รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1

เลือกตามวิธี :     ค้นตามสถานะ :    

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติ :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติ(พ.ศ.) :    

    

ลำดับที่งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 235,414.98 ตกลงราคา บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 (รวมภาษี)
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 268,012.53 ,,
หจก.ส.กมลเทรดดิ้ง 267093.40 ,,
บริษัท เอส.อิเล็กตริกส์ จำกัด ,,
บริษัท วีอาร์ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ,,
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด 248,079.50 เป็นราคาที่ดีที่สุด ต.2 ตง.(บห.) 21/59 รายละเอียด
2 ซื้ออุปกรณ์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง3รายการ 298,785.00 298,785.00 ตกลงราคา บ.เอชแมคไวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,775
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัดราคาที่เสนอ 299,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 298,475
บ.เอสทีทีอิเลททริค จำกัด ราคาที่เสนอ 173,175
บ.พรีไซซ์กรีนโปรดักส์จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500

ตร-คบ119/2558 รายละเอียด
3 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ผบง.กฟส.ภูเวียง ประจำเดือน ก.พ. 2561 961.00 961.00 เฉพาะเจาะจง พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท พีพี ก็อปปี้เซนเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 961 บาท เสนอราคาต่ำสุดปละถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.28 ก.พ. 2561 รายละเอียด
4 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธ.ค. 2560 กฟย.หนค. 201.00 201.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท ห้องภาพ มิตรภาพโฟโต้ 201.- บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด ฉ.1ภว.(หนค.)200/2561 ลว. 29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
5 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมรถทะเบียน 83-1435 ขก.(แบตเตอรรี้)กฟส.ภูเวียง 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.เอสแมซซีนเนอรี่ 4494 บาท หจก.เค.ซี.เอสเมซซีนเนอรี่ 4494 บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงือนไขกฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กฟภ.กำหนด พ/2561 ลว.29 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
6 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขุดหลุมปักเสา บ.ไทยนิคม ม.5 ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
หมายเลขงาน C-60-D-NKLCM.0085.02.1
56,854.45 11,692.28 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 56,645.80 บาท หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 56,645.80 บาท พิจารณาใช้เกณฑ์ราคา ฉ.1นกล.(กป.)050/2561 รายละเอียด
7 ขออนมัติเบิกจ่ายค่าจ้างรับเหมางานขยายเขต บ้านกุดธาตุ (อบต.กุดธาตุ) C-60-D-PHWCM.0136.02.1,02.2 กฟส.ภูเวียง 103,000.20 103,000.20 เฉพาะเจาะจง สมจิตรการพาณิชย์ 103000.20 บาท สมจิตรการพาณิชย์ 103000.20 บาท เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข กฟภ.ตามคุณสมบัติเฉพาะที่ กฟภ.กำหนด ฉ1.ภว.(กป.)3381/2560 ลว.15 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
8 • จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
- เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 80 ต้น ราคารวม 130,968 บาท
- สมอบก ขนาด 0.55 x 0.55 x 0.15 เมตร จำนวน 100 แผ่น ราคารวม 17,762 บาท

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
148,730.00 148,730.00 เฉพาะเจาะจง 1.ลพบุรีคอนกรีต 148000
2.เค คอนกรีต 148700
3.พี เอส ที คอนกรีต 148730
ลพบุรีคอนกรีต 148000 ราคารวมต่ำสุด น.3 ลมส.(คพ.)198/2560 รายละเอียด
9 กฟอ.ลำลูกกา จ้างค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า ชื่องานโครงการเดอะวิลเลจวงแหวน-รังสิต เฟส 1 หมายเลขงาน C-60-G-LLACS.0114 468,648.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/439,770.00 บริษัท กิติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/439,770.00 เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกินราคากลางที่กำหนด D60090293222 รายละเอียด
10 งานจ้างเหมาขยายเขตฟาร์มจินตนา(2) ม.11 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 313,831.00 313,831.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายศรายุทย์ พุทธา เสนอราคา 287,407.-บาท(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1. นายศรายุทย์ พุทธา เสนอราคา 287,407.-บาท(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง น.3 ผจก.คสร. รายละเอียด
11 จ้างเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน นางเจษฎาพรรณ ปรองดอง 114,526.93 114,526.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 110,575.94 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 110,575.94 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด ก.2บฉ.(กส.)/965/2561 รายละเอียด
12 จ้างเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางยุพิน ไชยบุญเรือง 179,930.25 179,930.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปานนาค จำกัด ราคาที่เสนอ 175,255.30 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริษัท ปานนาค จำกัด ราคาที่เสนอ 175,255.30 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด ก.2บฉ.(กส.)/962/2561 รายละเอียด
13 พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 พร้อมกรอบหลุยส์จำนวน 2 แผ่น 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีรุ่งเรือง 5 หมุ่ 11ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 ร้านยินดีรุ่งเรือง 5 หมุ่ 11ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 ราคาตามทอ้งตลาด ฉ.2คช.(ธก)010/2561 รายละเอียด
14 จ้างเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางชนกานต์ โพธิบาล 237,338.42 237,338.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 227,901.44 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริษัท เอี่ยมสำอางค์ วิศวกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 227,901.44 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด ก.2บฉ.(กส.)/969/2561 รายละเอียด
15 จ้างเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด 159,878.14 159,878.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปานนาค จำกัด ราคาที่เสนอ 155,851.92 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริษัท ปานนาค จำกัด ราคาที่เสนอ 155,851.92 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด ก.2บฉ.-(กส.)983/2561 รายละเอียด
16 จ้างเหมารถยนต์บรรทุก 10-18 ล้อ หรือ มากกว่าน้ำหนักบรรทุกรวมรถไม่น้อยกว่า 35 ตัน ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ จาก บ.เอเซี่ยน - กคพ.1(พล.)
,พิจิตร จำนวน 2 รายการ ตามแผนจัดรถที่ กคพ.1(ขส.)-176/2561
15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อภิดำรงค์ จำกัด เสนอราคา 15400
2.บริษัท สยามศรีรุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 14800
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักสุจริต ขนส่ง เสนอราคา 15200
บริษัท สยามศรีรุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 14800 เป็นราคาที่ดีที่สุด กคพ.1(ขส.)-176/2561 ลว. 23 ก.ค.2561 รายละเอียด
17 จัดซื้อ เสาตอม่อ คอร. -2- ขนาด งบโครงการ คพจ. 230,950.94 230,950.94 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอในวงเงินรวมภาษี 231,443.14 บาท
2.บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เสนอในวงเงินรวมภาษี 230,950.94 บาท
3.บริษัท ทมอแลนด์ คอนกรีต จำกัด เสนอในวงเงินรวมภาษี 231,443.14 บาท
บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด เสนอในวงเงินรวมภาษี 230,950.94 บาท ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เกณฑ์ราคา เนื่องจากเสนอในราคาที่ต่ำสุด ก.2 บปก.-(คพ)1919/2561 รายละเอียด
18 ก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 132,680.00 132,680.00 เฉพาะเจาะจง 1.นายพลวรรธน์ เชื่อมรัมย์
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธานีก่อสร้าง
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุกิจเจริญดีก่อสร้าง
นายพลวรรธน์ เชื่อมรัมย์ ราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 123,400.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคา คือ นายพลวรรธน์ เชื่อมรัมย์ รายละเอียด
19 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบโลหะ จำนวน 17 รายการ 4,477,147.50 4,544,192.32 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์
3.บริษัท อีร่า จำกัด
4. บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี้ จำกัด
5.บริษัท ซิสเต็ม ๓ จำกัด
6.บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
7.บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด (มหาชน)
8.บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
9.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทร์นภา คอนโทรล เซอร์วิส
1 1010110200 สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. 7,060 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 104,172.42 บาท
2 1010110201 สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. 38,576 ชิ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ 664,548.75 บาท
3 1010110202 สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. 23,677 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 456,019.02 บาท
4 1010110203 สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. 18,173 ชิ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ 400,569.27 บาท
5 1010110205 สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. 427 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 13,099.04 บาท
6 1010110206 สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. 454 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 14,937.74 บาท
7 1010110207 สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. 207 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 8,048.95 บาท
8 1010120001 สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม. 852 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 40,722.96 บาท
9 1010130001 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. 5,000 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 267,714.00 บาท
10 1010130002 สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. 688 ชิ้น บริษัท อีร่า จำกัด 40,437.27 บาท
11 1010140001 สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. 276 ชิ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ 10,926.84 บาท
12 1010140002 สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม. 36 ชิ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง 1,848.96 บาท
13 1010180001 นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 2,561 อัน บริษัท อีร่า จำกัด 71,877.28 บาท
14 1010180100 แหวนรองแบบเรียบ 52x52x4.5 มม.รู 18 มม. 99,294 อัน บริษัท อีร่า จำกัด 392,042.50 บาท
15 1010180201 แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. รู 22 มม. 6,473 อัน บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด 44,188.58 บาท
16 1010200001 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. 11,005 อัน บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด 486,321.96 บาท
17 1010200004 เหล็กประกับไม้คอน 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม. 694 อัน บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด 236,979.56 บาท
เป็นไปตามเงื่อนไข กฟภ.กำหนด ซป.ฉ.1 (จซ) 18/2561 รายละเอียด
20 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
1. WSA10F-01 ไลน์เมนวัดเวียง 6.30 กม.
2. WSA10F-42 บ้านควน 1.30 กม.
3. WSA10F-43 บ้านไร้ใต้ 0.70 กม.
4. WSA10F-44 บ้านหนองโสน 2 กม.
5. WSA10F-45 ฝายน้ำล้น 0.80 กม.
6. WSA10F-46 บ้านทุ่งกรูด 3.70 กม.
7. WSA10F-47 บ้านหนองเตย 1.40 กม.
8. WSA10F-48 หน้าวัดเวียง 2.20 กม.
ระยะทางรวม 18.40 กม.
43,979.60 47,058.17 เฉพาะเจาะจง 1.นายเชาวลิต พันธุ เสนอราคา 38,500 บาท
2.นางสาวดวงรัตน์ วงค์พิพันธ์ เสนอราคา 39,000 บาท
นายเชาวลิต พันธุ เสนอราคาต่ำสุดและตกลงจ้างราคา 38,000 บาท คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟอ.กำหนดและเสนอราคาที่ดีที่สุด ต.2วงส.(ปบ)2115/61 รายละเอียด