โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศข่าวสาร
      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขายใบสมัครสอบบุคคลเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562
      หลักสูตร 3 ปี จำนวน 55 คนและหลักสูตรช่างเฉพาะทาง จำนวน 104 คน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2562

คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
      • หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562 (.pdf)
      • หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 (.pdf)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      เบอร์โทร 0 2590 5596 และ 0 2590 5598
      1129 PEA Call Center
      Facebook โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (www.facebook.com/PEAEVS)