รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2562 งานจัดซื้อน้ำมันหม้อแปลงให้ กฟก.2 ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) 583,674.30 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 108/2562 767,462.85 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าช่วงกองกำกับ - จุดแบ่งเขตโกรกพระ(จุดที่๒) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 947,281.68 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
2562 จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด ๓๒๐X๒๔๐ Pixels จำนวนว 2 เครื่อง 1,070,000.00 เมษายน 2562 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดเช่าอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว ระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน (เดือนเมษายน 2562 – ธันวาคม 2564) 1,320,000.00 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจัดซื้อน้ำมัน ไฮดรอลิค 68 ให้ กฟน.2 570,845.00 กุมภาพันธ์ 2562 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อยของ กฟอ.ทุ่งสง และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 2,362,816.80 เมษายน 2562 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ชนิด 1 เฟส ประจำปี 2562 739,189.17 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ กฟย.เกาะเต่า (ครั้งที่ 3/2562) 18,399,720.00 มีนาคม 2562 8 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ กฟย.อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก (ครั้งที่ 1) 443,065.60 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 พัสดุเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. (สำเร็จรูป) สำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ 4,477,950.00 เมษายน 2562 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจัดซื้อน้ำมันหม้อแปลงให้ กฟฉ.2 1,740,783.00 มีนาคม 2562 4 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านพุชะนี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง ถึงบ้านพุตะมา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านแม่แฉลบ
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (ช่วงที่ 2)
3,713,018.24 เมษายน 2562 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 3 ตามงบประมาณประจำปี 2562 171,200,000.00 เมษายน 2562 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 งานปรับปรุงที่ดินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 991,783.00 เมษายน 2562 25 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดจ้างติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน Emergency light 40,000.00 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
2562 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในงานเลือกตั้งปี 2562 30,000.00 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด
2562 สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควีเอ 1x50 ต.มม. (รหัส 1-02-005-0000) เลขที่ น.3กบญ.(จซ.)ข1/2562 14,766,000.00 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุง 22 เควี ฟีดเดอร์ 1,6 สฟฟ.วิหารแดง ช่วง A-B 186,779.63 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2562 จัดซื้อ Recloser พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 759,807.- มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ