รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 • ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ 60 ชุด
• ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ อสมมาตร 150 ชุด
492,735.00 492,735.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 492,735 บาท 1.หจก.รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส ราคา 492,735 บาท ราคาต่ำสุดและครบเงื่อนไข กฟภ. น.3 ลมส.(คพ.)242/2562 รายละเอียด
4 -หม้อแปลง 50 เควีเอ TR.,50KVA,3P,22-0.4/0.23KV DYN 11,SC จำนวน 8 เครื่อง 479,360.00 479,360.00 เฉพาะเจาะจง 1.บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคา 478,932 บาท 1.บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ราคา 478,932 บาท ราคาต่ำสุดและครบเงื่อจไข กฟภ. น.3 ลมส.(คพ.)210/2562 รายละเอียด
5 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของ กฟอ.เบตง 173,921.01 173,921.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
2.บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
3.หจก.โพลี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง เสนอราคาเฉพาะดรอฟเอ้าท์ ที่ 97,905.- บาท
บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษี 172,056.- บาท สามารถจัดส่งของได้ภายใน 4 วัน ในจำนวนที่เสนอมา 3 บริษัท และราคาที่เสนอก็เท่ากันทุกรายการ จึงตัดสินจากเวลาการส่งมอบ เนื่องจากมีความจำเป็นใช้เร่งด่วน จฉพ.บต.(บห.) 0510/2562 รายละเอียด
6 จ้างเหมารถยนต์บรรทุก 10-18 ล้อ หรือ มากกว่าน้ำหนักบรรทุกรวมรถไม่น้อยกว่า 35 ตัน ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก กคพ.3 - เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,แม่สาย,พะเยา,เทิง,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,ตะพานหิน,อุตรดิตถ์,น่าน,ตาก,กำแพงเพชร จำนวน 15 รายการ
ตามแผนจัดรถที่ กคพ.1(ขส.)-90/2561
255,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 เป็นราคาที่ดีที่สุด กคพ.1(ขส.)-90/2561 ลว. 10 เม.ย.2561 รายละเอียด
7 ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเสาไฟฟ้าแรงสูง 115เควี. สฟฟ.แม่ลาว-สฟฟ.พาน จำนวน 462 ต้น 294,132.20 294,132.20 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทลูซิตเอนจิเนียริ่งซิสเทม
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเคียวริคอร์
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพาเวอร์เทคโซลูชั่น
1.บริษัทลูซิตเอนจิเนียริ่งซิสเทม 294,132.20 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) น.1กบษ.(ตบ.)1561/2562 รายละเอียด
8 ซื้อหม้อแปลงขนาด 250 KVA, 3P,22-0.416/0.24 KV DYN 11,SC (รหัส 10500-10069) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลข (WBS) C-63-I-NPMXX.1000 (อ้างอิง 63I011S080) 178,155.00 178,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด เสนอราคา 176,229 บาท บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด ราคา 176,229 บาท ราคาต่ำ เป็นไปตามสเปค กฟภ.กำหนด ก.3 นฐ.(บห.)006/2563 ลว. 23 มี.ค. 63 (เลขอ้างอิง63I011S080) รายละเอียด
9 ชื่อโครงการ จัดซื้อพัสดุสำรองคลังฉุกเฉินแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับใช้งานที่ กฟจ.อุดรธานี และ กฟอ./กฟส. ในสังกัด
จำนวน 8 รายการ
384,130.00 384,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 384,130.00 บาท
บริษัท ซี เอ็ม คอนสตรัสชั่น จำกัด เสนอราคา 392,850.50 บาท
บริษัท MINLADA INTERNATIONAL เสนอราคา 393,332.00 บาท
บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 384,130.00 บาท เสนอราคาตำสุด กฟจ.อด.1 (คพ)-037 รายละเอียด
10 จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลน สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 354,705.- 354,705.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 33/2 หมู่ 23 ซอยอินทราวาส 21 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 0-2433-2043 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103550002644 จำนวน 1 รายการ (354,705.-)
รายการที่ 1 (354,705.-)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เลขที่ 33/2 หมู่ 23 ซอยอินทราวาส 21 ถนนอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 0-2433-2043 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103550002644 จำนวน 1 รายการ (354,705.-)
รายการที่ 1 (354,705.-)
ราคาต่ำสุด ก.2-ชบ.(คพ.)660/2563 รายละเอียด
11 ซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบโครงการ คพจ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 468,702.80 468,702.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 468,702.80 บาท บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 468,702.80 บาท ราคาต่ำสุด และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด ฉ.3ชช.(คพ.)1121/2563 ลว.18/03/2563 รายละเอียด
12 1. 1-05-001-0067 หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ (SC)  จำนวน 1 เครื่อง                      2. 1-05-001-0068 หม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ (SC)   จำนวน 1 เครื่อง 286,760.00 286,760.00 เฉพาะเจาะจง 1. 1-05-001-0067 หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ (SC) สเปคเลขที่ RTRN-047/2561จำนวน 1 เครื่อง บริษัท ดีแอล๖ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 125,703.60 บาท 2. 1-05-001-0068 หม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ (SC) สเปคเลขที่ RTRN-047/2561จำนวน 1 เครื่อง บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 160,767.50 บาท พิจารณาตามเกณฑ์ราคาต่ำสุดและเป็นไปตามมาตราฐานที่ กฟภ. กำหนด ต.1 สส.(คพ.)427/2563 รายละเอียด
13 ซ่อมแซมและติดตั้งหลังคาเมทัลชีท บริเวณอาคาร LED 2 การไฟฟ้าอำเภอธัญบุรี 149,043.70 149,043.70 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์กิติวัฒณ์ ก่อสร้าง / 148,938.74 บาท หจก. วงศ์กิติวัฒณ์ ก่อสร้าง / 148,938.74 บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารจ้างและเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ธญ.(กส.)-107/2563 รายละเอียด
14 1.TR., 30 KVA,1P,19-0.48/0.24 KV,SC (1-05-000-0206) จำนวน 5 เครื่อง 335,177.50 335,177.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด / ราคาที่เสนอ 310,300.-บ. บริษัท ปัตตานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด / ราคาที่ตกลงซื้อ 310,300.-บ. เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด กฟจ.ปน.037/2563 ลว.2 เม.ย.2563 รายละเอียด
15 จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 KVA.3P.22-0.416/0.24KV.SC จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 125,725.00 125,725.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดราคาที่เสนอ 125,725.00 บาท บ.ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดราคาที่ตกลงซื้อ 125,725.00 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมและสเปคเป็นไปตาม กฟภ.กำหนด ฉ.2กล.(บห.)1352/2563 รายละเอียด
16 จัดซื้อหม้อแปลงขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ (หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ,160 เควีเอ และ 250 เควีเอ) 460,613.60 460,613.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 460,613.60 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 460,613.60 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาที่เหมาะสม และถูกต้องตามสเปคที่ กฟภ.กำหนด น.1กฟจ.ชม.(บห.)(ซจ.)029/2563 รายละเอียด
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความประสงค์ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 119,305.00 119,305.00 เฉพาะเจาะจง 1.บ.เคเกรท จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษี) 119,021.45 บาท
2.บ.เซอร์เคิล บิลดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษี) 124,869.00 บาท
1.บ.เคเกรท จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษี) 119,021.45 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ D63030141801 รายละเอียด
18 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ 489,905.92 489,905.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) ราคา 487,599.00 บาท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด(มหาชน) ราคา 487,599.00 บาท เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเนื่องจากข้อมูลด้านเทคนิค เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ฉ.2ยส.(บห.) จ.017/2563 รายละเอียด
19 เคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. 442,980.00 442,980.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 442,980 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย เสนอราคา 449,400 บาท
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 442,980 บาท ราคาต่ำสุด/ไม่เกินราคากลาง ต.2 สฎ.124/2563 รายละเอียด
20 จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 95 ต.มม. จำนวน 8,000 เมตร 445,120.00 445,120.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 445,120.-บาท
2.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ราคาที่เสนอ 470,800.-บาท
3.บริษัท เจอาร์ อิเลคทริคดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 453,680.-บาท
4.บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด ราคาที่เสนอ 470,800.-บาท
-หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 445,120.-บาท ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและมีราคาต่ำสุด ต.1กฟจ.พบ.(คพ)-91/2563 รายละเอียด