รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของ กฟอ.เบตง 173,921.01 173,921.01 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
2.บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษี 172,056.- บาท
3.หจก.โพลี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง เสนอราคาเฉพาะดรอฟเอ้าท์ ที่ 97,905.- บาท
บริษัทพรีไซซ์ อีเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อรวมภาษี 172,056.- บาท สามารถจัดส่งของได้ภายใน 4 วัน ในจำนวนที่เสนอมา 3 บริษัท และราคาที่เสนอก็เท่ากันทุกรายการ จึงตัดสินจากเวลาการส่งมอบ เนื่องจากมีความจำเป็นใช้เร่งด่วน จฉพ.บต.(บห.) 0510/2562 รายละเอียด
4 จ้างเหมารถยนต์บรรทุก 10-18 ล้อ หรือ มากกว่าน้ำหนักบรรทุกรวมรถไม่น้อยกว่า 35 ตัน ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก กคพ.3 - เชียงใหม่,ลำพูน,เชียงราย,แม่สาย,พะเยา,เทิง,พิษณุโลก,สุโขทัย,พิจิตร,ตะพานหิน,อุตรดิตถ์,น่าน,ตาก,กำแพงเพชร จำนวน 15 รายการ
ตามแผนจัดรถที่ กคพ.1(ขส.)-90/2561
255,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 1.บริษัท อภิดำรงค์จำกัด เสนอราคา 19000 เป็นราคาที่ดีที่สุด กคพ.1(ขส.)-90/2561 ลว. 10 เม.ย.2561 รายละเอียด
5 รายงานจัดซื้อพัสดุสำหรับงานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพิ่มเติม ปี 2562 จำนวน 2 รายการ
1.) 1-02-007-0002 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 50 องศาเชลเซียส จำนวน10,000 เมตร
2.) 1-02-007-0004 สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 95 องศาเชลเซียส จำนวน 3,000 เมตร
477,220.00 477,220.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ธนัตพร จำกัดเสนอราคา 494,340.-บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย เสนอราคา 477,220.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส ซัพพลาย ราคา 477,220.- บาท ราคาต่ำ และ ตามเงื่อนไข กฟภ. ต.2กม.(คพ.)2751/62 รายละเอียด
6 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด่านศุลกากรสะเดา (แห่งใหม่) ม.7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 123,868.00 123,868.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสนนุ้ยการช่าง เสนอราคา 121,800.00 บาท หจก.เสนนุ้ยการช่าง ราคาจ้างเหมา 121,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สด.(กส.)3001498827 รายละเอียด
7 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.สกลนคร - บริษัท สกลโฮมพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่บ้านวิรินดา ๒ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 183,576.68 224,312.34 เฉพาะเจาะจง นางสาวชีวาพร พรหมโคตร 168,196.00 บาท นางสาวชีวาพร พรหมโคตร 168,196.00 บาท ราคาต่ำสุด จจ. ฉ.1 สน.(บห.)163/2562 รายละเอียด
8 Accessories for OPGW จำนวน 5 รายการ 1,422,078.15 1,397,800.92 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
-รายการที่ 1 เสนอราคา 26,964.00 บาท
-รายการที่ 3 เสนอราคา 49,755.00 บาท
-รายการที่ 4 เสนอราคา 582,080.00 บาท
-รายการที่ 5 เสนอราคา 95,631.25 บาท
2 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
-รายการที่ 1 เสนอราคา 27,811.44 บาท
-รายการที่ 4 เสนอราคา 808,454.50 บาท
-รายการที่ 5 เสนอราคา 104,929.55 บาท
3 บริษัท คิม พาวเวอร์ จำกัด
-รายการที่ 2 เสนอราคา 157,500.-บาท
4 บริษัท โซโห (ประเทศไทย) จำกัด
ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากผู้ขายยื่นเสนอราคารายการ 2.1 แต่ไม่ได้ยื่นรายการที่ 2.2 จึงทำให้รายละเอียดการเสนอราคาในรายการดังกล่าวไม่ครบถ้วน
1 บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายการที่ 1 ราคา 26,964.-บาท
รายการที่ 3 ราคา 49,755.-บาท
รายการที่ 4 ราคา 582,080.-บาท
รายการที่ 5 ราคา 95,631.25 บาท
2.บริษัท คิม พาวเวอร์ จำกัด
รายการที่ 2 ราคา 157,489.02 บาท
เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขของ กฟภ. กฟภ.กจน.ป(ร)-009-2562 รายละเอียด
9 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานผู้ใช้ไฟ(หม้อแปลง) จำนวน 2 รายการ เลขที่ น.1 แม่ริม(ซฉ)(กส) 032/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218,001.80 218,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,001.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,001.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคารวมต่ำสุด น.1 แม่ริม(ซฉ)(กส) 032/2562 รายละเอียด
10 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า (แบบรายครั้ง) ระบบจำหน่ายแรงสูง ประจำเดือนตุลาคม 2562 กฟส.อ.สะบ้าย้อย 153,526.13 153,526.13 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ เกตุทองสงค์ ราคาที่เสนอ 137,709.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นายสมยศ เกตุทองสงค์ ราคาที่เสนอ 137,709.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1. การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพของการปฏิบัติงาน และผลงานที่ได้รับ
2. ผู้ที่ตกลงราคาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยมามากกว่า 3 ปี
ต.3 สบย.(กป.)1268/62 รายละเอียด
11 จ้างเหมาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมาตรฐานพื้นที่ 170 ตรม. และงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน สูง 2 ม. ความยาว 112 ม. ที่ กฟย.กุดบาก 441,100.00 441,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีสินวิศวโยธา ราคา 440,300.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีสินวิศวโยธา ราคา 440,300.00 บาท ราคาต่ำสุด จจ. ฉ.1 สน.(บห.)146/2562 รายละเอียด
12 จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2 เมตร ยาว 126 ม. ที่ กฟย.กุสุมาลย์ ในสังกัด กฟจ.สกลนคร 339,100.00 339,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ งอยภูธร ราคา 339,000.00 บาท นายสมบูรณ์ งอยภูธร ราคา 339,000.00 บาท ราคาต่ำสุด จจ. ฉ.1 สน.(บห.)147/2562 รายละเอียด
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์งานงดจ่ายไฟ 1,361,040.00 1,361,040.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายสิริชัย ปักษี ราคาที่เสนอ 965,000.- บาท (-เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นายสิริชัย ปักษี ราคาต่ำสุด PEA-MTP-E(B) 001/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
14 จัดซื้อ หม้อแปลง เข้างาน คพจ.1 แผน4 ของ ผปบ.กฟจ.ขก.2 ตามหนังสือที่ ฉ1ขก.2(มลว)(ปบ)-10
ดังนี้
1-05-001-0052 TR.,100KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC จำนวน 3 เครื่อง
1-05-001-0054 TR.,160KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC จำนวน 1 เครื่อง
457,604.36 457,604.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 349034 บาท
บริษัท ทริเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด 365940 บาท
บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 349034 บาท ราคาต่ำสุด พัสดุมีคุณภาพ มาตรฐาน กฟภ. ฉ.1ขก.2(มลว)(กส)127/2562 รายละเอียด
15 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2562 491,130.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ นารอย ราคาที่เสนอ 445,000.00 บาท นายอนันต์ นารอย ราคาที่ตกลงจ้าง 445,000.00 บาท เสนอราคาต่ำที่สุด ก.1 กฟอ.วน.(ปบ)601/2561 รายละเอียด
16 จ้างเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (คลองจำปา) (ส่วนที่ 1)
อนุมัติ ก.3 สค.(บค) 2322 ลว. 6 ก.ย. 62
หมายเลขงาน C-62-I-SMNCS.0335
ก.3 สค.(จ) 279/2562 ลว. 12 ธ.ค. 2562
281,105.05 281,105.05 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 281,047.27 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หจก.เอ.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่ตกลง 281,047.27 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ๑. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายชื่ออื่นที่เข้าเสนอราคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันเสนอราคา
62I041S657 รายละเอียด
17 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง 164,352.00 164,352.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที เอส ซี เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.ที เอส ซี เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว 3001601087 รายละเอียด
18 จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กฟภ. ผ่านป้ายโฆษณา Billboard บริเวณด้านหน้าทางเข้าประตู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์โอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 192,600.- บาท บริษัท พีแอนด์โอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 192,600.- บาท กปส.(นท) 196/2562 รายละเอียด
19 จ้างเหมาทหารผ่านศึกรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.อู่ทอง ประจำปี 2563 492,000.00 492,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 492,000 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 492,000 บาท ไม่เกินราคากลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ กฟภ. 62i071S262 รายละเอียด
20 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด และคลังพัสดุบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ประจำปี 2563 1,052,880.00 1,052,880.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และราคาที่เสนอ 984,000 บาท องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และราคาที่เสนอ 984,000 บาท เป็นราคาที่ดีที่สุด และตรงตามที่ กฟภ. กำหนด น.2 กบญ.(ตป.)3439/2562 รายละเอียด