รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2562 491,130.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ นารอย ราคาที่เสนอ 445,000.00 บาท นายอนันต์ นารอย ราคาที่ตกลงจ้าง 445,000.00 บาท เสนอราคาต่ำที่สุด ก.1 กฟอ.วน.(ปบ)601/2561 รายละเอียด
4 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ กฟส.ท่ายาง 211,203.38 211,203.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท สเปค ถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด ต.1กรท.(ปข)661/2561 ลว. 12พ.ย. 2561 รายละเอียด
5 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คฟม.บ้านบ่อท่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 107,360.00 139,920.70 เฉพาะเจาะจง 1.นางวรรณี เขียวไชย
2.นางสุพิน สัตย์จิตต์
3.สามพี่น้องการไฟฟ้า
นางวรรณี เขียวไชย เป็นราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง และเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในท้องที่ ต.2 คท.(กป.)781/2561 รายละเอียด
6 พัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 420,176.16 420,176.16 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคา 429,883.20 บาท
2.บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 420,176.16 บาท
3.บริษัท เจ.ดี.เอ็ม.เอส 429,883.20 บาท
1.บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 420,176.16 บาท บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
1. 420,176.16 บาท เป็นราคาต่ำสุด
2. เป็นคู่ค้ากับ กฟภ.
3. มีเอกสารตามที่ กฟภ. กำหนด

ต.๑ปข.(คพ.) 031 /2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียด
7 จัดซื้ออุปกรณ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟปี 2562 สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และพัสดุสำรองคลัง ที่ได้รับการจัดสรร ตาม WBS : C-62-G-RSTXX.1000 499,442.83 499,442.83 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 499,442.83 บาท
2. บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 499,775.60 บาท
3. บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด เสนอราคา 505,596.40 บาท
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด เสนอราคา 499,442.83 บาท เป้รผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ก ฟภ. กำหนด ก.1กฟฟ.รสต.(คพ)ซ.2027/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
8 จ้างเหมางานตัดต้นไม้ไลน์แรงสูง ประจำเดือน พ.ค. 2562 154,000.00 154,000.00 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูง นางสาวศรัญญา นาคินชาติ เสนอราคา 154,000.- จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูง นางสาวศรัญญา นาคินชาติ เสนอราคา 154,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ทพ.(กป.)053/2562 รายละเอียด
9 น้ำมันดีเซล จำนวน 55.76 ราคา 26.90 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 1499.94 1,499.94 1,499.94 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญค้ำคูณทรัพย์ปิโตรเลียม(สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 33 หมู่ที่ 6 ตำบล หนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาต่ำสุด ฉ.2 คช.(กต.)118/2562 รายละเอียด
10 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ 462,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ : 491,344.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ : 491,344.00 บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไข
เอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน
ประเมินประสิทธิภาพสูงสุด
สบ.(คพ)032/2562 รายละเอียด
11 ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า 96 เควี 10 กิโลแอมป์(Polymer) สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี Cut Turn (สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1 (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าห้างฉัตร)-สถานีไฟฟ้าลำปาง 3 บริเวณแยกนาก่วม (เพิ่มเติม) จ.ลำปาง 882,750.00 199,020.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด 188,748.00
2.บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด 173,340.00
3.บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 166,920.00
บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 166,920.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด PEA-TSDP.9.1(E)-078/2562 รายละเอียด
12 หมึก Samsung ML-4510DN ML-D307S กคพ.1 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเทค อินเตอร์กรุ๊ป ราคาต่ำสุด กคพ.1(จบ.)-621/2562ลว.26มิ.ย.2562 รายละเอียด
13 ตรายาง หผ.วผ.,ชผ.คพ.,ชผ.จบ.กคพ.1 224.70 224.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี ดีไซน์ โซลูชั่น จำกัด ราคาต่ำสุด กคพ.1(จบ)-623/2562ลว.26มิ.ย.2562 รายละเอียด
14 จัดซื้อพัสดุ งบโครงการ คฟม.2 ระยะที่ 2 ปี 61 ผูกพันปี 62 งวดที 1 จำนวน 3 รายการ 365,619.00 365,619.00 เฉพาะเจาะจง 1 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 356,952 บาท (ราคานี้รวมภาษี)
2 บริษัท เอส วาย เพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 420,189 บาท (ราคานี้รวมภาษี)
3 บริษัท กิตติ อีเล็คทริคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่เสนอ 409,168 บาท (ราคานี้รวมภาษี)
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ราคาที่ตกลงซื้อ 356,952.- บาท (ราคานี้รวมภาษี) 1. เสนอราคาต่ำที่สุด
2. สินค้าตรงตามสเปคของ กฟภ.
3. ผลิตในประเทศไทย
ก.1 สก.(คพ)39/62 ลว.26 มิ.ย. 62 รายละเอียด
15 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความปลอดภัย สตาร์คลีน จำกัด 26000 บาท บริษัทรักษาความปลอดภัย สตาร์คลีน จำกัด 26000 บาท ฉ.2 คช.(กป.)331/62 รายละเอียด
16 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.2รอ.(บห.)91/2562ลว.26มิ.ย. 2562 เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)ราคาที่เสนอ 40,125.000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1.บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)ราคาที่ตกลงซื้อ 40,125.000 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด PO3001567212 รายละเอียด
17 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 279,270.00 279,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ : 279,270.00 บาท บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ : 279,270.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ฉ.1ขก.2(มลว)1479/2562 รายละเอียด
18 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,992.20 481,992.20 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีคอนกรีต(1992) ราคาที่เสนอ : 480,965.00 บาท
2.บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ : 484,389.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีคอนกรีต(1992) ราคาที่เสนอ : 480,965.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ฉ.1ขก.2(มลว)1480/2562 รายละเอียด
19 จ้างตัดต้นไม้ ตามวาระ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 219,725.89 219,725.89 เฉพาะเจาะจง แผนงานที่ ๑. บ.เขื่อนรัชชประภา - บ้านบางสาว รวมระยะทาง ๓๕.๔ กม.
๑. นายจวบ ชูเงิน ราคาที่เสนอ ๘๙,๕๐๐.- บาท
๒. นายเอกพจน์ ภิรมย์ ราคาที่เสนอ ๘๙,๗๐๐.- บาท
๓. นายจเรรัตน์ สุทธิ์ ราคาที่เสอน ๘๙,๐๐๐.- บาท
แผนงานที่ ๒ บ้านทับคริสต์ - บ. ต้นทุนเรียน
๑. นายจวบ ชูเงิน ราคาที่เสนอ ๑๑๔,๐๐๐.- บาท
๒. นายเอกพจน์ ภิรมย์ ราคาที่เสนอ ๑๑๔,๐๐๐.- บาท
๓. นายจเรรัตน์ สุทธิ์ ราคาที่เสอน ๑๑๔,๕๐๐.- บาท
แผนงานที่ ๑ จ้าง นายจเรรัตน์ สุทธิ ราคาที่จ้าง ๘๙,๐๐๐.- บาท
แผนงานที่ ๒ จ้าง นายจวบ ชูเงิน ราคาที่จ้าง ๑๑๔,๐๐๐.- บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคากลางที่กำหนด บตข.2(กป.)37/2562 ลว. 26.06.62 รายละเอียด
20 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายตามโครงการ คพจ.1 จำนวน 2 รายการ 478,418.40 78,418.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 478,418.40 บาท บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 478,418.40 บาท ราคาเหมาะสม สินค้าได้มาตรฐานตาม กฟภ.กำหนด ก.1กฟอ.พพบ.(คพ)060/2562 รายละเอียด