รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟแลติดกลับ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,236,840.00 1,236,840.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นาย เทอดศักดิ์ สุทธิพงษ์ ราคาที่เสนอ 1,231,020.00 นาย เทอดศักดิ์ สุทธิพงษ์ ราคาที่เสนอ 1,231,020.00 ก.1 กฟจ.ปท.(บป.)2569/2562 รายละเอียด
4 • ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ 60 ชุด
• ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ อสมมาตร 150 ชุด
492,735.00 492,735.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 492,735 บาท 1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 492,735 บาท ราคาต่ำสุดและครบเงื่อนไข กฟภ. น.3 ลมส.(คพ.)242/2562 รายละเอียด
5 -หม้อแปลง 50 เควีเอ TR.,50KVA,3P,22-0.4/0.23KV DYN 11,SC จำนวน 8 เครื่อง 479,360.00 479,360.00 เฉพาะเจาะจง 1.บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคา 478,932 บาท 1.บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคา 478,932 บาท ราคาต่ำสุดและครบเงื่อจไข กฟภ. น.3 ลมส.(คพ.)210/2562 รายละเอียด
6 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของ กฟอ.เบตง 173,921.01 173,921.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
2.บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
3.หจก.โพลี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง เสนอราคาเฉพาะดรอฟเอ้าท์ ที่ 97,905.- บาท
บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษี 172,056.- บาท สามารถจัดส่งของได้ภายใน 4 วัน ในจำนวนที่เสนอมา 3 บริษัท และราคาที่เสนอก็เท่ากันทุกรายการ จึงตัดสินจากเวลาการส่งมอบ เนื่องจากมีความจำเป็นใช้เร่งด่วน จฉพ.บต.(บห.) 0510/2562 รายละเอียด
7 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายครั้ง ตามแผนงานเดือน มีนาคม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172,500.00 172,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายสุรศักดิ์ เทียนภู่ ราคาที่เสนอ 173,000.-
2. นายเจริญพร แก้วพรายตา 174,000.-
3. นายสุชาติ สมจิต 174,000.-
1. นายสุรศักดิ์ เทียนภู่ ราคาที่เสนอ 173,000.- ราคาต่ำสุด ต.1กฟส.อ.บลด.(กป.)202/2563 รายละเอียด
8 สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. สเปค RCBL-038/2560
(1-02-005-0000) จำนวน 1,500 เมตร
152,475.00 152,475.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง 152,475 บาท บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง 152,475 บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟภ 63I051S060 รายละเอียด