รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 จ้างเหมารถยนต์บรรทุก 10-18 ล้อ หรือ มากกว่าน้ำหนักบรรทุกรวมรถไม่น้อยกว่า 35 ตัน ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก กคพ.3 - เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,แม่สาย,พะเยา,เทิง,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,ตะพานหิน,อุตรดิตถ์,น่าน,ตาก,กำแพงเพชร จำนวน 15 รายการ
ตามแผนจัดรถที่ กคพ.1(ขส.)-90/2561
255,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 เป็นราคาที่ดีที่สุด กคพ.1(ขส.)-90/2561 ลว. 10 เม.ย.2561 รายละเอียด
4 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด่านศุลกากรสะเดา (แห่งใหม่) ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 123,868.00 123,868.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสนนุ้ยการช่าง เสนอราคา 121,800.00 บาท หจก.เสนนุ้ยการช่าง ราคาจ้างเหมา 121,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สด.(กส.)3001498827 รายละเอียด
5 จ้างเหมาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมาตรฐานพื้นที่ 170 ตรม. และงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน สูง 2 ม. ความยาว 112 ม. ที่ กฟย.กุดบาก 441,100.00 441,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีสินวิศวโยธา ราคา 440,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีสินวิศวโยธา ราคา 440,300.00 บาท ราคาต่ำสุด จจ. ฉ.1 สน.(บห.)146/2562 รายละเอียด
6 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2 เมตร ยาว 126 ม. ที่ กฟย.กุสุมาลย์ ในสังกัด กฟจ.สกลนคร 339,100.00 339,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ งอยภูธร ราคา 339,000.00 บาท นายสมบูรณ์ งอยภูธร ราคา 339,000.00 บาท ราคาต่ำสุด จจ. ฉ.1 สน.(บห.)147/2562 รายละเอียด
7 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2562 491,130.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ นารอย ราคาที่เสนอ 445,000.00 บาท นายอนันต์ นารอย ราคาที่ตกลงจ้าง 445,000.00 บาท เสนอราคาต่ำที่สุด ก.1 กฟอ.วน.(ปบ)601/2561 รายละเอียด
8 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ กฟส.ท่ายาง 211,203.38 211,203.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท บริษัท ทีเอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 211,203.38 บาท สเปค ถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด ต.1กรท.(ปข)661/2561 ลว. 12พ.ย. 2561 รายละเอียด
9 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลนสำหรับงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ 415,909.00 415,909.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 2 รายการ (415,909)
รายการที่ 1 245,244
รายการที่ 2 170,665
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 2 รายการ (415,909)
รายการที่ 1 245,244
รายการที่ 2 170,665
ราคาต่ำสุด ก.2-ชบ.(คพ.)313/2562 รายละเอียด
10 จัดซื้อพัส-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 498,341.80 498,341.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 1 รายการ (498,341.80)
รายการที่ 1 (498,341.80)
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 1 รายการ (498,341.80)
รายการที่ 1 (498,341.80)
ราคาต่ำสุด ก.2-ชบ.(คพ.)311/2562 รายละเอียด
11 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย โซนที่ 2 (ต.โนนสมบูรณ์,ต.โนนสว่าง, ต.โคกก่อง, ต.นาสวรรค์, ต.ชัยพร, ต.คำนาดี)

190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายเสกสรรค์ ระดมกิจ เสนอราคา 185,123.- บาท
2. นายสุพจน์ พระสว่าง เสนอราคา 182,824.- บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 2 นายสุพจน์ พระสว่าง เสนอรา 182,824.- บาท เสนอราคาต่ำสุด ที่ ฉ.1 บฬ.(มต.)5356/2561 รายละเอียด
12 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ULTRASONIC PROBE TYPE 2 ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2562 2,889,000.00 2,879,370.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑) บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด เสนอ 2,879,370.00 บาท
๒) บริษัท อินโนวาเอนจิเนียริ่ง จำกัด ไม่นำตัวอย่างสินค้ามาให้ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
๓) บริษัท ซัมมิท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ไม่นำตัวอย่างสินค้ามาให้ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
4) บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด สินค้าที่นำมาตรวจสอบไม่ตรงกับ TOR
- Frequency range ไม่สามารถทำความถี่ได้ถึง 120kHz
- หน้าจอแสดงผลไม่มี dBuv or reference dB, frequency และ Crest factor
- ตัวสินค้าที่นำมาตรวจสอบสเปคไม่ตรงกับแคทตาล็อค
- ตัวสินค้าที่นำมาตรวจสอบสเปคไม่ตรงกับผล Calibration

๑) บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด เสนอ 2,870,000.00 บาท ตรงตามสเปค กฟภ. และราคาต่ำสุด ต.1 กบษ.(ตบ.) 1818/2562 ลว. 31 ก.ค.2562 รายละเอียด
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส 2 สาย โซน 1 (ต.บึงกาฬ, หอคำ, หนองเลิง, ไคสี, วิศิษฐ์, โป่งเปือย 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายอาชวิน ศรีแก่น ราคา 188,139 บาท
2. นายวินัยทิพย์ ชัยชิต ราคา 182,824 บาท
ลำดับที่ 2 ได้รับการคัดดเลือก คือ นายวินัยทิพย์ ชัยชิต เสนอราคา 182,824 บาท เสนอราคาต่ำที่สุด ที่ ฉ.1 บฬ.(มต.)5355/2561 รายละเอียด
14 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลนสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 457,425.00 457,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด จำนวน 1 รายการ (457,425)
รายการที่ 1 (457,425)
บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด จำนวน 1 รายการ (457,425)
รายการที่ 1 (457,425)
ราคาต่ำสุด ก.2-ชบ.(คพ.)304/2562 รายละเอียด
15 ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 93-7035 กทม. 9,993.80 9,993.80 เฉพาะเจาะจง บ้านบึงการช่าง เสนอราคา 9,993.80 บาท บ้านบึงการช่าง ราคามี่ตกลงจ้าง 9,993.80 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเงื่อนไขไปตามที่ กฟภ. กำหนด ก.2พนท.(กส)583/2562 ลว. 24 ก.ย.2562 รายละเอียด
16 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงาน"เสริมความแข็งแรงของการประกอบเสาตอม่อเพื่อยกระดับ"เพื่อป้องกันเสาไฟฟ้าหักล้มเนื่องจากลมพายุของระบบจำหน่ายพื้นที่ตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 492,991.80 492,991.80 เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกพงศ์ ดอกกฐิน เสนอราคา 460,300 บาท (ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.นายกรกช นาคศรี เสนอราคา 457,700 บาท (ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายกรกช นาคศรี เสนอราคา 457,700 บาท (ราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาที่ต่ำสุดและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟภ. ต.2 นศ.(ปบ.)0079/62 รายละเอียด
17 รายงานขอจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 076/2562 314,594.98 314,596.05 เฉพาะเจาะจง หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม ราคาที่เสนอ 251675.98 บาท หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง 249203 บาท ราคารวมต่ำสุดและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ. ฉ.2 วรช.(กส.)1001/2562 รายละเอียด
18 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ (ตามสเปค กฟภ.) จำนวน 90 ชุด 293,715.00 293,715.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เสนอราคาดังนี้
1.1ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ ราคา 293715.00 บาท
2.บจก.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาดังนี้
2.1ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ ราคา 293715.00 บาท
1.บจก.พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1.1ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ ราคา 293715.00 บาท (ราคาเท่ากัน แต่สามารถจัดส่งได้เร็วกว่า)
ราคาต่ำสุด และ ตามสเปค กฟภ. ต2กม(คพ)2253/62 รายละเอียด
19 รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซืื้อพัสดุขาดแคลนเบิกจากคลังพัสดุ เข้างาน โครงการ คพจ.1 แผน4 จำนวน 14 งาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.สันป่าตอง 496,040.87 496,040.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 465,957.18 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวี 2001 เสนอราคา 483,560.82 บาท
บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 465,957.18 บาท น. สปต.(ปบ.) 4336/2562 ลว. 23 ก.ย. 2562 รายละเอียด
20 งานก่อสร้างขยายเขตฯ จส.บ้านรินทองพัฒนา จำกัด
ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี หมายเลข C-62-K-SRTCS.0384.03.1,02.1,02.2
แผนผังเลขที่ TD02-A04/620384
223,701.26 223,701.26 เฉพาะเจาะจง 1. หจก.เจ.อาร์.ที เสนอราคา 175,735.90(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. นายสมเกียรติ บุญธรรม เสนอราคา 180,026.29บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. หจก.สมบุญประกายฟ้าฯ เสนอราคา 178,309.18(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


1. หจก.เจ.อาร์.ที เสนอราคา 175,735.90(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่เกินราคากลาง

ต.2 สฎ.(กส.)-031/2562 รายละเอียด