รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :    

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ผบง.กฟส.ภูเวียง ประจำเดือน ก.พ. 2561 961.00 961.00 เฉพาะเจาะจง พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท เสนอราคาต่ำสุดปละถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.28 ก.พ. 2561 รายละเอียด
4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธ.ค. 2560 กฟย.หนค. 201.00 201.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด ฉ.1ภว.(หนค.)200/2561 ลว. 29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
5 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมรถทะเบียน 83-1435 ขก.(แบตเตอรรี้)กฟส.ภูเวียง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.เอสแมซซีนเนอรี่ 4494 บาท หจก.เค.ซี.เอสเมซซีนเนอรี่ 4494 บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
6 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขุดหลุมปักเสา บ.ไทยนิคม ม.5 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
หมายเลขงาน C-60-D-NKLCM.0085.02.1
56,854.45 11,692.28 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 56,645.80 บาท หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 56,645.80 บาท พิจารณาใช้เกณฑ์ราคา ฉ.1นกล.(กป.)050/2561 รายละเอียด
7 ขออนมัติเบิกจ่ายค่าจ้างรับเหมางานขยายเขต บ้านกุดธาตุ (อบต.กุดธาตุ) C-60-D-PHWCM.0136.02.1,02.2 กฟส.ภูเวียง 103,000.20 103,000.20 เฉพาะเจาะจง สมจิตรการพาณิชย์ 103000.20 บาท สมจิตรการพาณิชย์ 103000.20 บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข กฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่ กฟภ.กำหนด ฉ1.ภว.(กป.)3381/2560 ลว.15 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
8 • จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
- เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 80 ต้น ราคารวม 130,968 บาท
- สมอบก ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.15 เมตร จำนวน 100 แผ่น ราคารวม 17,762 บาท

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
148,730.00 148,730.00 เฉพาะเจาะจง 1.ลพบุรีคอนกรีต 148000
2.เค คอนกรีต 148700
3.พี เอส ที คอนกรีต 148730
ลพบุรีคอนกรีต 148000 ราคารวมต่ำสุด น.3 ลมส.(คพ.)198/2560 รายละเอียด
9 ค่า Drum Unit for samsung ML4510ND ผบง. 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส.ไอทีแอนด์ซีสเต็มเซอร์วิส เลขที่ 127 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 หจก.เค.เอส.ไอทีแอนด์ซีสเต็มเซอร์วิส เลขที่ 127 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 ฉ.2 คช.(บง.)053/61 ลว. 27 ก.ย. 61 รายละเอียด
10 1) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ไปยัง กฟฟ.สกลนคร จำนวน 1 คัน
2) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ไปยัง กฟฟ.มุกดาหาร จำนวน 1 คัน
3) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ไปยัง กฟฟ.เสลภูมิ จำนวน 1 คัน
4) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย AW 50 ต.มม. จาก บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
5) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย AW 50 ต.มม. จาก บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.สมเด็จ จำนวน 1 คัน
6) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย AW 50 ต.มม. จาก บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.อุดรธานี จำนวน 1 คัน
7) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย AW 50 ต.มม. จาก บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.ชุมแพ จำนวน 1 คัน
8) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย AW 50 ต.มม. จาก บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) มายัง กคพ.2 จำนวน 1 คัน
9) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.เลย จำนวน 2 คัน
10) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
11) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.กันทรลักษ์ จำนวน 2 คัน
12) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.มุกดาหาร จำนวน 1 คัน
13) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.สีคิ้ว จำนวน 1 คัน
14) จัดจ้างรถยนต์บรรทุกขนส่ง สาย SAC 1x185 ต.มม. จาก บริษัท จรุงไทย ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ไปยัง กฟฟ.ปากช่อง จำนวน 1 คัน
343,900.00 343,900.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก.อภิดำรงค์ /14 รายการ เสนอราคา 304,800.-บาท
2.บจก.ทีทีซี ก๊าซ ขนส่ง /14 รายการ เสนอราคา 288,700.-บาท
3.หจก.รักสุจริต ขนส่ง /14 รายการ เสนอราคา 241,000.-บาท
1.บจก.อภิดำรงค์ /2 รายการ เป็นเงิน 16,100.-บาท
2.บจก.ทีทีซี ก๊าซ ขนส่ง /1 รายการ เป็นเงิน 6,200.-บาท
3.หจก.รักสุจริต ขนส่ง /11 รายการ เป็นเงิน 218,100.-บาท
มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดบางรายการ และต่ำกว่าราคากลาง กคพ.2-60/2561 รายละเอียด
11 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย จำลอง นายวันชัย จำลอง ราคาต่ำสุด รายละเอียด
12 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 14 รายการ 143,513.18 143,513.18 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 140,136.87 บาท บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด ตกลงซื้อราคา 140,136.87บาท มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว น.1 แม่แตง(ซจ.)005/2561 รายละเอียด
13 ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ MLT-D307L ผบง. 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส.ไอทีแอนด์ซีสเต็มเซอร์วิส เลขที่ 127 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 หจก.เค.เอส.ไอทีแอนด์ซีสเต็มเซอร์วิส เลขที่ 127 ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 ฉ.2 คช.(บง.)054/61 รายละเอียด
14 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 129,914.05 129,914.05 เฉพาะเจาะจง 1. บจก.ซิสเต็ม 3
ราคา 125,939 บาท
2. หจก.รินทร์นภา
ราคา 134,606 บาท
3. หจก.ส.กมล เทรดดิ้ง
ราคา 137,719.70 บาท
1. บจก.ซิสเต็ม 3
ราคา 125,939 บาท
1. เป็นไปตามสเปค
ของ กฟภ.
2. เสนอราคาต่ำสุด
ต.1หห.(คพ.)2731/2561 รายละเอียด
15 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2561
(ครั้งที่ 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
497,550.00 497,463.33 เฉพาะเจาะจง 1.นายประชัน กุศล ฟีดเดอร์ ฺBNN10 ราคาที่ตกลงจ้าง 130,540.00 บาท
2.นายคำตัน ไขหินตั้ง ฟีดเดอร์ BNN04,ฺCYA05,CYA08 ราคาที่ตกลงจ้าง 197,950.00 บาท
3.นายอุดม โยนจัตุรัส ฟีดเดอร์ CYA02,CYA04 ราคาที่ตกลงจ้าง 164,780.00 บาท
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม ฉ.3 จต.(บห.)1054 รายละเอียด
16 กฟอ.ลำลูกกา จ้างค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องานโครงการเดอะวิลเลจวงแหวน-รังสิต เฟส 1 หมายเลขงาน C-60-G-LLACS.0114 468,648.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/439,770.00 บริษัท กิติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/439,770.00 เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกินราคากลางที่กำหนด D60090293222 รายละเอียด
17 ซื้อแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขนาด 5000 mAH สีขาว สกรีนสัญลักษณ์ กฟภ.สีม่วง จำนวน 700 ชุด เพื่อให้เป็นของที่ระลึกงานสัมมนาลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชย์ และหน่วยงานราชการรายใหญ่ ประจำปี 2561 198,785.00 198,785.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เจ แอนดฺ์ โอ โปรเกรส จำกัด เสนอราคา 205,975.00 บาท(ราคารวมภาษี 7 %)
2.บริษัท เซ เวน ธันวา จำกัด เสนอราคา 198,485.00 บาท (ราคารวมภาษี 7 %)
3.หจก. สินสมบัติ เสนอราคา 209,720.00 บาท (ราคารวมภาษี 7 %)
บริษัท เซ เวน ธันวา จำกัด เสนอเป็นเงิน 198,485.00 บาท (ราคารวมภาษี 7 %) เสนอราคาต่ำสุด ฉ.3/บล.(ผลส.)1542/2561 รายละเอียด
18 งานจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารและข้อมูลในระบบ TAMS อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 300,347.93 เฉพาะเจาะจง นายสมภาศ ทองทิพย์ เสนอราคา 280,699 บาท

นายฐินณะโฒ คงเซ็น เสนอราคา 463,360 บาท
นายสมภาศ ทองทิพย์ เสนอราคา 280,699 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสม ต.2นศ.(ปบ.)141/2561 รายละเอียด
19 ด้วย กฟย.กกตูม มีความประสงค์จะซื้อ/จ้าง ไม้กวาด 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง -นางสาว ศรินยา ศรีเจริญ ที่อยู่ 181 หมู่ที่ 4 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 -นางสาว ศรินยา ศรีเจริญ ที่อยู่ 181 หมู่ที่ 4 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 ฉ.2/กต รายละเอียด
20 1.ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22เควี 100แอมป์ 12เคเอ อสมมาตร จำนวน 80 ชุด 184,040.00 184,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด บริษัท เอส ที ที อิเลคทริค จำกัด
ดรอพเอาท์ฟิวส์ 22เควี. 100แอมป์ 12เคเอ. เป็นเงิน 184,040 บาท

เป็นผู้เสนอราคาทีมีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด C3IAHฉจ.031/2561 รายละเอียด