รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2566 งานจ้างผู้ตรวจประเมินภายนอก (Certification Body: CB) เพื่อตรวจประเมินติดตามเพื่อรักษาสถานภาพการรับรอง ครั้งที่ 2 (Surveillance Audit 2nd) ระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC38500:2015 ของ กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35,845.00 กุมภาพันธ์ 2566 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียด
2564 เช่ายานพาหนะของ กฟต.2 ปี 2564-2569 (รถยนต์ 6 ประเภท 51 คัน) P63060000998 55,725,600.- กรกฎาคม 2563 10 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2564 งานจัดซื้ออุปกรณ์สำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณ ประจำปี 2564 8,210,110.00 สิงหาคม 2563 2 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมห้องสื่อสาร ระยะที่ 2 24,674,200.00 สิงหาคม 2563 1 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2564 งานจัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามงบประมาณประจำปี 2564 12,797,200.- สิงหาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2564 AAJ-จัดเช่ายานพาหนะตามแผนปี 2564-2569 จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 41 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน 44,336,520.00 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 13,900,000.00 เมษายน 2563 22 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อ Transformer Turn Ratio Tester จำนวน 1 ชุด
(WBS : I-63-E-POPXX.DU.1202.Z)
727,600.00 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 Splicing kit for 115kV. 300 sq.mm. 1,284,000.00 กรกฎาคม 2563 12 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุรองปี 2563 งานงบผู้ใช้ไฟและงานขยายเขต อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 14 รายการ 4,014,951.88 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) รองเท้า Safety 7,490.00 มิถุนายน 2563 8 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
2563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2559 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263,091.60 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 7 รายการ ด้วยงบโครงการ คขก.2 979,799.00 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 เช่าที่ดินเพื่อวางผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 54,000.00 มิถุนายน 2563 1 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. (I-62-H-TRDXX.MR.AA22)
1,974,150.00 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพัสดุปี 2563 (งบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 ประเภทสายไฟ จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12/2563) 29,184,250.00 สิงหาคม 2563 11 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขต ถนนเลียบคลองพระมาโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482,126.00 เมษายน 2563 9 เมษายน 2563 ดูรายละเอียด
2563 จ้างงานขยายเขต ที่ดินจัดสรรโครงการโมดิวิลล่า ซอยปลายบัว บมจ.พรอพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (เฉพาะแผนกแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 185,266.00 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
2563 จ้าง ขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟจ.ปทุมธานี - บมจ.พรอพเพอร์ตี้เพอเฟค โครงการเดอะเมทโทร ราชพฤกษ์ (เฉพาะแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 302,882.00 - 21 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด
2563 จ้างงานขยายเขต ที่ดินจัดสรรโครงการสิริเพลส ถ.ราชพฤกษ์ 345. บมจ.แสนสิริ (เฉพาะแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,089.00 กันยายน 2562 20 กันยายน 2562 ดูรายละเอียด