5370

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ