รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด่านศุลกากรสะเดา (แห่งใหม่) ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 123,868.00 123,868.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสนนุ้ยการช่าง เสนอราคา 121,800.00 บาท หจก.เสนนุ้ยการช่าง ราคาจ้างเหมา 121,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สด.(กส.)3001498827 รายละเอียด
4 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2562 491,130.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ นารอย ราคาที่เสนอ 445,000.00 บาท นายอนันต์ นารอย ราคาที่ตกลงจ้าง 445,000.00 บาท เสนอราคาต่ำที่สุด ก.1 กฟอ.วน.(ปบ)601/2561 รายละเอียด
5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ กฟส.ท่ายาง 211,203.38 211,203.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท สเปค ถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด ต.1กรท.(ปข)661/2561 ลว. 12พ.ย. 2561 รายละเอียด
6 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คฟม.บ้านบ่อท่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 107,360.00 139,920.70 เฉพาะเจาะจง 1.นางวรรณี เขียวไชย
2.นางสุพิน สัตย์จิตต์
3.สามพี่น้องการไฟฟ้า
นางวรรณี เขียวไชย เป็นราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง และเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในท้องที่ ต.2 คท.(กป.)781/2561 รายละเอียด
7 งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา - สี่แยกพระพุทธ จ.ปัตตานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 116,137,073.50 74,742,710.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ทั้งหมด 14 ราย มีดังนี้
1.บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด 74,599,584.56 บาท
2.บริษัท ศิรกร จำกัด 74,700,231.00 บาท
3.บริษัท ศรีชลธร จำกัด 74,734,144.65 บาท
4.บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 74,782,267.90 บาท
5.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 74,849,710.00 บาท
6.บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) 74,866,429.82 บาท
7.บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 75,010,868.05 บาท
8.บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด 75,060,500.00 บาท
9.บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด 75,123,302.58 บาท
10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนากิจค้าไม้ 77,854,393.32 บาท
11.กิจการค้าร่วม เอสทีเอ็น กรุ๊ป 79,048,479.88 บาท
12.กิจการค้าร่วม TEC&VARS 79,845,095.95 บาท
13.CONSORTIUM SECCO HV AND SECCO 89,694,954.20 บาท
14.PROEN Consortium 90,367,949.96 บาท
PROEN Consortium
วงเงินค่าจ้าง 74,599,584.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้อง เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาก่อสร้างแบบต่อหน่วยเหมาะสมแล้ว จร.(จส.2)-คพจ.1-08/2561 รายละเอียด
8 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 444,478.00 444,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 444,478.00 บาท บริษัทเก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 444,478.00 บาท เป็นราคาดีที่สุดและสเปคเป็นไปตาม กฟภ.กำหนด ฉ.2กล.(บห.)2793/2562 รายละเอียด
9 จัดจ้างงานทาและพ่นสีหมายเลขเสาระบบสายส่งและพ่นเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูงเสาระบบสายส่ง 175,700.00 175,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพัชร์ รัตน์พุฒิกันต์ ราคา 175,700บาท
นายธีรพัชร์ รัตน์พุฒิกันต์ ราคา 175,700บาท ราคาต่ำสุดและเหมาะสม ฉ.3กบษ.(ตบ.)1686/2562 รายละเอียด
10 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค สเปค RINS-002/2561 จำนวน 620 ลูก 490,916.00 490,916.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001 เสนอราคาคา 490,916 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย เสนอราคา 494,233 บาท
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เสนอราคา 494,233 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี วี 2001 เสนอราคาคา 490,916 บาท สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน กฟภ. กฟจ.พช. น.3 พช. (คพ) 47/2562 รายละเอียด
11 งานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ คลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 397,719.00 394,402.00 เฉพาะเจาะจง 1.นายชยวัศ จันทรัตน์ เสนอราคา 398,500.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.นางสาวสโรชา จันทรพรม เสนอราคา 366,000บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นางสาวสโรชา จันทรพรม เสนอราคา 366,000บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เสนอต่ำกว่าราคากลาง ที่กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ต.3 กกค.(ยธ.)1204/62 รายละเอียด
12 จ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน นายฤษณะรักษ์ คุณยศยิ่ง 254,642.02 311,147.09 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภาลักษณ์ กรุ๊ป ราคา 274,740.69 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภาลักษณ์ กรุ๊ป ราคา 274,740.69 บาท ใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน น.1สทร.(กส)(จจ)168/2562 รายละเอียด
13 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2,618,781.20 2,618,781.20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
2.บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
3.บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ส จำกัด
4.บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
5.โฟร์ เอ็น เทรด
6.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
รายการที่ 1 แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5x15.100 มม. ยกเลิกเนื่องจากสูงกว่างบประมาณ
จัดซื้อรายการที่ 2 Security Seal.O/D กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ราคา 1,300,908.67 บาท
เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.กำหนด ซป.ฉ.1 (จซ) 10/2562 รายละเอียด
14 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Syn. Time CSCS ของสถานีไฟฟ้าชุมพร 1 191,530.00 191,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบีบี จำกัด ราคาที่เสนอ 191,530.00 บาท บริษัท เอบีบี จำกัด ราคาที่เสนอได้ 191,530.00 บาท เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย ต.1 กบษ.(รล.)1745/2562 รายละเอียด
15 รายงานขอเช่าที่ดินเพื่อใช้สำหรับกองหมอนผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ กฟอ.สีคิ้ว 462,240.00 462,240.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร เลี่ยมวิจิตร / ราคา 432,000.00 บาท นายสุนทร เลี่ยมวิจิตร / ราคา 432,000.00 บาท 1. เนื่องจากราคาที่เสนอเหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดวาง
2. สถานที่เหมาะสมกับการจัดวางผลิตภัณฑ์คอนกรีต
อนุมัติผจก.สคว.ลว.25ก.ค.2562 รายละเอียด
16 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด CCTV บริเวณรอบคลังพัสดุสีคิ้ว 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ / ราคา 96,300.00 บาท
2. บริษัท โปรซีเคียวเทค จำกัด / ราคา 98,268.80 บาท
3. บริษัท เพอร์เฟคชั่นเอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคา 106,133.30 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ / ราคา 96,300.00 บาท 1. เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุด
2. ราคาที่เสนอไม่สูงเกินกว่าราคากลางที่ กฟภ.กำหนด
อนุมัติผจก.สคว.ลว.5ก.ค.2562 รายละเอียด
17 จ้างเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ 5
อนุมัติ ก.3 สค.(บค) 1028 ลว. 11 พ.ค. 60
หมายเลขงาน C-60-I-SMNCS.0169
ก.3 สค.(จ)217/2562 ลว. 15 ส.ค. 2562
333,476.20 333,476.20 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 333,020.66 บาท หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง 333,020.66 บาท ๑. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายชื่ออื่นที่เข้าเสนอราคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันเสนอราคา
62I041S469 รายละเอียด
18 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด 346,680 บาท บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด 346,680 บาท เสนอราคาต่ำสุดและเป็นไปตามมาตรฐานกฟภ. ฉ.2มห.(คพ)048/2562 รายละเอียด
19 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 429,070.00 429,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) 429,070 บาท บริษัท กันกุลเนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) 429,070 บาท เสนอราคาต่ำสุดและเป็นไปตามมาตรฐานกฟภ. ฉ.2มห.(คพ)046/2562 รายละเอียด
20 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี จำนวน 630 ลูก 493,441.20 493,441.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคารวม 492,093.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคารวม 492,093.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดตามเสปคเอกสารการสั่งซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด 62I131S070 รายละเอียด