ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding014/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี (รหัส 1020440112) จำนวน 1,240 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 10 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,787,199.60    บาท
ราคากลาง : 1,787,199.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262713           Fax :    073-262714           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2.สเปคถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610510153840506_ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610510153840475_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปริญญา ชัมพูชนะ    E-mail : parinya.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561