ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
PEA – DDIP –SCPS/2017 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐาน IEC 61850
จำนวน 14 สถานีไฟฟ้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พฤษภาคม 2561 ถึง 5 มิถุนายน 2561 รายละเอียด
ก.๒ กบษ.(ตบ.)๑๑๑๘/๒๕๖๑ เฉพาะเจาะจง จัดซื้อสวิชต์ใบมีด ระบบ ๒๒ เควี ขนาด ๑,๒๐๐ A 29 เมษายน 2561 ถึง 29 เมษายน 2561 รายละเอียด
ก.3 ดมข.(กป.)0581/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงบ้านวังลานถึงวังปลาหมู F5
หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
25 เมษายน 2561 ถึง 2 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด
ก.2 บปก.(กส)968/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด 24 เมษายน 2561 ถึง 24 เมษายน 2561 รายละเอียด
ก.2 บปก.(กส)967/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี่ส์ จำกัด (มหาชน) 24 เมษายน 2561 ถึง 24 เมษายน 2561 รายละเอียด
ก.2 บปก.(กส)988/2561 ลว. 9 เม.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ 24 เมษายน 2561 ถึง 24 เมษายน 2561 รายละเอียด
ก.2 บปก.(กส)966/2561 ลว. 5 เม.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสิทธิโชค สุขสุวรรณ 24 เมษายน 2561 ถึง 24 เมษายน 2561 รายละเอียด
PEA-CNM(CE)-013/2018 เฉพาะเจาะจง ซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง(SDH) ระดับ STM-1 การ์ด CXL1 ผลิตภัณฑ์ Huawei รุ่น OSN1500 ติดตั้งใช้งานที่ กฟส.ขลุง และ สฟฟ.เกาะโพธิ์ 23 เมษายน 2561 ถึง 23 เมษายน 2561 รายละเอียด
ฉ.2 สล.(บห)019/2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อพัสดุ งบทำการ สำหรับใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง Safety Stock จำนวน 9 รายการ ตามอนุมัติหลักการ ผจก.สล. ลว. 11 เม.ย. 61 23 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1 ชพ.(คพ.)070/2561 ลว. 20 เม.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 23 เมษายน 2561 ถึง 23 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผรค.(รบ)273/2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างบุคคลภายนอกขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.44x0.44x6.50 เมตร (10 ตัน-เมตร) ประเภท 1 , 3 ให้กับ กฟจ.ฉะเชิงเทรา 23 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผรค.(รบ)271/2561 เฉพาะเจาะจง รายงานขอจ้างบุคคลภายนอกขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.44x0.44x8.50 เมตร (10 ตัน-เมตร) ประเภท 2 , 4 และเสาเข็ม คอร.ขนาด 0.44x0.44x8.50 เมตร (14 ตัน-เมตร) ประเภท 1 , 3 ให้กับ กฟจ.ปทุมธานี 23 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผรค.(รบ)272/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างบุคคลภายนอกขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 23 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผรค.(รบ)274/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างบุคคลภายนอกขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร และเสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร ให้กับ กฟจ.นครนายก 23 เมษายน 2561 ถึง 25 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นธ.(คพ.)-019/2561 ลว.20 เมย.2561 เฉพาะเจาะจง อนุมัติ ผจก.นธ. ลว. 19 เมย.2561 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คาดว่าไม่ทันการใช้งานประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสา.คอร.ขนาด 9 และ 12 ม. สำหรับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายภายในเขตรับผิดชอบ กฟจ.นราธิวาสและ กฟฟ.ในสังกัด 23 เมษายน 2561 ถึง 23 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบษ.(รล) 1002/2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าดอนตูม 21 เมษายน 2561 ถึง 21 เมษายน 2561 รายละเอียด
ฉ.2 กรส.(สร)498/2561 ลว.9เม.ย.2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องมือ Bit Error Rate Tester (E1,RS-232,Ethernet) จำนวน 1 ชุด 21 เมษายน 2561 ถึง 21 เมษายน 2561 รายละเอียด
ฉ.2 กบษ.(บอ.) 903/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อเครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้ แรงดันไฟฟ้า 0-60 kV. 20 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กบษ.(บอ.) 902/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561 เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องมือ Vacuum Interrupter Tester 60 kV DC (Portable) 20 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ชบด. (บห.) 577/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลสื่อสารโทรคมนาคม เชิงคุณภาพบนเสาไฟฟ้า ของ กฟภ. และนำเข้าข้อมูลลงในระบบ (TAMS) ปี 2561 20 เมษายน 2561 ถึง 20 เมษายน 2561 รายละเอียด