แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า สถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล

  • 22 March 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 3265
  • 0 Comments

         นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า PEA มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับบ้านหรือสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน
           - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า
           - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา
           - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล
           - หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า
           - ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2. PEA สงวนสิทธิ์การเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า
3. ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
4. กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกกับ PEA ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น
5. PEA จะยกเลิกสิทธิ ในกรณีดังนี้
    - ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน
    - ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า
    - แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
    - ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA

*** ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมกรณีไฟดับจากเหตุสุดวิสัย/ภัยธรรมชาติ ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1129 PEA Call Center หรือที่สำนักงาน PEA ทั่วประเทศ

ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า คือ ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า
ไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟฟ้าดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/eo8wyd

ข้อมูล :
- กองแผนที่ระบบไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
- กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน สายงานยุทธศาสตร์


 

 

 

Print
Tags: