รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2563 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ประจำปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) 467,191,049.07 กันยายน 2562 16 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดเช่ารถยนต์ ระยะเวลาเช่า ๕ ปี (๖๐เดือน) น.๒ EB.(ยค.)-๑๓-๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ รวม ๗๖ คัน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๘ 81,655,980.00 กันยายน 2562 2 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานจ้างที่ปรึกษา “จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมแผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1 ในส่วนของงานติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภทปั๊มพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Hydro Energy Storage) ในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน” โดยวิธีคัดเลือก 17,120,000.00 พฤศจิกายน 2562 30 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 689,322,834.45 กันยายน 2562 28 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 42 คัน ตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 ของ กฟต.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)044/2562 43,662,420.00 ตุลาคม 2562 21 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 เช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2563-2568 (รถยนต์ 6 ประเภท จำนวน 44 คัน) รหัสแผน P62070003149 49,607,340.00 กันยายน 2562 21 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟต.2 ประจำปี 2562 (ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) (รหัสแผนระบบ e-GP : P62080007134) 681,318,172.77 กันยายน 2562 16 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าปี2563-2564 403,187,842.07 กันยายน 2562 16 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 24 เดือน (1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564) 655,214,051.63 กันยายน 2562 16 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้านระบบไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 ประจำปี 2562 (ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding041/2562 521,346,397.18 กันยายน 2562 16 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 โครงการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี และประเมินผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Corporate Governance: ESG) ของ กฟภ. 4,000,000.00 ตุลาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาตรวจซ่อม และบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียม ความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 4 (เปลี่ยนแปลงแผน) 365,485,700.31 สิงหาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 รายการ รวม 57 คัน 59,840,820.00 กันยายน 2562 12 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 เช่ารถยนต์จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 46 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี(60 เดือน) 46,333,140.00 สิงหาคม 2562 14 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียด
2562 จ้างเหมาก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)ปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี คลอง15 ตอน 4 878,101.26 กันยายน 2562 29 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างเหมาก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)ปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี คลอง 15 ตอน3 617,883.20 กันยายน 2562 29 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดทำป้ายไวนิวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 590.00 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00x36.00 เมตร ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว 2,816,240.00 ตุลาคม 2562 18 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned Substation สังกัด ผจฟ.2 จำนวน 8 แห่ง 4,211,520.00 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned Substation จำนวน 10 แห่ง สังกัดผจฟ.1 5,264,400.00 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ