รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คฟม.บ้านบ่อท่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 107,360.00 139,920.70 เฉพาะเจาะจง 1.นางวรรณี เขียวไชย
2.นางสุพิน สัตย์จิตต์
3.สามพี่น้องการไฟฟ้า
นางวรรณี เขียวไชย เป็นราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง และเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในท้องที่ ต.2 คท.(กป.)781/2561 รายละเอียด
4 ค่าซื้อกระดาษม้วนชนิด Thermal ผบง. วัชระ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ. เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด ที่ 15 ซ.ติวานนท์ 25 แยก 16 ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 บ. เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด ที่ 15 ซ.ติวานนท์ 25 แยก 16 ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ฉ.2 คช.(บง.)037/62 ลว. 29 มี.ค. 62 รายละเอียด
5 จัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 2x6 ต.มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 335,552.00 335,552.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่เสนอ : 335,552.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย ราคาที่เสนอ : 353,528.00 บาท
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง : 335,552.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ฉ.1ขก.2(มลว)814/2562 รายละเอียด
6 ซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 7 รายการ 317,630.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ : 446,190.00 บาท
2. บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค 99 จำกัด ราคาที่เสนอ : 499,690.00 บาท
3. บริษัท เอส.เค.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ : 479,360.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซื้อ : 446,190.00 บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไข
เอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนน
ประเมินประสิทธิภาพสูงสุด
สบ.(คพ)021/2562 รายละเอียด
7 จัดซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถเครนฯ ยี่ห้อ UNIC รุ่น K230 ทะเบียน 80-9176 พล. รหัส น.2-09-0018
ประจำ กฟน.2
130,229.70 130,229.70 เฉพาะเจาะจง เอ็น อาร์ อะไหล่ ราคา 130229.7บาท เอ็น อาร์ อะไหล่ ราคา 130229.7บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข กฟภ. 9/E 0343/62 รายละเอียด
8 จ้างก่อสร้างถนน-ลาน พร้อมรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 374,928.00 374,928.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรพันธ์ ใจทับทิม ราคาที่เสนอ 345,349.13 บาท นายอมรพันธ์ ใจทับทิม ราคาที่เสนอ 343,056.42 บาท เสนอราคาตำ่กว่างบประมาณและราคากลาง มีคุณสมบัติถูกต้อง มท.5309.18บนป.116/2562 รายละเอียด
9 กฟจ.สค.ผกส. จ้างเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟจ.สค. - ตามแนว ถ.พระราม 2 ช่วงบริเวณคลองบางน้ำจืด ถึงหน้าหมู่บ้านมั่งมีศรีสุข (ฝั่งขวา)
อนุมัติ ก.3 กวว.(ปร) 269 ลว. 21 ก.พ. 62
หมายเลขงาน I-62-I-SMNOM.MR.1001
เลขติดตาม 139/2562
317,278.00 208,380.36 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ บาท หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง บาท ๑. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายชื่ออื่นที่เข้าเสนอราคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันเสนอราคา
ก.3 สค.(จ)106/2562 ลว. 22 เมษายน 2562 รายละเอียด
10 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ 409,536.00 409,536.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
ลูกถ้วยแขวนแบบ ก.(แบบ52-1) จำนวน 1,296 ลูก ราคาต่อหน่วย 316.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,536.00-บาท (ราคานี้ไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
ลูกถ้วยแขวนแบบ ก.(แบบ52-1) จำนวน 1,296 ลูก ราคาต่อหน่วย 320.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414,720.00-บาท (ราคานี้ไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
ลูกถ้วยแขวนแบบ ก.(แบบ52-1) จำนวน 1,296 ลูก ราคาต่อหน่วย 323.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,608.00-บาท (ราคานี้ไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด
ลูกถ้วยแขวนแบบ ก.(แบบ52-1) จำนวน 1,296 ลูก ราคาต่อหน่วย 316.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,536.00-บาท (ราคานี้ไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ถูกต้องตามสเปกของ กฟภ.ระบุ และ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง น.2 อต.(คพ) 140 ลว. 19 เมย.62 รายละเอียด
11 จ้างจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง งาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ C-62-I-KKHCS.0027.02.1 232,732.03 232,732.03 เฉพาะเจาะจง หจก เอ.วี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 232,732.03 บาท หจก เอ.วี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 232,732.03 บาท - รายละเอียด
12 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานโครงการ คฟม.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ
1. เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 261 ต้น
427,003.83 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ คอนกรีต จำกัด 424,490.40 บาท บริษัท ทมอแลนด์ คอนกรีต จำกัด 424,490.40 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม ฉ.3 สร.(บห.)-167/2562 ลว. 19 เมษายน 2562 รายละเอียด
13 จัดซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า 235,400.00 235,400.00 เฉพาะเจาะจง -บริษัท พี เทค เทคโนโลยี จำกัด 364,980.00
-บริษัท ลิ้มศิริ โปรกเกอร์ จำกัด 352,000.00
-บริษัท มณฑรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 235,400.00
-บริษัท มณฑรักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 235,400.00 รายละเอียด
14 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบผู้ใช้ไฟ 414,000.00 414,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่)
สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22เควี 1x50 ต.มม.จำนวน 4,500 เมตร ราคาต่อหน่วย 92.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414,000.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย
สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22เควี 1x50 ต.มม.จำนวน 4,500 เมตร ราคาต่อหน่วย 94.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 423,000.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท ชีฟเทน เอ็นจอเนียริ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)
สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22เควี 1x50 ต.มม.จำนวน 4,500 เมตร ราคาต่อหน่วย 93.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่)
สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22เควี 1x50 ต.มม.จำนวน 4,500 เมตร ราคาต่อหน่วย 92.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414,000.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวามภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ถูกต้องตามสเปกของ กฟภ.ระบุ และ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง น.2 อต.(คพ) 138 ลว. 19 เมย. 62 รายละเอียด
15 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ 287,810.00 287,810.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส ทีทีอิเลคทริค จำกัด
-ดร๊อฟท์เอ้าท์ 22KV 100A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 2,100.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000.00-บาท
-ฟิวส์แรงต่ำ 100A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 69.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,800.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 3A จำนวน 550 อัน ราคาต่อหน่วย 27.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,850.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 5-6A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 28.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 8A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 28.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 10A จำนวน 150 อัน ราคาต่อหน่วย 29.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,350.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 15A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 29.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 20A จำนวน 300 อัน ราคาต่อหน่วย 31.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,300.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 25A จำนวน 500 อัน ราคาต่อหน่วย 33.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 30A จำนวน 50 อัน ราคาต่อหน่วย 34.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 40A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 38.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 50A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 69.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,070.00-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,810.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท ฟ้าใส ทีทีอิเลคทริค จำกัด
-ดร๊อฟท์เอ้าท์ 22KV 100A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 2,150.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000.00-บาท
-ฟิวส์แรงต่ำ 100A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 70.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 3A จำนวน 550 อัน ราคาต่อหน่วย 28.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,400.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 5-6A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 29.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 8A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 29.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,800.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 10A จำนวน 150 อัน ราคาต่อหน่วย 30.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 15A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 31.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 20A จำนวน 300 อัน ราคาต่อหน่วย 33.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,900.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 25A จำนวน 500 อัน ราคาต่อหน่วย 35.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 30A จำนวน 50 อัน ราคาต่อหน่วย 36.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 40A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 40.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 50A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 70.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,130.00-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 296,130.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท ไทย ซี อินดัสเตรียล จำกัด
-ดร๊อฟท์เอ้าท์ 22KV 100A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 2,200.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000.00-บาท
-ฟิวส์แรงต่ำ 100A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 72.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 3A จำนวน 550 อัน ราคาต่อหน่วย 30.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 5-6A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 30.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 8A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 31.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,200.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 10A จำนวน 150 อัน ราคาต่อหน่วย 32.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 15A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 32.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 20A จำนวน 300 อัน ราคาต่อหน่วย 34.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,200.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 25A จำนวน 500 อัน ราคาต่อหน่วย 36.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 30A จำนวน 50 อัน ราคาต่อหน่วย 38.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 40A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 41.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,230.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 50A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 72.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,160.00-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,590.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอส ทีทีอิเลคทริค จำกัด
-ดร๊อฟท์เอ้าท์ 22KV 100A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 2,100.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000.00-บาท
-ฟิวส์แรงต่ำ 100A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 69.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,800.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 3A จำนวน 550 อัน ราคาต่อหน่วย 27.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,850.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 5-6A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 28.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 8A จำนวน 200 อัน ราคาต่อหน่วย 28.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 10A จำนวน 150 อัน ราคาต่อหน่วย 29.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,350.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 15A จำนวน 100 อัน ราคาต่อหน่วย 29.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 20A จำนวน 300 อัน ราคาต่อหน่วย 31.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,300.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 25A จำนวน 500 อัน ราคาต่อหน่วย 33.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 30A จำนวน 50 อัน ราคาต่อหน่วย 34.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 40A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 38.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140.00-บาท
-ฟิวส์ลิ้งค์ 50A จำนวน 30 อัน ราคาต่อหน่วย 69.00-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,070.00-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 287,810.00-บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ถูกต้องตามสเปกของ กฟภ.ระบุ และ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง น.2 อต.(คพ) 139ลว. 19 เมย. 62 รายละเอียด
16 จัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว 2 ขนาด 268,356.00 268,356.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 124,120.00 บาท บจก.ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลงซื้อ 124,120.00 บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ก.2ฉช.(บห.)ซ.109/62 รายละเอียด
17 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบโครงการ คฟม.2 กฟอ.ปราสาท จำนวน 5 รายการ 444,297.17 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ทมอแลนด์ คอนกรีต จำกัด 438,100.80 บาท บริษัท ทมอแลนด์ คอนกรีต จำกัด 438,100.80 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม ฉ.3 สร.(บห.)-169/2562 ลว. 19 เมษายน 2562 รายละเอียด
18 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.2รอ.(บห.)55/2562 ลว.24 เม.ย.2562 เพื่อใช้งานติดตั้งมิเตอร์เร่งด่วน ใช้ในเขต กฟจ.รอ. ปี2562 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไฮโวลท์ พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 205,440.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1. บริษัท ไฮโวลท์ พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 205,440.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด PO3001540185 รายละเอียด
19 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉ.2รอ.(บห.)54/2562 ลว.23เม.ย.2562 เพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 492,200.00 บาท 1.บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 492,200.00 บาท เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด PO3001540173 รายละเอียด
20 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน จำนวน 2 รายการ เลขที่ ฉ.2รอ.(บห.)56/2562 ลว.24เม.ย.2562เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 170,130.00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซื้อ 170,130 .00 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด PO3001540253 รายละเอียด