รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟแลติดกลับ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,236,840.00 1,236,840.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นาย เทอดศักดิ์ สุทธิพงษ์ ราคาที่เสนอ 1,231,020.00 นาย เทอดศักดิ์ สุทธิพงษ์ ราคาที่เสนอ 1,231,020.00 ก.1 กฟจ.ปท.(บป.)2569/2562 รายละเอียด
4 • ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ 60 ชุด
• ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ อสมมาตร 150 ชุด
492,735.00 492,735.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 492,735 บาท 1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 492,735 บาท ราคาต่ำสุดและครบเงื่อนไข กฟภ. น.3 ลมส.(คพ.)242/2562 รายละเอียด
5 -หม้อแปลง 50 เควีเอ TR.,50KVA,3P,22-0.4/0.23KV DYN 11,SC จำนวน 8 เครื่อง 479,360.00 479,360.00 เฉพาะเจาะจง 1.บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคา 478,932 บาท 1.บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคา 478,932 บาท ราคาต่ำสุดและครบเงื่อจไข กฟภ. น.3 ลมส.(คพ.)210/2562 รายละเอียด
6 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของ กฟอ.เบตง 173,921.01 173,921.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
2.บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
3.หจก.โพลี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง เสนอราคาเฉพาะดรอฟเอ้าท์ ที่ 97,905.- บาท
บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษี 172,056.- บาท สามารถจัดส่งของได้ภายใน 4 วัน ในจำนวนที่เสนอมา 3 บริษัท และราคาที่เสนอก็เท่ากันทุกรายการ จึงตัดสินจากเวลาการส่งมอบ เนื่องจากมีความจำเป็นใช้เร่งด่วน จฉพ.บต.(บห.) 0510/2562 รายละเอียด
7 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายครั้ง ตามแผนงานเดือน มีนาคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172,500.00 172,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายสุรศักดิ์ เทียนภู่ ราคาที่เสนอ 173,000.-
2. นายเจริญพร แก้วพรายตา 174,000.-
3. นายสุชาติ สมจิต 174,000.-
1. นายสุรศักดิ์ เทียนภู่ ราคาที่เสนอ 173,000.- ราคาต่ำสุด ต.1กฟส.อ.บลด.(กป.)202/2563 รายละเอียด
8 สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. สเปค RCBL-038/2560
(1-02-005-0000) จำนวน 1,500 เมตร
152,475.00 152,475.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง 152,475 บาท บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง 152,475 บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟภ 63I051S060 รายละเอียด
9 วัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45 )แอมป์ ใช้นอกอาคาร จำนวน 720 เครื่อง 341,287.20 341,287.20 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด
ราคาที่เสนอ 338,976 บาท
2. บริษัท ฟ้าใส อิเลคทริค จำกัด
ราคาที่เสนอ 354,384 บาท
บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด
ราคาที่ได้ 338,976 บาท
มีคุณสมครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุด
ต.1 ชพ.(คพ.) 166/2563 ลว.26 พ.ค. 2563 รายละเอียด
10 ซื้อ ล่อฟ้าแรงสูง 30 เควี 5 กิโลแอมป์ 318,325.00 318,325.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 312,322.30 บาท
2. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริกแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เสนอราคา 307,411 บาท
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริกแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคา 307,411 บาท ราคาต่ำสุด/ไม่เกินราคากลาง ต.2 สฎ.151/2563 รายละเอียด
11 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 12 รายการ 500,000.00 378,705.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 378,705.10 บาท บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 378,705.10 บาท เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ก.2ผคพ.พน.060/2563 รายละเอียด
12 จ้างเหมาแรงงานพร้อมวัสดุ ก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตราสัญลักษณ์ PEA กฟอ.วังน้อย 495,731.00 495,731.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.โปร เดคเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็ม.ที.โปร เดคเตอร์ จำกัด ราคาตำ่สุด ก.1กฟอ.วน(กส)2563 รายละเอียด
13 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ที่ ก.2 กบญ.(บพ.)2399/2563 ลว. 30 เมษายน 2563 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.082/2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
485,180.80 485,180.80 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 485,180.80 บาท
2. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เสนอราคา 513,600.00 บาท
3. บริษัท ประวิทย์ อีเลคทริค จำกัด เสนอราคา 522,160.00 บาท
บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 485,180.80 บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่รายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อไขเอกสาร และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด กฟภ.จ.จบ.คพ 082/2563 รายละเอียด
14 จ้างเหมารถยนต์บรรทุก 10-18 ล้อ หรือ มากกว่าน้ำหนักบรรทุกรวมรถไม่น้อยกว่า 35 ตัน ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก กคพ.3 - เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,แม่สาย,พะเยา,เทิง,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,ตะพานหิน,อุตรดิตถ์,น่าน,ตาก,กำแพงเพชร จำนวน 15 รายการ
ตามแผนจัดรถที่ กคพ.1(ขส.)-90/2561
255,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 เป็นราคาที่ดีที่สุด กคพ.1(ขส.)-90/2561 ลว. 10 เม.ย.2561 รายละเอียด
15 จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-4303 ชุมพร 130,620.00 130,620.00 เฉพาะเจาะจง อู่ทองบริการ ราคาที่เสนอ 130,620 บาท
อู่ทองบริการ ราคาที่เสนอ 130,620 บาท
มีคุณสมครบถ้วนและเสนอ
ราคาต่ำสุด
ต.1 ชพ.(คพ.) 150/2563 รายละเอียด
16 รายงานขอจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้ ประจำปี 2563 (เฉพาะคราว) 143,550.13 143,550.13 เฉพาะเจาะจง 1.นายณัฐวุฒิ ทาสา และ ราคาที่เสนอ 134159 บาท
2.นายณัฐพงษ์ เกิดสุนธุ์ และ ราคาที่เสนอ 133500 บาท
3.นางศรีพร มณีอุด และ ราคาที่เสนอ 133900 บาท
2.นายณัฐพงษ์ เกิดสุนธุ์ และ ราคาที่เสนอ 133500 บาท ราคาที่เสนอต่ำสุด น.2 กฟย.อ.มม.387/2563 รายละเอียด
17 จ้างเจาะสำรวจชั้นดิน บริเวณที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 พื้นที่ กฟฉ.3 (ปีงบประมาณ 2563-2564) จำนวน 7 แห่ง 426,930.00 426,930.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ กฟภ. กำหนด ฉ.3 กกค.(ยธ.) 1009/2563 รายละเอียด
18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังชั้น 2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนบุรี 172,270.00 172,270.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ชาพันธ์ เสนอราคา 155,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นายประเสริฐ ชาพันธ์ เสนอราคา 155,000 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม จ.ผกป.รร 062/2563 รายละเอียด
19 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับใช้งานโครงการ คขก.2,คฟม.2 และคพญ.1
1 1-00-001-0002 เสาคอนกรีตขนาด 9.00 เมตร 120 ต้น
2 1-00-011-0001 คอน (คอร.)แบบสปันแรงสูง 120X120X3,000 มม. 18 ท่อน
3 1-00-011-0004 คอน (คอร.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120X120X2,500 มม 27 ท่อน
277,469.19 277,469.19 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1 รายการ เป็นเงิน 183,355.20 บาท
2. บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด เสนอราคา 3 รายการ เป็นเงิน 282,640.50 บาท
3. บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 3 รายการ เป็นเงิน 208,104.30 บาท
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1 รายการ เป็นเงิน 183,355.20 บาท เสนอราคาต่ำสุด ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 074/63 ลว.11 มิ.ย.63 PO3001718810 ลว.18 มิ.ย.63 รายละเอียด
20 จ้างปักเสาระบบจำหน่ายแรงสูงใต้สายส่ง 115 เควี. Loop Line กฟอ.จะนะ บริเวณสถานีไฟฟ้าจะนะ ถึง สี่แยกพระพุทธ ช่วงที่ 2 (ปากทางเข้า ร.ร.บ้านม่วงถ้า-จุดแบ่งเขต) อ.จะนะ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 254,660.00 254,660.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูศิลป์ทองการโยธา ๒๔๕,๐๓๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูศิลป์ทองการโยธา ๒๔๕,๐๓๐.๐๐ เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข ตามเอกสารจ้างและเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ต.3กกค.(จร.)30118/2563 รายละเอียด