แบนเนอร์

ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ด้วย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบให้สถานีอัดประจุไฟฟ้าใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศ เรื่องอัตราค่าบริการสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในระยะแรกเพื่อรองรับการใช้งานรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า (โครงการนำร่อง) ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะมีอัตราค่าไฟฟ้าถาวรสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการออกประกาศอัตราค่าไฟฟ้าตามมติ กพช. นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอประกาศอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้

1. อัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า กำหนดใช้สำหรับการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

2. อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of use: TOU)   

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

ค่าพลังงานไฟฟ้า

ค่าบริการ

(บาท/กิโลวัตต์)

(บาท/หน่วย)

(บาท/เดือน)

Peak

                     Peak

                     Off Peak

 

แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป

74.14

                     4.1025

                     2.5849

312.24

แรงดัน 22 - 33 กิโลโวลท์

132.93

                     4.1839

                     2.6037

312.24

แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์

210.00

                     4.3297

                     2.6369

312.24

หมายเหตุ

1) ข้อกำหนดช่วงเวลาอัตรา TOU

Peak

Off Peak

เวลา 09.00 น. - 22.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และ วันพืชมงคล

เวลา 22.00 น. – 09.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล

 

เวลา 00.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์, วันแรงงานแห่งชาติ,

 

วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ และ

 

วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

2) อัตราค่าไฟฟ้าฯ ข้างต้น ยังไม่รวมค่า Ft ค่าเพาเวอร์เฟคเตอร์ (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม

3) ค่าไฟฟ้าต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ12 เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน

4) กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงตํ่าของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณกิโลวัตต์และหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย

5) ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอใช้อัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จะต้องติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด


วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08/11/2560
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9125


Print
Tags:
Rate this article:
4.4