การใช้จ่ายงบประมาณ

งบลงทุน


 แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด : พฤศจิกายน 2563
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองงบประมาณ (กงป.) ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  0-2590-5370

รายงานผลการใช้จ่ายงบลงทุน

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด : กรกฎาคม 2563
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองประเมินผลงบประมาณ (กปง.) ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9670

งบทำการ


รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบทำการประจำปี

  • แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 กันยายน 2563
  • ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน (กคจ.) ฝ่ายงบประมาณ (ฝงป.)
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9680