แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจงเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า TOU

 

          อัตราค่าไฟฟ้า TOU หรือ อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าแบ่งเป็น  2  ช่วงเวลา คือ

 

          Peak             : เวลา 09.00 น. – 22.00 น.      วันจันทร์ - ศุกร์ และวันพืชมงคล

 

          Off-Peak      : เวลา 22.00 น. – 09.00 น.      วันจันทร์ - ศุกร์ และวันพืชมงคล

 

                                : เวลา 00.00 น. – 24.00 น.      วันเสาร์ - อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันพืชมงคล ที่ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ    (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

 

Peak  คือ ช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาสูง  เนื่องจากประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง การไฟฟ้าต้องจัดหาเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งราคาสูงและราคาต่ำในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงนี้           

 

*  ช่วง Off-Peak  คือ ช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาต่ำ เนื่องจากประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ โรงไฟฟ้าสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำกว่ามาผลิตไฟฟ้าได้  จึงทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วง  Off-Peak  ต่ำกว่าช่วง  Peak

 

          ใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า TOU

          ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้า TOU  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้กำกับดูแลภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

 

                   อัตราค่าไฟฟ้า TOU เหมาะสมกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทใด

 

          อัตราค่าไฟฟ้า TOU เหมาะสมกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการหรือธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ามากในช่วง Off-Peak หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลาที่ได้รับประโยชน์ได้ เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า หรือ หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้ามากในช่วง  Peak  เป็นต้น

 

          อัตราค่าไฟฟ้า TOU เป็นอัตราเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ยกเว้น ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง  กิจการขนาดใหญ่  และกิจการเฉพาะอย่าง ที่เริ่มใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 รวมทั้งประเภทไฟฟ้าชั่วคราว หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดประสงค์จะขอใช้อัตราค่าไฟฟ้า TOU ต้องยื่นคำร้องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และชำระค่าใช้จ่ายตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

 

            ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งหรือ 1129

PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Print
Tags:
  • 13 January 2023
  • Author: PR News
  • Number of views: 279730
  • 0 Comments