แบนเนอร์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปimages.jpg?ver=2018-08-22-091723

  • ความเป็นมา

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยในปี 2503 ทรงมีพระราชดำริที่จะสงวนป่าต้นยางที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไว้เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถทำได้เพราะมีราษฎรเข้ามาทำไร่ทำสวนในบริเวณนั้นมาก ในปี 2504 จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง ในเขตอำเภอท่ายาง พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวลหัวหิน และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองใกล้พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพรรณไม้จากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ ต่อมาในปี 2529 ทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการส่วน พระองค์ฯ โดยได้ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน


     เดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เริ่มดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ สำหรับงบประมาณดำเนินงานนั้น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี 2536 สำหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการ พ.ศ 2536 จนถึงปัจจุบัน


 

  • กิจกรรมร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปี 2561

โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย (กิจกรรมหญ้าทะเล)

     ดำเนินการปลูกหญ้าทะเลทั้งหมด 4,000 ต้น และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ณ บริเวณหาดหยงหลำ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561

รูปS__19300362.jpg?ver=2018-08-23-144259 รูป005.JPG?ver=2018-08-23-144530

  • กิจกรรมร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปี 2562

1. โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย (กิจกรรมหญ้าทะเล)

     ดำเนินการปลูกหญ้าทะเลทั้งหมด 4,000 ต้น ณ บริเวณหาดหยงหลำ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รูป43649.jpg?ver=2019-08-15-134618 รูปS__60604434.jpg?ver=2019-08-15-134618

 

2. โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า

     ดำเนินการปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ 4 ภาค จำนวน 63,059 ต้น เรียบร้อยแล้ว

รูป%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%89.2_190815_0019.jpg?ver=2019-08-15-141935 รูป%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%81.2_190815_0006.jpg?ver=2019-08-15-134618


  • กิจกรรมร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปี 2563

  โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า 

     สนับสนุนการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ขยายเขตระบบไฟฟ้าของ PEA และปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน ดำเนินการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน รวมทั้งสิ้น 11,397 ต้น  ในพื้นที่ 78 ไร่ เรียบร้อยแล้ว

 รูปtimeline_25630506_201100.jpg?ver=2020-10-12-151352         รูป%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%81_0.2_201012.jpg?ver=2020-10-12-151352

 

  • กิจกรรมร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประจำปี 2564

     1. โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน 

     โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาประชาชนในช่วงภัยแล้ง ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน จำนวน 6 แห่ง

        1) บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 และ 11 ตำบลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

        2) คลองปลายนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

        3) บึงเพียง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

        4) บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

        5) บ้านท่าลาด ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

        6) บ้านระไซร์ ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

     

     2. จัดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ภายใต้ โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

     ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ในรูปแบบออนไลน์การถ่ายทอดทด (livestreaming) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 595 คน


 

     3. กิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. และฝึกภาคปฏิบัติตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้ โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

     ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้าจากสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และ นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรม รวมถึงเชิญชวนช่างไฟฟ้าจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ร่วมเป็นจิตอาสา ตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน  ในชุมชนที่มีระบบไฟฟ้าชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัย

        1) กฟก.2 ดำเนินการในพื้นที่ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว (2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม) ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

        2) กฟฉ.3 ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอเสิงสาง อำเภอหนองบุญมาก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

        3) กฟต.3 ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

หมายเหตุ

เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในชุมชน ไม่สามารถดำเนินการครบตามเป้าหมาย