ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ซป.ฉ.1 (จซ) 04/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 6 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 04/2562 14 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-RY-E(B)-018/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14 ธันวาคม 2561 ถึง 23 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1กกค.(ยค)3711/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ายานพาหนะประจำปี 2562-2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 14 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ชน. (บห.) EB1/2562 ลว. 13 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 20 รายการ งบ โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) แผน 3 และแผน 4 , งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2),งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2), งบงานขยายเขตระบบจำหน่าย และระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ,งบย้ายแนวระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้า และงบทำการ ประจำปี 2562 13 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 บฉ.(บป)1632/2561 ลว.13 ธ.ค.2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (งานงดจ่ายไฟ)ประจำปีงบประมาณ 2562 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1ฝ.บห.(ปก.)008/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562) 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
น.3 นผ.(บห.)EB1/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงานและคลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ ประจำปี 2562 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2ภก.(มต.)178/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคืน,ย้าย,เพิ่ม/ลดขนาดและปรับปรุงมิเตอร์ ในพื้นที่ กฟจ.ภูเก็ต 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 บนบ.(บป.) จ.eb 001/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. "งานงดจ่ายไฟ" ปี 2562 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 สค.(บห.)5544/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาด กฟจ.สมุทรสาคร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
น.1ชม.1(e-bid)08/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันกำแพง
ประจำปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 กฟอ.มสด.(บห.)1778/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายงานขอจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
ฉ.1 สน.(บห.)2765/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานกฟจ.สกลนคร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3กบญ.(จซ.)3519/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟจ.เพชรบูรณ์ แบบรายปี (แรงสูง) 13 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1ปซ.(บต)3268/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง 13 ธันวาคม 2561 ถึง 18 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 กอก.(บห.)e.1/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด จำนวน ๘ คน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3พบร.(จ.)1/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน ปี 2562 12 ธันวาคม 2561 ถึง 19 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.๑ บผ.(บห.)๕๐๗๔/๒๕๖๑ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 12 ธันวาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 บญ.(บห)3074 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และคลังพัสดุ กฟอ.บัวใหญ่ ประจำปี 2562 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.2562)
จำนวน 4 คน
12 ธันวาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 พช.(จซ.)4/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย กฟส.พิชัย 12 ธันวาคม 2561 ถึง 19 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง