banner

ทำเนียบอดีตผู้ว่าการ

นายสาย นิธินันท์ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 1 พ.ศ. 2502-2512 (ผู้อำนวยการองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2502-2503)

นายสาย นิธินันท์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมช่างกล (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก University of the Philippines

ประวัติการทำงาน
- นายช่างที่ปรึกษาการไฟฟ้ากรุงเทพฯ
- ผู้อำนวยการองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตุลาคม 2503)

นายทวี อัศวนนท์ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 2 พ.ศ. 2512 - 2517

นายทวี อัศวนนท์

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จาก University of the Philippines

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2497 : กรรมการองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พ.ศ. 2504 : รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พ.ศ. 2512 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดร.วีระ ปิตรชาติ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 3 พ.ศ. 2517 - 2535

ดร.วีระ ปิตรชาติ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก ปรัชญาสาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาลัยวิสคอนชิน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 19) ปี 2520
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณทิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ของสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน
- 25 มิ.ย. 2507 : นักวิชาการคลังประจำสำนักงานเลขานุการ
- 16 ต.ค. 2507 : ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการอีกตำแหน่ง
- 16 ม.ค. 2509 : รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
- 1 ต.ค. 2509 : ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบริหารและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
- 2 ธ.ค. 2511 : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจบัญชี
- 8 ก.พ. 2512 : รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
- 14 ก.ย. 2517 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกียรติประวัติพิเศษ
- อดีตสมาชิกวุฒิสภา
- อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- กรรมการกฤษฏีกา
- นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 4 พ.ศ. 2535 - 2536

นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S.E.E. Oregan State University
- M.B.A มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 27 ) 2527 - 2528

ประวัติการทำงาน
- 1 ม.ค. 2504 : หัวหน้าแผนกวางแผนและขยายงาน กองแผนงาน
- 14 ม.ค. 2506 : หัวหน้าแผนกวางแผนระบบจำหน่าย กองแผนงาน
- 11 ก.ค. 2507 : ผู้ช่วยหัวหน้ากองแผนงาน
- 23 ก.ย. 2508 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างตามโครงการยันฮีระยะแรก
- 17 มิ.ย. 2510 : หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผนอีกตำแหน่งหนึ่ง
- 26 มิ.ย. 2511 : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกตำแหน่งหนึ่ง
- 1 ต.ค. 2519 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ
- 1 ต.ค. 2530 : รองผู้ว่าการฝ่ายอำนวยการ
- 12 ต.ค. 2535 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกียรติประวัติพิเศษ
- พ.ศ. 2542 : ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการเลือกตั้ง
- พ.ศ. 2543 : อนุกรรมการของคณะกรรมการ ปปช.

ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 5 พ.ศ. 2536 - 2539

ดร.จุลพงศ์ จุลละเกศ

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.S.E.E. University of Colorado (มูลนิธิอานันทมหิดล คนที่ 16)
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 31 (2532)
- ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) Lambuth University

ประวัติการทำงาน
- 27 ต.ค. 2514 : ผู้อำนวยการโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท
- 1 พ.ค. 2517 : ผู้อำนวยการสำนักงานไฟฟ้าชนบท
- 1 เม.ย. 2531 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ
- 30 ต.ค. 2534 : รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
- 1 ต.ค. 2536 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกียรติประวัติพิเศษ
- พ.ศ. 2537 : ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น "คนดีมหาดไทย" ประจำปี 2537 ในฐานะผู้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท
- พ.ศ. 2538 : ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็น "บุคคลตัวอย่างแห่งปี "ประจำปี 2537 ในฐานะ Man of Achievements
- พ.ศ. 2539 : กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- พ.ศ. 2539 : ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง

นายสุนทร ตันถาวร : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 6 พ.ศ. 2539 - 2542

นายสุนทร ตันถาวร

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 32 (2532-2533)

ประวัติการทำงาน
- 12 ก.ค. 2505 : นายช่างโท กองแผนการ
- 3 ส.ค. 2507 : ผู้ช่วยนายช่างเขต การไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
- 15 เม.ย. 2512 : นายช่างเขต การไฟฟ้าเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
- 15 ก.ค. 2516 : ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี)
- 10 มิ.ย. 2519 : หัวหน้ากองโครงการและวางแผน
- 23 ก.ค. 2524 : ผู้อำนวยการกองโครงการและวางแผน
- 1 ต.ค. 2526 : ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการ
- 1 ต.ค. 2530 : ผู้ช่วยผู้ว่าาการ (วางแผนและพัฒนา)
- 1 ต.ค. 2533 : รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- 1 ต.ค. 2539 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกียรติประวัติพิเศษ
- ได้รับประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่าง" ประจำปี 2539

นายวิบูลย์ คูหิรัญ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 7 พ.ศ. 2542 - 2545

นายวิบูลย์ คูหิรัญ

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมการศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S.E.E. จาก Illinois Institute of Technology, Chicaco, USA
- การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 34 ปี 2524
- วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลัก วทบ. ชุดที่ 34 ปี 2532
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 ปี 2537
- หลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 รุ่นที่ 6 ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2541

ประวัติการทำงาน
- 27 พ.ค. 2511 : นายช่างเอก ประจำกองก่อสร้าง
- 23 มิ.ย. 2515 : หัวหน้าแผนกก่อสร้าง ตามโครงการ
- 25 เม.ย. 2517 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท ประจำสำนักงานไฟฟ้าชนบท
- 27 ก.ย. 2520 : รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท
- 1 ต.ค. 2530 : ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท
- 25 มี.ค. 2535 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ฝ่ายเทคนิค)
- 29 พ.ย. 2536 : รองผู้ว่าการ ฝ่ายปฏิบัติการ
- 22 ส.ค. 2538 : รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- 1 ต.ค. 2541 : รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ
- 1 ต.ค. 2542 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เกียรติประวัติพิเศษ
- รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์"สังข์เงิน" สาขาพัฒนาชนบท ประจำปี 2532
- ได้รับประกาศเกียรติคุณ"วิศวจุฬาดีเด่น" ประจำปี 2542
- รางวัลเกียรติยศ "นักบริหารดีเด่น" สาขานักบริหาร-พัฒนาบริการสาธารณูปโภค ประจำปี 2542
- รางวัล "จิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น" ด้านการเมือง การปกครอง สาขาการพัฒนาสังคมดีเด่น ปี 2543
- ประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2543

นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 8 พ.ศ. 2545 - 2548

นายไพจิตร เทียนไพฑูรย์

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( ไฟฟ้าสื่อสาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2510
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การจัดการ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2533

การศึกษาอบรมเพิ่มเติมภายในประเทศ
- พ.ศ. 2532 : หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 21
- พ.ศ. 2535 : หลักสูตร โครงการส่งเสริมผู้จัดการระดับสูง ( Senior Managers Program ) รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2539 : หลักสูตร Strategic Asset Management สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2543 : หลักสูตร The Managerial Grid รุ่นที่ 2
- พ.ศ. 2545 : หลักสูตร Risk Management ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

นายประเจิด สุขแก้ว : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 9 พ.ศ. 2548 - 2550

นายประเจิด สุขแก้ว

วิสัยทัศน์
"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านธุรกิจการให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั่วประเทศ"

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2510 : บรรจุเป็นนายช่างฝึกงานประจำกองแผนการนายช่างโท แผนกโครงการ กองวิศวกรรมและวางแผน
- พ.ศ. 2515 : หัวหน้าแผนกโครงการ 3 กองโครงการและวางแผน
- พ.ศ. 2530 : ผู้อำนวยการกองโครงการและวางแผน ฝ่ายวางแผน
- พ.ศ. 2534 : ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
- พ.ศ. 2540 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า)
- พ.ศ. 2542 : รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2545 : รักษาการแทนผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถึงวันที่ 30 กันยายน 2545
- พ.ศ. 2548 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2553

นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์

วิสัยทัศน์
"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง"

ประวัติการศึกษา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2518
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปีการศึกษา 2544 - 2545
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี 2553

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2518 : บรรจุเป็นวิศวกร อันดับ 1 ประจำกองโครงการและวางแผน
- พ.ศ. 2531 : หัวหน้าแผนกตรวจและรับรองงานก่อสร้างตามโครงการ กองโครงการและวางแผน ฝ่ายวางแผน
- พ.ศ. 2540 : ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล สำนักแผนวิสาหกิจ
- พ.ศ. 2541 : ผู้อำนวยการประสานงานโครงการ
- พ.ศ. 2542 : ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา
- พ.ศ. 2543 : ผู้ช่วยผู้ว่าการ
- พ.ศ. 2544 : รองผู้ว่าการอำนวยการ
- พ.ศ. 2546 : รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร รองผู้ว่าการธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร รักษาการแทนรองผู้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- พ.ศ. 2547 : รองผู้ว่าการอำนวยการ
- พ.ศ. 2550 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 11 พ.ศ. 2553 - 2555

นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ

วิสัยทัศน์
"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากลในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง"

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2517
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2541
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36 สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง ปี 2545
- หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2552

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2517 : บรรจุและแต่งตั้งเป็นวิศวกร อันดับ 1 ประจำแผนกพัสดุเครื่องมือก่อสร้าง กองก่อสร้าง
- พ.ศ. 2524 : หัวหน้าแผนกก่อสร้างระบบจำหน่ายเขต 1 กองก่อสร้างทั่วไป ฝ่ายก่อสร้าง
- พ.ศ. 2529 : วิศวกรระดับ 7 ส่วนเทคนิคเขต การไฟฟ้าเขต 2 ภาค 3 (ชลบุรี)
- พ.ศ. 2531 : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนเทคนิคเขต การไฟฟ้าเขต 2 ภาค 3 (ชลบุรี)
- พ.ศ. 2534 : ผู้ช่วยหัวหน้ากองเทคนิคเขต การไฟฟ้าเขต 3 ภาค 1 (ลพบุรี)
- พ.ศ. 2535 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองก่อสร้างทั่วไป ฝ่ายก่อสร้าง
- พ.ศ. 2540 : ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ การไฟฟ้าเขต 2 ภาค 3 (ชลบุรี)
- พ.ศ. 2541 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)
- พ.ศ. 2542 : รองผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)
- พ.ศ. 2543 : ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 3 ภาค 1 (ลพบุรี)
- พ.ศ. 2545 : ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 2 ภาค 3 (ชลบุรี)
- พ.ศ. 2550 : รองผู้ว่าการจำหน่ายและบริการ (ภาค 2)
- พ.ศ. 2553 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 12 พ.ศ. 2555 - 2558

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation & Maintenance Training ประเทศเยอรมนี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2521 : วิศวกรอันดับ 1 แผนกปรับปรุงระบบจำหน่าย กองควบคุมระบบจำหน่าย ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
- พ.ศ. 2534 : หัวหน้าแผนกแผนผังระบบจำหน่าย กองควบคุมระบบจำหน่าย ฝ่ายบำรุงรักษา
- พ.ศ. 2535 : หัวหน้าแผนกโครงการเขต 4 กองโครงการและวางแผน ฝ่ายวางแผน
- พ.ศ. 2542 : ผู้อำนวยการกองโครงการ ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2547 : ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2548 : ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2550 : ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2553 : รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ
- พ.ศ. 2553 : รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- พ.ศ. 2554 : รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2555 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 13 พ.ศ. 2558 - 2561

นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- 2524 : วิศวกรอันดับ 1 ฝ่ายวิศวกรรม
- 2535 : หัวหน้าแผนกควบคุมมาตรฐานทางเทคนิค กองเทคนิคเขต การไฟฟ้าเขต 3 ภาค 3 (นครปฐม)
- 2543 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
- 2544 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงานและปฏิบัติการ การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
- 2544 : ผู้ตรวจการ การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
- 2545 : ผู้อำนวยการกองแผนงานและปฏิบัติการ การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
- 2548 : ผู้อำนวยการกองควบคุมและบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต 1 ภาค 3)
- 2548 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต 1 ภาค 3)
- 2549 : รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต 1 ภาค 3)
- 2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
- 2556 : ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- 2557 : ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
- 2558 : รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล
- 2558 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายสมพงษ์ ปรีเปรม : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14 พ.ศ. 2561 - 2564

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ประวัติการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2527 : วิศวกรอันดับ 1 แผนกโครงการเขต 3 กองโครงการและวางแผน ฝ่ายแผนการและงานโยธา
- พ.ศ. 2538 : หัวหน้าแผนกออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อย กองออกแบบระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ฝ่ายออกแบบ
- พ.ศ. 2541 : หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า กองออกแบบระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ฝ่ายออกแบบ
- พ.ศ. 2545 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออกแบบสถานีไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบสถานีและสายส่ง
- พ.ศ. 2547 : รองผู้อำนวยการกองออกแบบสถานีไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบสถานีและสายส่ง
- พ.ศ. 2548 : ผู้อำนวยการกองออกแบบสถานีไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบสถานีและสายส่ง
- พ.ศ. 2552 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรมและทดสอบ
- พ.ศ. 2553 : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรมและทดสอบ
- พ.ศ. 2558 : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม
- พ.ศ. 2558 : ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม
- พ.ศ. 2558 : ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ (มอบหมายการปฏิบัติงานให้ไปช่วยปฏิบัติงานบริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
- พ.ศ. 2559 : ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2560 : รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- พ.ศ. 2561 : ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รูป : กองประชาสัมพันธ์ โทร.02-590-5185
ประวัติการทำงาน : ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
กองบริหารงานบุคคล (กงบ.)
โทรศัพท์ : 02-590-9414

วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17 สิงหาคม 2564