แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อชี้แจงและทดสอบการใช้งาน PEA VOLTA Application

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อชี้แจงและทดสอบการใช้งาน PEA VOLTA Application
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อชี้แจงและทดสอบการใช้งาน PEA VOLTA Application โดยมีผู้บริหารพนักงาน PEA และประชาชนร่วมงาน ณ ห้องประชุมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2 อาคารคลับเฮาส์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA  ปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 11 สถานีและมีแผนการขยายโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 62 สถานี ซึ่งรองรับการอัดประจุไฟฟ้าทั้งการอัดประจุแบบกระแสตรงและกระแสสลับ การร่วมมือดังกล่าว PEA และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกันพัฒนา PEA VOLTA Application ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการอัดประจุไฟฟ้าและการชำระค่าบริการ ปัจจุบัน Application ดังกล่าวสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่ง รวมถึง PEA ได้พิจารณาอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าไว้แล้ว ดังนี้

อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า
- อัตราบริการค่าอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger) ในช่วง Peak เท่ากับ 7.5887 บาท/หน่วย และในช่วง Off-Peak เท่ากับ 4.2061 บาท/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- อัตราบริการอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) ในช่วง peak เท่ากับ 7.5887 บาท/หน่วย และในช่วง Off-Peak เท่ากับ 4.2061 บาท/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำหรับ PEA VOLTA Application เป็น Application เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน การเชื่อมต่อฐานข้อมูลลูกค้าของ PEA รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานและเตรียมปรับปรุง Application รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอัดประจุไฟฟ้า ก่อนเปิดใช้งานจริงในวันที่ 1 เมษายน 2563

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
Print
Tags: