แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. เผยพิสูจน์แล้ว “กล่องประหยัดพลังงาน” ไม่ทำให้ประหยัดพลังงานได้จริง

  • 18 January 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 1213
  • 0 Comments

          นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวมีกล่องประหยัดพลังงานขายตามท้องตลาด โฆษณาว่า หากติดกล่องนี้จะทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิสูจน์กล่องที่ผู้ขายเรียกว่า “กล่องประหยัดพลังงาน” แล้ว ความจริงเป็นเพียงกล่องเก็บประจุไฟฟ้า หรือตัวปรับค่า Power Factor เมื่อติดตั้งกล่องนี้แล้ว ส่วนที่เรียกว่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้น 

มิเตอร์ที่ใช้วัดไฟในบ้านผู้ใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือนมีส่วนประกอบ 3 ส่วน 
   - ส่วนแรก เรียกว่า “แรงดัน” ไฟบ้าน คือ 220 โวลท์ 
   - ส่วนที่ 2 คือ กระแสไฟฟ้า 
   - ส่วนที่ 3 คือ ค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า

แรงดัน 220 โวลท์ ระบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟทุกครัวเรือนมีค่าคงที่ ส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงมี 2 ส่วน คือ ส่วนของกระแสไฟฟ้าและค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า เครื่องที่ว่าอาจทำให้กระแสไฟฟ้าลดลง แต่ผลของมันจะทำให้ค่า Power Factor สูงขึ้น เมื่อรวม 3 ค่าเข้าด้วยกัน หน่วยที่วัดออกมาเป็นกิโลวัตต์ที่ใช้งานหรือหน่วยไฟฟ้ามีค่าเท่าเดิม จึงพิสูจน์แล้วว่ากล่องดังกล่าวไม่สามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้อย่างแท้จริง 

เรื่องการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนผู้ใช้ไฟมาโดยตลอด เพราะนอกจากลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟแล้ว ยังชะลอการลงทุนโรงไฟฟ้าออกไประยะหนึ่งและลดการนำเข้าเชื้อเพลิงไฟฟ้า วิธีการประหยัดพลังงานง่ายๆ ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ได้

อันดับแรก คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน ที่เห็นชัด คือ เครื่องปรับอากาศ ถ้าปรับอุณหภูมิที่ 20-22 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการใช้ไฟที่มากเกินความจำเป็น แต่หาดปรับอุณหภูมิที่ 25-26 องศาเซลเซียส จะลดการใช้ไฟได้ในปริมาณมาก เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานเป็นระยะเวลานาน หากเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น จะลดการใช้ไฟได้โดยอัตโนมัติ 

ประการที่สอง ตรวจสอบว่าพื้นที่ใดไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องลงทุนใดๆ

อีกวิธีที่เป็นการประหยัดพลังงานที่ได้ผลค่อนข้างชัดเจน คือ การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ในการให้แสงสว่าง จะประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
...............................

ข้อมูล : 
- สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าว : 
   - แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียบเรียง :
- กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- PEA YouTube : https://youtu.be/DqMT_YUmUow

- PEA Facebook : https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1986092894753507

- PEA Twitter : https://twitter.com/pea_thailand/status/953567973662367745

Print