รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :    

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ผบง.กฟส.ภูเวียง ประจำเดือน ก.พ. 2561 961.00 961.00 เฉพาะเจาะจง พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท เสนอราคาต่ำสุดปละถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.28 ก.พ. 2561 รายละเอียด
4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธ.ค. 2560 กฟย.หนค. 201.00 201.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด ฉ.1ภว.(หนค.)200/2561 ลว. 29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
5 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมรถทะเบียน 83-1435 ขก.(แบตเตอรรี้)กฟส.ภูเวียง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.เอสแมซซีนเนอรี่ 4494 บาท หจก.เค.ซี.เอสเมซซีนเนอรี่ 4494 บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
6 งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึม ที่ กกค.(ต.3) 199,448.00 195,061.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน.เอ็ม.ดี. เสนอราคา 180,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.ร้านโมหำหมัดการก่อสร้าง เสนอราคา 185,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ร้าน.เอ็ม.ดี. เสนอราคา 180,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เสนอต่ำกว่าราคากลาง ที่กฟภ.กำหนดและเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ต.3 กกค.(ยธ.)-716/2561 รายละเอียด
7 จ้างเหมาขยายเขตฯ คุณอานาจ พุทธสาย ฟาร์มไก่วินัย หมู่ 5 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 25,416.00 25,416.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรบูรณ์ทวีคูณ 23,454.40 บาท หจก.เพชรบูรณ์ทวีคูณ ราคาที่ตกลงจ้าง 23,433.00 บาท เสนอราคาไม่เกินวงเงินอนุมัติราคากลาง พช.กส.-054/2561 รายละเอียด
8 จัดซื้อแบตเตอรี่ MARS Master ขนาด 12 V 125 Ah จำนวน 41 แห่ง 416,765.00 416,765.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด ราคา 416,765.- บาท
บริษัท เอ็น เอส ทรี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรด จำกัด ราคา 460,635.- บาท
บริษัท ทีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ราคา 504,505.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ เอ็น เทรด ราคา 416,765.- บาท ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิค และราคาต่ำสุด ฉ.2 กรส.(รอ) 502/2561 รายละเอียด
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1,773,097.00 1,772,027.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็น.เค.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
อภิบาลก่อสร้าง
บริษัท โชคดีมีโชค จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อุดมการเกษตรพัฒนา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่มสักเมืองทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรัสกร ก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็น.เค.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง
พิจารณาราคาต่ำสุด น.3 กกค. 499/61 รายละเอียด
10
1 หมึกบราเตอร์ MFC08510DN/89410DW/HL5440D/5450 1 กล่อง
4,690.00 4,383.18 306.82 4,690.00
2. ชุดดรัม HL-5440d/5450dn/6180dn/mfc8510dn/8 1 กล่อง 5,490.00 5,130.84 359.16 5,490.00
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน 9,514.02 665.98 10,180.00
10,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นธุรภัณฑ์ (1995) จำกัด บริษัท ขอนแก่นธุรภัณฑ์ (1995) จำกัด ราคารเหมาะสม คุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ.กำหนด ฉ.1 นพง.(บง.)017/2561 รายละเอียด
11 จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านซับไพรเงิน ม.3 ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 134,007.97 134,007.97 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์ ประเสริฐหมอ เสนอราคา 112,470.00 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นายธนเสฏฐ์ ประเสริฐหมอ ราคา 112,470.00 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คุณสมบัติครบถ้วน น.3.ตฟ.(กป)084/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
12 จ้างจัดนิทรรศการค่านิยมองค์กรและ Trust+E 500,000.00 498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คูดี จำกัด ราคา 350,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท คูดี จำกัด ราคา 350,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พิจารณาจากแบบ และราคาที่ดีที่สุด กปส.(นท) 053/2561 รายละเอียด
13 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 491,772.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ซิสเต็ม ๓ จำกัดเสนอราคา๑31,075 บาท
2.หจก.รินทร์ นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เสนอราคา 116,041.50 บาท
3.หจก.ส กมล เทรดดิ้งเสนอราคา 130,540 บาท
4.บริษัท ทองสุขอิเลคทริค
เสนอราคา 123,986.25 บาท
5. บริษัท เอเอ อีเลคทริไลจำกัด เสนอราคา 130,540 บาท
6.บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค
เสนอราคา 108,712 บาท
7.บริษัท มีทรัพย์ เสนอราคา 153,812.50
หจก.รินทร์ นภา คอนโทรล เซอร์วิส
เสนอราคา 116,041.50 บาท
สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน กฟภ น.3 พช.(คพ)-18 รายละเอียด
14 จ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี ลอดใต้ถนน ในพื้นที่ กฟก.2 จำนวน 8 วงจร 610,093.24 610,093.24 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท บาเนีย จำกัด เสนอราคา 556,828 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท บาเนีย จำกัด ราคาที่จ้าง 535,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด ก. กบษ.(ตบ)1312/2561 ลว.20 เม.ย.2561 รายละเอียด
15 จ้างเหมารถยนต์บรรทุก ขนส่งพัสดุประเภทสายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ต้นทาง กคพ.3 (รังสิต), บ.เฟ้ลปส์ดอด์จฯ (กทม.), บ.จรุงไทยฯ (กทม.) ปลายทาง คลังพัสดุในสังกัด กฟต.2 (กฟจ.นศ., กบ.) และ กคพ.4 (นครศรีธรรมราช) 112,100.00 112,100.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทรัพย์มงคลชัยการ จำกัด
- จาก บ.จรุงไทยฯ กทม. ถึง กฟจ.นครศรีธรรมราช/ จาก บ.เฟ้ลปส์ดอด์จฯ กทม. ถึง กฟจ.กระบี่ ราคาที่เสนอ 41,700.00 บาท
- จาก กคพ.3 (รังสิต) ถึง กคพ.4 (นครศรีธรรมราช) ราคาที่เสนอ 20,400.00 บาท
2. บริษัท ธามาล โลจิสติกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- จาก บ.จรุงไทยฯ กทม. ถึง กฟจ.นครศรีธรรมราช/ จาก บ.เฟ้ลปส์ดอด์จฯ กทม. ถึง กฟจ.กระบี่ ราคาที่เสนอ 44,500.00 บาท
- จาก กคพ.3 (รังสิต) ถึง กคพ.4 (นครศรีธรรมราช) ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอยูไอ.จงเจริญ ทรานสปอร์ต
- จาก บ.จรุงไทยฯ กทม. ถึง กฟจ.นครศรีธรรมราช/ จาก บ.เฟ้ลปส์ดอด์จฯ กทม. ถึง กฟจ.กระบี่ ราคาที่เสนอ 44,700.00 บาท
- จาก กคพ.3 (รังสิต) ถึง กคพ.4 (นครศรีธรรมราช) ราคาที่เสนอ 22,500.00 บาท
1. บริษัท ทรัพย์มงคลชัยการ จำกัด
- จ้างจาก บ.จรุงไทยฯ กทม. ถึง กฟจ.นครศรีธรรมราช/ จาก บ.เฟ้ลปส์ดอด์จฯ กทม. ถึง กฟจ.กระบี่ ราคาที่จ้าง 41,700.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. บริษัท ธามาล โลจิสติกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- จ้างจาก กคพ.3 (รังสิต) ถึง กคพ.4 (นครศรีธรรมราช) ราคาที่จ้าง 20,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- มีคุณสมบัติครบถ้วน/ถูกต้อง
- เสนอราคาที่ต่ำสุดและต่ำว่าราคากลาง
กคพ.4 (ขส.)-040/2561 รายละเอียด
16 จ้างเหมาบุุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย งาน คฟม.บ้านกุดสิม ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 19,467.58 25,459.70 เฉพาะเจาะจง 18,939.- บาท หจก.ซีเจ เซอร์วิส 2015 ถูกต้องตามเงื่อนไข ฉ.1ซก(กป)-225/2561 รายละเอียด
17 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านศิริพัฒน์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 24,538.31 32,091.20 เฉพาะเจาะจง 23,968.-บาท หจก.ซีเจ เซอร์วิส 2015 ถูกต้องตามเงื่อนไข ฉ.1ซก(กป)-226/2561 รายละเอียด
18 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านหนองชัยวานใต้ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 32,444.45 42,430.97 เฉพาะเจาะจง 31,137 หจก.ซีเจ เซอร์วิส 2015 ถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด ฉ.1ซก(กป)-218/2561 รายละเอียด
19 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านท่าช้าง ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 35,928.46 46,987.24 เฉพาะเจาะจง 34,561.- บาท หจก.ซีเจ เซอร์วิส 2015 ถูกต้องตามเงื่อนไข ฉ.1ซก(กป)-217/2561 รายละเอียด
20 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านหัวแฮต ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ 25,169.61 32,916.82 เฉพาะเจาะจง 24,610.- บาท หจก.ซีเจ เซอร์วิส 2015 ถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด ฉ.1ซก(กป)-228/2561 รายละเอียด