รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :    

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2560 252,544.61 252,544.61 ตกลงราคา 1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส เสนอราคา 245,688.05 บาท
2.บริษัท ไทย ซี อินดัสเตรียล จำกัด เสนอราคา 238,149.90 บาท
3.บริษัท มีทรัพย์อิเลคตริค จำกัด เสนอราคา 258,041.20 บาท
4.หจก.บุรีรัมย์โชคชัยการไฟฟ้า เสนอราคา 237,580.66 บาท
5.บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด เสนอราคา 216279.10 บาท
6. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 239,949.64 บาท
7. บริษัท เอ เอ อีเลคทรีไล จำกัด เสนอราคา 238,331.80 บาท
1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ตกลงราคา 245,688.05 บาท เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ ฉ.3 บร.(คล) 0005 ลว. 24 ม.ค. 60 รายละเอียด
4 รายงานผลการพิจารณาราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตัดลิด-รอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 1,492,650.00 1,492,650.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน การ์เดน
1.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 1 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-81 พร้อมไลน์แยกย่อย145,520.00
2.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 2 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-82 พร้อมไลน์แยกย่อย266,044.00
3.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์4จากจดแบ่งแดนบ้านแก้งถึงสะพานบ้านแก้งเรืองพร้อมไลน์แยกย่อย197,222
4.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์บ้านวังเสือ บ้านท่าสว่าง รับไฟจากสถานีกันทรลักษณ์12,412.00
5.จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 5 จากบ้านโพนดวน ถึง โรงแป้งมันเอี่ยมอิสาน พร้อมไลน์แยกย่อย166,748.00
6.จ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์ฟีดเดอร์ 2DEA จากบ้านกวางดีด ถึงสี่แยกบ้านโนนแดงพร้อมไลน์แยกย่อย101,864.00
7.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากสี่แยกบ้านโนนแดงถึงสี่แยกนาจะหลวยพร้อมไลน์แยกย่อย153,652
8.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากบ้านแก้งเรืองถึงจุดแบ่งแดนบ้านห้วยข่าพร้อมไลน์แยกย่อย156,538

2.นายสุริยันต์ ธานี
1.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 1 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-81 พร้อมไลน์แยกย่อย163,710.00
2.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 2 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-82 พร้อมไลน์แยกย่อย299,300.00
3.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์4จากจดแบ่งแดนบ้านแก้งถึงสะพานบ้านแก้งเรืองพร้อมไลน์แยกย่อย221,875
4.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์บ้านวังเสือ บ้านท่าสว่าง รับไฟจากสถานีกันทรลักษณ์13,963.00
5.จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 5 จากบ้านโพนดวน ถึง โรงแป้งมันเอี่ยมอิสาน พร้อมไลน์แยกย่อย187,592.00
6.จ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์ฟีดเดอร์ 2DEA จากบ้านกวางดีด ถึงสี่แยกบ้านโนนแดงพร้อมไลน์แยกย่อย124,783.00
7.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากสี่แยกบ้านโนนแดงถึงสี่แยกนาจะหลวยพร้อมไลน์แยกย่อย188,223
8.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากบ้านแก้งเรืองถึงจุดแบ่งแดนบ้านห้วยข่าพร้อมไลน์แยกย่อย184,553

3.ร้านบุญมีการช่าง
1.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 1 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-81 พร้อมไลน์แยกย่อย176,400.00
2.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 2 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-82 พร้อมไลน์แยกย่อย322,500.00
3.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์4จากจดแบ่งแดนบ้านแก้งถึงสะพานบ้านแก้งเรืองพร้อมไลน์แยกย่อย241,600
4.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์บ้านวังเสือ บ้านท่าสว่าง รับไฟจากสถานีกันทรลักษณ์15,500.00
5.จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 5 จากบ้านโพนดวน ถึง โรงแป้งมันเอี่ยมอิสาน พร้อมไลน์แยกย่อย204,300.00
6.จ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์ฟีดเดอร์ 2DEA จากบ้านกวางดีด ถึงสี่แยกบ้านโนนแดงพร้อมไลน์แยกย่อย114,500
7.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากสี่แยกบ้านโนนแดงถึงสี่แยกนาจะหลวยพร้อมไลน์แยกย่อย169,400
8.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากบ้านแก้งเรืองถึงจุดแบ่งแดนบ้านห้วยข่าพร้อมไลน์แยกย่อย169,500

ร้านบุญมีการช่าง
1.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 1 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-81 พร้อมไลน์แยกย่อย176,400.00
2.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์ 2 จากจุดแบ่งแดนบ้านแก้ง ถึง NYU2S-82 พร้อมไลน์แยกย่อย322,500.00
3.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์4จากจดแบ่งแดนบ้านแก้งถึงสะพานบ้านแก้งเรืองพร้อมไลน์แยกย่อย241,600
4.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์บ้านวังเสือ บ้านท่าสว่าง รับไฟจากสถานีกันทรลักษณ์15,500.00
5.จ้างเหมาตัดต้นไม้ฟีดเดอร์ 5 จากบ้านโพนดวน ถึง โรงแป้งมันเอี่ยมอิสาน พร้อมไลน์แยกย่อย204,300.00
6.จ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์ฟีดเดอร์ 2DEA จากบ้านกวางดีด ถึงสี่แยกบ้านโนนแดงพร้อมไลน์แยกย่อย114,500
7.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากสี่แยกบ้านโนนแดงถึงสี่แยกนาจะหลวยพร้อมไลน์แยกย่อย169,400
8.จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์2DEAจากบ้านแก้งเรืองถึงจุดแบ่งแดนบ้านห้วยข่าพร้อมไลน์แยกย่อย169,500


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน การ์เดน และ นายสุริยันต์ ธานี มีคุณสมบัติไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ตามประกวดราคาจ้างฯ ฉ.2นยน.(กป.)2006/2560 รายละเอียด
5 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งมิเตอร์,สับเปลี่ยน,ถอนคืน,ย้ายมิเตอร์ในเขต กฟส.ดด.ประจำปี 2561 215,134.20 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ บุตร์หงษ์ เสนอราคา 215,134.20 บาท นายเสน่ห์ บุตร์หงษ์ เสนอราคา 215,134.20 บาท gxH ต.1-ดด.(บต.)006/2560 รายละเอียด
6 ขอจ้างซ่อมรถยนต์นั่งสอนตอน ทะเบียน บก - 9960 สส. 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน D.R ยางยนต์ ราคาตามที่เสนอ 11,000 บาท ร้าน D.R ยางยนต์ ราคาตามที่ตกลง 11,000 บาท ต.1สส.มต.096/2560 ลว.19 ธ.ค. 60 รายละเอียด
7 กรอบชุดพระคู่บ้าน/พระแก้วสามฤดู ขนาด 7.5 x 13 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว
ติดป้ายเหล็ก ปั้มโลโก้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และข้อความ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา” ขนาด 1.5 x 6 ซม.
179,676.75 179,676.75 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน บ้านกรอบรูปไทย ราคา 194,300.00 บาท
2. ร้าน เอกลักษณ์ไทย ราคา 200,100.00 บาท
3. ร้าน น้องกานต์ก็อปปี้เซ็นเตอร์ ราคา 234,276.50 บาท
4. ร้านลักกี้ทูยู(นางนันทนิต ไตรธรรม) ราคา 179,676.75 บาท
ร้านลักกี้ทูยู(นางนันทนิต ไตรธรรม) ราคา 179,676.75 บาท เสนอราคาต่ำสุด ราคา 179,676.75 บาท ฉ.3 กบล.(ลส.) 2869 รายละเอียด
8 ด้วย กฟส.อุทัย มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคม ของหน่วยงานต่าง ๆ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ลงในระบบ TAMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,881.36 180,881.36 เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.อิเล็คทริคซิตี้ ราคาที่เสนอ 180,881.36 บาท
2.นางสาวชัชฏา มีพลกิจ ราคาที่เสนอ 195,016 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.อิเล็คทริคซิตี้ ราคาที่ตกลงจะจ้าง 180,881.36 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมี คุณสมบัติครบถ้วน ก.1กฟส.อ.อท.(กป) รายละเอียด
9 1 บริเวณ สถานีไฟฟ้าตราด ถึง บ้านท่าเลื่อน (115 เควี)
2 บริเวณ บ้านท่าเลื่อน ถึง บ้านเขาล้าน (115 เควี)
3 บริเวณ บ้านสะพานหิน ถึง บ้านเขาล้าน (115 เควี)
4 บริเวณ สถานีไฟฟ้าตราด ถึง แยกท่าประดู่ (115 เควี)
5 บริเวณ สถานีไฟฟ้าตราด ถึง SAT 02 R-01 แยกท่าประดู่
6 บริเวณ บ้านท้ายวัง, บ้านบึงบอน, บ้านหินเพลิง
7 บริเวณ สี่แยกอ่างตะกาด ถึง บ้านฉางเกลือ
8 บริเวณ ไลน์แยกทั้งหมด ตั้งแต่สี่แยกอ่างตะกาด ถึง บ้านฉางเกลือ
9 บริเวณ ซอยแหลมมะขาม, ซอยแหลมทองหลาง
10 บริเวณ ซอยหนองสองห้อง, ซอยหนองเตียน, ซอยน้ำตกสองชั้น
385,104.77 385,104.77 เฉพาะเจาะจง งานที่ 1 นายคุณชงค์ สระศรี เสนอราคา 47,100 บาท, นายธนกร ใจรักษ์ เสนอราคา 47,300 บาท
งานที่ 2 นายเฉลียว สวัสดี เสนอราคา 30,500 บาท, นายอดิศักดิ์ อิ่มทะสาร เสนอราคา 31,000 บาท
งานที่ 3 นายเฉลียว สวัสดี เสนอราคา 45,500 บาท, นายอดิศักดิ์ อิ่มทะสาร เสนอราคา 46,000 บาท
งานที่ 4 นายคุณชงค์ สระศรี เสนอราคา 7,800 บาท, นายธนกร ใจรักษ์ เสนอราคา 7,750 บาท
งานที่ 5 นายคุณชงค์ สระศรี เสนอราคา 12,200 บาท, นายธนกร ใจรักษ์ เสนอราคา 12,100 บาท
งานที่ 6 นายคุณชงค์ สระศรี เสนอราคา 27,050 บาท, นายธนกร ใจรักษ์ เสนอราคา 27,020 บาท
งานที่ 7 นายคุณชงค์ สระศรี เสนอราคา 44,100 บาท, นายธนกร ใจรักษ์ เสนอราคา 44,500 บาท
งานที่ 8 นายคุณชงค์ สระศรี เสนอราคา 67,100 บาท, นายธนกร ใจรักษ์ เสนอราคา 67,500 บาท
งานที่ 9 นายเฉลียว สวัสดี เสนอราคา 39,400 บาท, นายอดิศักดิ์ อิ่มทะสาร เสนอราคา 39,100 บาท
งานที่ 10 นายเฉลียว สวัสดี เสนอราคา 28,500 บาท, นายอดิศักดิ์ อิ่มทะสาร เสนอราคา 28,100 บาท
งานที่ 1 นายคุณชงค์ สระศรี ราคาที่ตกลงจ้าง 47,000 บาท
งานที่ 2 นายเฉลียว สวัสดี ราคาที่ตกลงจ้าง 30,000 บาท
งานที่ 3 นายเฉลียว สวัสดี ราคาที่ตกลงจ้าง 45,000 บาท
งานที่ 4 นายธนกร ใจรักษ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 7,700 บาท
งานที่ 5 นายธนกร ใจรักษ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 12,000 บาท
งานที่ 6 นายธนกร ใจรักษ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 27,000 บาท
งานที่ 7 นายคุณชงค์ สระศรี ราคาที่ตกลงจ้าง 44,000 บาท
งานที่ 8 นายคุณชงค์ สระศรี ราคาที่ตกลงจ้าง 67,000 บาท
งานที่ 9 นายอดิศักดิ์ อิ่มทะสาร ราคาที่ตกลงจ้าง 39,000 บาท
งานที่ 10 นายอดิศักดิ์ อิ่มทะสาร ราคาที่ตกลงจ้าง 28,000 บาท
ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขของ กฟภ. ก.2 กฟจ.ตร.(ปบ.)001 รายละเอียด
10 จัดซื้อคอนกรีตขนาด 9 เมตร จำนวน 120 ต้น 462,240.00 462,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิรกร จำกัด เสนอราคารวมภาษี 215,070 บาท
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด เสนอราคารวมภาษี 236,898 บาท
บริษัท ยูไนเต็ดคอนกรีต จำกัด เสนอราคารวมภาษี 224,700 บาท
บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด เสนอราคารวมภาษี 242,034 บาท
บริษัท ศิรกร จำกัด เสนอราคารวมภาษี 215,070 บาท เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์ตามคุณภาพที่ กฟภ. กำหนด จ.ยล.(บห.)-004/61 รายละเอียด
11 จ้างเหมาตัดต้นไม้สถานีไฟฟ้าไชยา วงจรที่ 1 บ้านเขาชงโค ถึง ซอยทับหวาย ระยะทาง 36.20 กม. 125,221.67 125,221.67 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ อินนาปา ราคาที่เสนอ 116,500.00 บาท นายณรงค์ อินนาปา ตกลงราคาที่ 116,500.00 บาท เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา ต.2 ทน.(ก.)58/2561 รายละเอียด
12 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ กฟย.เกาะสีชัง จำนวน 300,000 ลิตร 8,220,810.00 8,220,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 8,220,810.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 8,220,810.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตรงตามข้อกำหนดและไม่เกินงบประมาณ (จัดซื้อตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560) ช.002/2561 รายละเอียด
13 ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ จำนวน 5 รายการ 489,442.61 489,442.61 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 425,576.45.- บาท
2.บริษัทท๊อปแลนด์ คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 428,650.56.- บาท
1.บริษัทสยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 425,576.45.- บาท 1.เป็น Vender List กับ กฟภ.
2.เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด
น.2 สวล.(กส) 001/2561 ลว. 12 ม.ค. 2561 รายละเอียด
14 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 10 ชุด 428,000.00 417,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ เสนอราคา 417,300 บาท ราคาที่เสนอเท่ากับหรือน้อยกว่าราคาที่เคยจัดซื้อครั้งล่าสุดในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ และถูกต้องตามสเปคที่ กฟภ.กำหนด ก.2 กบษ.(ปฮ.) 200/2561 รายละเอียด
15 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-4792 บร. (บูม 6 ตัน) (จำนวน 8 รายการ)
1.สายน้ำมัน 3 เมตร
2.แหวนรัด 3 ตัว
3.แหวนรองน้ำมัน 12 ตัว
4.วาวล์ปั้มแย็ก 2 ตัว
5.โอริ่งวาวล์ปั้ม 6 ตัว
6.กรองโซล่า 1 อัน
7.ยางคอปั้ม 1 อัน
8.เช็ควาวล์รวมค่าบริการ 1 คัน
4,240.00 4,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ปรีชาการช่าง ราคาที่เสนอ 4,240 บาท ร้านอู่ปรีชาการช่าง ราคาที่เสนอ 4,240 บาท ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ฉ.3ปช/กป.018/2561 รายละเอียด
16 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SUMSUNG รุ่น ML-4510ND (15,000 แผ่น) จำนวน 1 กล่อง 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น เลขที่ 161/270-271,353-354 ซอย วิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. เสนอราคา 6,206.00 บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น เลขที่ 161/270-271,353-354 ซอย วิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. เสนอราคา 6,206.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ฉ.3นส.125/2561 รายละเอียด
17 ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประเภทเสา ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 290 ต้น งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 496,480.00 496,480.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ศิรกร จำกัด :494:928.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท ศิรกร จำกัด :494:928.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาต่ำและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด ฉ.2สดจ.(บห)002/2561 รายละเอียด
18 ซ่อมรถยนต์ไฮดรอลิค 4 ตัน ทะเบียน 80-3883 สส. 850.00 เฉพาะเจาะจง อู่บำรุงยนต์ราคาตามที่เสนอ 850 บาท อู่บำรุงยนต์ราคาตามที่ตกลง 850 บาท ต.1สส.กส.046/2561 ลว. 17 ม.ค. 2561 รายละเอียด
19 งานขยายเขตบริษัท วีเค ไมนิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 336,417.00 411,068.00 เฉพาะเจาะจง ลำดับที่ 1 หจก.ทองเต็มธาร 2014 ราคาที่เสนอ 408,000.00
ลำดับที่ 2 บริษัท รักษาความปลอดภัย จำกัด 409,000.00
ลำดับที่ 1 หจก.ทองเต็มธาร 2014 ราคาที่เสนอ 408,000.00 เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติตามที่กฟจ.นว.กำหนด น.3 นว.(กส.) 011/61 รายละเอียด
20 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร.82-3797 (รถแก้ไฟ) (จำนวน 1 รายการ)
1.ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 1 คัน
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้งกิมหลีการยาง ราคาที่เสนอ 500 บาท หจก.ตั้งกิมหลีการยาง ราคาที่เสนอ 500 บาท ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ฉ.3ปช/กป. 017/2561 รายละเอียด