รายงานประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาชื่อโครงการ :    ปีงบประมาณ :   

    

ปีโครงการงบประมาณ (บาท)คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.รอ. ประจำปี
2563 กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ กฟย.เมืองสรวง
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
18,858.75 มกราคม 2563 9 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.รอ. ประจำปี
2563 กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบของ กฟย.จตุรพักตรพิมาน
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
29,215.19 มกราคม 2563 9 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.รอ. ประจำปี
2563 กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในเขตรับผิดชอบชอง กฟฟ.ร้อยเอ็ดและ กฟย.ธวัชบุรี
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
178,533.78 มกราคม 2563 9 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 เช่าอาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นสำนักงาน กฟส.อ.คลองท่อม 699,840.00 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ก่อสร้างคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 5,792,697.52 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เพื่องดจ่ายไฟปี2563 1,016,500.00 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อเครื่องปั้มลมพร้อมหัวกระแทกคอนกรีต 1,070,000.00 - 16 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สามแยกบางสำราญ - วัดเซ่าสิงห์ (จุดที่ 1) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามโครงการ คพจ.1 1,518,747.91 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Serial to Ethernet Converter (Protocol Converter) เพื่อรองรับระบบ SCADA Over IP ของสถานีไฟฟ้าแบบ Fully Unmanned/หน่วยปฏิบัติการ Unmanned จำนวน 55 แห่ง 1,912,824.02? สิงหาคม 2563 16 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 คอนสื่อสารชนิดคอนเหล็กเคลือบฉนวนความยาว 1,700 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 824,792.43 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ขอเช่าพื้นที่โคลีเซี่ยมเพื่อตั้งเป็น PEA Shop 373,380.00 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและโรงเก็บมิเตอร์ กฟส.มายอ ประจำปี 2563 182,713.20 ธันวาคม 2562 9 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด
2563 จัดซื้อชุดคอนสื่อสาร ประเภทคอนเหล็กหุ้มฉนวน ขนาด 1,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2,543,844.75 กุมภาพันธ์ 2563 15 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 งานถมดินบดอัดแน่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเตาหม้อ 1,068,930.00 กุมภาพันธ์ 2563 15 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาค่าแรงเอกชนดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี กฟอ.กภว. ช่วง จากสามแยกทางพาดกุมภวาปี-ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีตามโครงการ คพจ.๑ แผน ๓ ช่วง E-F 690,671.02 เมษายน 2562 29 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟส.อ.เทพา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 - บ้านควนตีหมุน ช่วงที่ 2/1 อ.เทพา จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,907,275.00 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-3179 ลบ. 142,310.00 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 เช่ายานพาหนะ หน่วยงาน กฟฉ.3 ตามการเปลี่ยนแปลงรายการของแผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2561-2566 จำนวน 1 รายการ รวม 14 คัน 14,290,920.00 เมษายน 2563 14 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 13 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดืิอน) โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ N2 คล.(ยค.)-01-2563 17,025,840.00 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ
2563 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์สำหรับระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (Industry Specific Solution for Utilities : IS-U) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10,165,000.00 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด ไฟล์ประกาศ