รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของ กฟอ.เบตง 173,921.01 173,921.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
2.บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
3.หจก.โพลี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง เสนอราคาเฉพาะดรอฟเอ้าท์ ที่ 97,905.- บาท
บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษี 172,056.- บาท สามารถจัดส่งของได้ภายใน 4 วัน ในจำนวนที่เสนอมา 3 บริษัท และราคาที่เสนอก็เท่ากันทุกรายการ จึงตัดสินจากเวลาการส่งมอบ เนื่องจากมีความจำเป็นใช้เร่งด่วน จฉพ.บต.(บห.) 0510/2562 รายละเอียด
4 งานปรับปรุงช่วงสถานีหนองม่วง-อนามัย ชอนสารเดช(ฝั่งขวา) จุด 1 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 962,081.94 962,081.94 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หจก.เจทีรัณย์ การไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 774,386.- บาท หจก.เจทีรัณย์ การไฟฟ้า ราคาที่ตกลง 774,386.- บาท เสนอราคาต่ำสุด น.3 คสร.(กส.)2456 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด
5 จ้างเหมารถยนต์บรรทุก 10-18 ล้อ หรือ มากกว่าน้ำหนักบรรทุกรวมรถไม่น้อยกว่า 35 ตัน ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก กคพ.3 - เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,แม่สาย,พะเยา,เทิง,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,ตะพานหิน,อุตรดิตถ์,น่าน,ตาก,กำแพงเพชร จำนวน 15 รายการ
ตามแผนจัดรถที่ กคพ.1(ขส.)-90/2561
255,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 เป็นราคาที่ดีที่สุด กคพ.1(ขส.)-90/2561 ลว. 10 เม.ย.2561 รายละเอียด
6 ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเสาไฟฟ้าแรงสูง 115เควี. สฟฟ.แม่ลาว-สฟฟ.พาน จำนวน 462 ต้น 294,132.20 294,132.20 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทลูซิตเอนจิเนียริ่งซิสเทม
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเคียวริคอร์
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์เทคโซลูชั่น
1.บริษัทลูซิตเอนจิเนียริ่งซิสเทม 294,132.20 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) น.1กบษ.(ตบ.)1561/2562 รายละเอียด
7 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ.1 เฟส 3 สาย แบบธรรมดา,22-0.46/0.23 เควี จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้งานเร่งด่วน-งานปรับปรุงหม้อแปลงปี 2562 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 487,117.50 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1.บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 487,117.50 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ฉ.2 รอ.(บห.)213/2562 รายละเอียด
8 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.อ.แหลมสิงห์ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 492,000 บาท/ปี ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 492,000.00 492,000.00 เฉพาะเจาะจง สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอราคา 492,000 บาท/ปี ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานรัการความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอรายเดียว ก.2ลสง.(บห.)1686/2562 รายละเอียด
9 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้า ให้ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว (ลูกถ้วย) 3,749,369.88 3,749,369.88 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. บริษัท ลูกถ้วย จำกัด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,749,369.88 บาท
2. บริษัท ซันเซอรา จำกัด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,739,125.70 บาท
บริษัท ซันเซอรา จำกัด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,739,125.70 บาท ได้รับคะแนนเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) รวมสูงสุด กบญ.ก.1(B)-I-051-2562 รายละเอียด
10 จ้างเหมาขยายเขตฯ คฟม.2 ซอยธารอารีย์ ม.5 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สฎ. 130,224.70 121,705.33 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.สยามเพาว์เวอร์ 559 ราคาที่เสนอ 120,071.47 บาท
2.บริษัท เค.พี.พี. เพาเวอร์พาส จำกัด 98/8 ราคาที่เสนอ 121,532.01 บาท
หจก.สยามเพาว์เวอร์ 559 ราคาที่เสนอ 120,071.47 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม ต่ำกว่าราคากลางและไม่เกินวงเงินงบประมาณ 1101361273 รายละเอียด
11 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคฟม.2 P-NHE02.0-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 398,216.55 398,216.55 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด/397,959.75 บาท
2.บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด/411,334.75 บาท
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด/397,959.75 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่ราคาเหมาะสม และตรงกับความต้องการใช้งาน น.1 ชร.(บห.)คพ.011/2563 ลว.16 ม.ค. 2563 รายละเอียด
12 รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสำรวจปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ 334,768.17 334,768.17 เฉพาะเจาะจง นายวีระประวัติ ก้อนวิมล ราคาที่เสนอ 297,969.-
นายเชียน จะริบรัมย์ ราคาที่เสนอ 312,867.45
นายวีระประวัติ ก้อนวิมล ราคาที่เสนอ 297,969.- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ฉ.3บร(มต.) 166/2563 ลว. 16 ม.ค.2563 รายละเอียด
13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน กลุ่มกับดักฟ้าผ่า สำหรับงานก่อสร้าง Underground cable ช่วงเสาต้น SD-UG-2 ถึง GIS ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 จ.เชียงราย ตาม คพจ.1 147,339.00 128,079.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด 134,820.00 บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด 132,252.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด PEA-M(E)-178/2562 รายละเอียด
14 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ขุขันธ์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 551,906.00 551,906.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ร้านดวงตา 507,926.00
2. นายสิทธิ เสนารถ 480,000.00
นายสิทธิ เสนารถ 480,000 มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ. ฉ.2ขข(บต.)996/2562 รายละเอียด
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 x 36.00 ม. พร้อมรั้ว ประตูลวดตาข่ายล้อมคลังพัสดุ ที่ กฟอ.ธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,998,140.00 2,997,391.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามทองวิศวกรรม เสนอราคา 2,645,000.00 บาท
2. บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง จำกัด เสนอราคา 2,690,000.00 บาท
3. บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด เสนอราคา 2,889,107.00 บาท
4. บริษัท พี แอนด์ เอส เอ็กซ์สตรีม จำกัด เสนอราคา 2,876,314.88 บาท
5. บริษัท สยาม แอคมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 2,690,000.00 บาท
6. บริษัท แอดวานซ์ เทค รูฟ จำกัด เสนอราคา 2,776,436.00 บาท
7. บริษัท เอ็น บี ที คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 2,568,000.00 บาท
8. บริษัท แอดวานซ์ โปรดิวส์ จำกัด เสนอราคา 2,679,000.00 บาท
9. บริษัท เก้าสิบเอ็ด คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,727,000.00 บาท
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคา 2,300,000.00 บาท
11. บริษัท เอเอสพีเอ็มสตีลเวอค จำกัด เสนอราคา 2,230,000.00 บาท
12. หจก.ดีจีซีคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 2,782,000.00 บาท
13. บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด เสนอราคา 2,596,000.00 บาท
14. สี่ทรัพย์ โยธาการณ์ เสนอราคา 2,551,950.00 บาท
15. บริษัท เมก้า ซีวิล จำกัด เสนอราคา 2,804,791.00 บาท
บริษัท เอเอสพีเอ็มสตีลเวอค จำกัด เสนอราคา 2,230,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด คุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ กฟภ.กำหนด ธญ.(กส)-๓๗๔/๖๒ รายละเอียด
16 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านน้ำดำ - หน้าโรงเรียนวัดกาฬสิน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 225,176.15 225,176.15 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย โทนิล เสนอราคาที่ 196,836.13 บาท นายสมชาย โทนิล ตกลงราคาจ้างที่ 196,836.13 บาท ราคาต่ำสุด ต.2 ทน.(กป.)1986/2562 รายละเอียด
17 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์รับคอนสาย 36,553,682.40 27,413,890.32 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท อีร่า จำกัด
รายการที่1 9,867,860.00 บาท(รวมภาษี)
รายการที่2 9,867,860.00 บาท(รวมภาษี)
รายการที่3 7,604,831.50 บาท(รวมภาษี)
บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
รายการที่1 10,556,406.00 บาท(รวมภาษี)
รายการที่2 10,556,406.00 บาท(รวมภาษี)
รายการที่3 8,135,470.00 บาท(รวมภาษี)
บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค (ไทย) จำกัด
รายการที่1 ไม่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา
รายการที่2 ไม่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา
รายการที่3 ไม่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา
บริษัท นวเจษฎา คอนสตัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
รายการที่1 ไม่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา
รายการที่2 ไม่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา
รายการที่3 ไม่ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคา
บริษัท ไทยโซลิด จำกัด
รายการที่1 8,349,691.50 บาท(รวมภาษี)
รายการที่2 8,349,691.50 บาท(รวมภาษี)
รายการที่3 6,434,828.92 บาท(รวมภาษี)
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
รายการที่1 10,497,600.00 บาท(รวมภาษี)
รายการที่2 10,497,600.00 บาท(รวมภาษี)
รายการที่3 8,090,150.40 บาท(รวมภาษี)
รายการที่1 บจก.ไทยโซลิด 8,349,691.50 บาท(รวมภาษี)
รายการที่2 บจก.ไทยโซลิด 8,349,691.50 บาท(รวมภาษี)
รายการที่3 บจก.ไทยโซลิด 6,434,828.92 บาท(รวมภาษี)
เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดและมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ปก.ก.2กบญ.(จซ)010D/2563 รายละเอียด
18 จ้างเหมานิติบุคคลดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟฉ.3 จำนวน 8 คน วงเงินรวม 983,030.40 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบบาทสี่สิบสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 983,030.40 983,030.40 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บจก.รักษาความปลอดภัย เอฟ ที เอ็น เรสพอนด์ ราคาที่เสนอ 822,900.00 บาท บจก.รักษาความปลอดภัย เอฟ ที เอ็น เรสพอนด์ ราคาที่ตกลง 822,900.00 บาท ฉ.3กอก.(BD)01 รายละเอียด
19 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่ กฟจ.ลำปาง ประจำปี 2563 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,689,209.00 1,689,209.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท โกกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,498,642.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติพงษ์วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 1,435,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติพงษ์วิศวกรรม ราคาที่ตกลงจ้าง 1,435,000.00 บาท

เนื่องจากผู้ที่ได้รับคัดเลือก พัสดุถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด พิจารณาราคารวม ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาที่ราคาต่ำสุด และตรงกับความต้องการใช้งาน "อนุมัติที่ น.1ลป.(บห)15535/2562 ลว.24 ธ.ค. 2562
สัญญาที่ น.1 ลป.-20/2562 ลว.25 ธ.ค.2562"

น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)03/2562 รายละเอียด
20 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคฟม.2 P-NHE02.0-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 494,607.50 494,607.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)/483,105.00 บาท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)/483,105.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาที่ราคาเหมาะสม และตรงกับความต้องการใช้งาน น.1 ชร.(บห.)คพ.019/2563 ลว.14ท ม.ค. 2563 รายละเอียด