ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
123
 Page 1 of 3, items 1 to 20 of 54.
ก.2 กกค.(ยธ.)30374/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน-ถมดินบดอัดแน่น ที่ สถานีไฟฟ้าบึง 3 จ.ชลบุรี 16 มิถุนายน 2563 ถึง 22 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1(กค.)(e-bid)1/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิถุนายน 2563 ถึง 23 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TSDP.9.2(A)-054/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Capacitor Bank สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2563 ถึง 26 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TSDDP.9.2(A)-056/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา ที่สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มท.5309.18/กฟอ.ดอ.(คพ.) 0011/2563 ขายทอดตลาด ขายเศษพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชี จำนวน 502 เครื่อง 12 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ฉ.1(จซ) 18/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 11 รายการ 12 มิถุนายน 2563 ถึง 19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 สร.(บห)EBD-003/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ ขนาด 15(45) แอมป์ ของ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
f024 63050030693 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างห้องสุขา สำหรับลูกค้าและผู้พิการภายนอกอาคารสำนักงาน กฟส.หนองบัวแดง 12 มิถุนายน 2563 ถึง 23 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding014/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายเคเบิลใต้ติน ทองแดง 33 เควี 1x240 ต.มม. จำนวน 1,470 เมตร 11 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding019/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding019/2563
11 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบญ.018/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์ ชนิดฉนวนโพลีเมอร์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ จำนวน 250 ชุด 11 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กกค.(ยธ.) ป.ก. 007/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ดิน (ถมดินบดอัดแน่น) สำหรับก่อสร้างสถานีลานไกไฟฟ้าสุรินทร์ 3 จังหวัดสุรินทร์ 11 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TDDP.1(E)-098/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน กลุ่มกับดักฟ้าผ่า สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ทางหลวงหมายเลข 1001 บริเวณทางแยกแม่โจ้ - ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณทางแยกสันคะยอม เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 - สถานีไฟฟ้าสันทราย 2 จังหวัดเชียงใหม่ ตาม คพจ.1 11 มิถุนายน 2563 ถึง 19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ฉ.1 (จซ) 20/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ 10 มิถุนายน 2563 ถึง 16 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(e-bidding)ต.3กกค(จร.)005/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง กฟจ.ปัตตานี PTA04, PTA10 สฟฟ.ปน.1 บ้านบาราเฮาะ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2563 ถึง 17 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.๓กบญ.(จซ.)e-bidding๐๒๐/๒๕๖๓ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง
งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จํานวน ๔ รายการ
10 มิถุนายน 2563 ถึง 16 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบษ.(บฟ.)30294/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ Transformer Turns Ratio Tester และ Battery Load Tester จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2563 ถึง 19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TDDP.1(A)-089/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 กกค.(กร.)-30346/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงแยกโค้งวิไล-แยกเขาน้ำอุ่น ฟีดเดอร์ 1 ช่วง 3
WBS. P-TDD01.3-B-KLND0.0008
10 มิถุนายน 2563 ถึง 19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63IAHEB014 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L (1030010002) จำนวน 2,880 ลูก
2.ลูกถ้วยพินโพสท์ 22 เควี. ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค(1030010101) จำนวน 1,680 ลูก
3. ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (52-1) (1030020000) จำนวน 13,608 ลูก
4.ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข. (53-2) (1030030000) จำนวน 36,000 ชุด
5. ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ง. (54-4) (1030030103) จำนวน 900 ชุด
10 มิถุนายน 2563 ถึง 17 มิถุนายน 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง