รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2561 จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 อุปกรณ์ประกอบสายไฟ เพื่อใช้งานโครงการต่างๆ จำนวน 35 รายการ
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)002/2561
18,836,761.24 กุมภาพันธ์ 2561 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 อุปกรณ์สายยึดโยง เพื่อใช้งานโครงการต่างๆ จำนวน 19 รายการ
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)001/2561
17,738,543.78 กุมภาพันธ์ 2561 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ กฟย.ฌกาะสีชัง จำนวน 300,000 ลิตร 8,220,810.00 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2561 ของกฟส.ต.โคกขาม 1,744,046.50 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียด
2561 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงาน กฟจ.สกลนคร ประจำปี 2561 754,992.00 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 พัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อความมั่นคง ปี 2560 (เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 08/2561) 20,717,168.80 กุมภาพันธ์ 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง 7,905.00 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 พัสดุอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน 3 รายการ (ฉ.2กบญ.(จซ)202_2561 9,397,676.25 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 พัสดุประเภทหม้อแปลง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ ฉ.2 กบญ(จซ)พัสดุหลัก201_2561 946,950.00 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 แผนการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ติดตั้ง,ตัดฝาก,ปรับปรุง,ย้าย,เพิ่ม่ขนาด,สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ไม่ใช้ร่่วมกับ ซีที.วีที. ในพื้นที่ กฟจ.เชียงใหม่2 ประจำปี 2561 665,684.45 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แบบเฉพาะคราว (แรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์) 1,583,805.44 กุมภาพันธ์ 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แบบเฉพาะคราว (แรงต่ำนอกไลน์) 1,014,396.38 พฤษภาคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี (แรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์) 933,695.91 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างตัดต่อกลับมิเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส กฟจ.อด.2(นิตโย) 1,859,745.60 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการงานงดจ่ายไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิเชียรบุรี , สาขาย่อยพุเตย 749,000.00 ธันวาคม 2560 19 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 การจัดเช่าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยเกาะเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 577,800.00 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 C3IAHชช.012/2560 จัดซื้อพัสดุรอง (Hardware) อุปกรณ์ประเภทโลหะจำนวน 62 รายการ 36,446,166.45 มีนาคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 C3IAH ชช.010/2560 จัดซื้อ Gavanize steel wire จำนวน 4 รายการ(ลวดเหล็ก) งบประมาณ 26,453,694.53 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 26,453,694.53 มีนาคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายจำนวน 5 งาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 376,961.00 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2561 จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๑ (กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย, สับเปลี่ยน, เพิ่ม-ลดนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์) 963,000.00 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ