ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 24 เมษายน 2562 ถึง 24 เมษายน 2562 รายละเอียด
น.1 แม่ริม (มต.) 926/2562 ลว. 24 เม.ย. 62 ขายทอดตลาด มิเตอร์ซ่อมไม่ได้ จำนวน 308 เครื่อง ของกฟอ.แม่ริม 24 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 018/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2562 จำนวน 35 รายการ 24 เมษายน 2562 ถึง 3 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-RY-E(B)-006/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุสำรอง Safety Stock กลุ่มสายไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 24 เมษายน 2562 ถึง 1 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กปบ.(จฟ.1)1028/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย สำหรับสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ กฟก.2 23 เมษายน 2562 ถึง 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 กบญ.(ตป.)-1214/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย งานอุทยานแห่งชาติแม่วงค์ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร หมายเลขงาน C-๖๑-B-KLNCM.๐๐๔๑.๐๑.๑ 23 เมษายน 2562 ถึง 1 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(E)-031/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (โยธา) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กฟภ. 23 เมษายน 2562 ถึง 13 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบล.002/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด ๓๒๐x๒๔๐ Pixels จำนวน ๒ เครื่อง 23 เมษายน 2562 ถึง 3 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(E)-029/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22, 33 เควี ตามเเผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. 23 เมษายน 2562 ถึง 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(F)-053/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด จ.ชลบุรี 23 เมษายน 2562 ถึง 2 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)053D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสาย SAC 22/50 ต.มม. จำนวน 50,000 เมตร 22 เมษายน 2562 ถึง 2 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1ชม.1 (e-bid)10/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุ Safety Stock จำนวน 3 รายการ 22 เมษายน 2562 ถึง 1 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
กฟภ.กจน.ป(ด)-001.2-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ 22 เมษายน 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
กฟภ.กจน.ป(ด)-001.1-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ 22 เมษายน 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding 010/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวสายส่งและงาน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 27 รายการ
22 เมษายน 2562 ถึง 14 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(กคบ)-006/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อน ตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง, อุ้มผาง, ท่าสองยาง, สังขละบุรี, บ้านห้วยต้า และเกาะนำตะเภา) 22 เมษายน 2562 ถึง 8 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)048D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มอุปกรณ์ประกอบสาย จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)048D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กค.จร./จป-02/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง แยกบายพาสโนนเมือง - แยกบายพาสบ้านบัว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 22 เมษายน 2562 ถึง 2 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กกค.(ปก)008/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) IAJ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายตามแนวทางหลวงชนบท สพ.4002 ช่วงบริษัท โกลโบ ฟู๊ดส์ จำกัด ถึงบ้านไผ่ขุยหมู่ที่ 4 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 22 เมษายน 2562 ถึง 29 เมษายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2กบษ.(ตบ.)1146/2562 ลว. 22 เมษายน 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance Tester) ขนาด 5 kV DC
ตามแผนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สําหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2562 (จำนวน 7 ชุด)
22 เมษายน 2562 ถึง 1 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง