ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)13/2560 ประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2560 จำนวน 8 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)13/2560) 12 กรกฎาคม 2560 ถึง 20 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
น.2 กบษ.(บฟ.) 958/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อ Circuit Breaker Analyzer จำนวน 1 ชุด 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 17 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กกค.ยธ.(จป.) 002/2560 ประกวดราคา ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ กฟย.อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3คมง.0019 ตกลงราคา งานตัดลัดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2560 จำนวน 5 รายการ ดังนี้
1.ไลน์เมนฟีดเดอร์1 จากจุดแบ่งแดนอ.เมืองถึงบ.หนองติ้ว ระยะทาง 32.30 กม.จำนวนเงิน 37,076 บาท
2.ไลน์เมนฟีดเดอร์4 จากบ้านหนองติ้ว ถึงจุดแบ่งแดนอ.คูเมือง กับอ.ทะเมนชัยระยะทาง 60.72 กม. จำนวนเเงิน 61,100 บาท
3.ไลน์เมนฟีดเดอร์7 จากจุดแบ่งแดนอ.เมืองถึงสี่แยกทางพาด ระยะทาง 140 กม. เงิน 124,546 บาท
4.ไลน์เมนฟีดเดอร์2 จากจุดแบ่งแดนอ.ลำทะเมนชัย กับอ.คูเมือง ถึงสะพานแม่น้ำมูลและสีแยกทางพาด ระยะทาง 65.92 กม. เงิน 59,855 บาท
5.งานตัดต้นไม้แรงต่ำนอกแนวแรงสูง จำนวน 7 ตำบล ระะยทาง 64.97 กม. เงิน 131,859 บาท
4 กรกฎาคม 2560 ถึง 4 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 กบญ.(จซ.) จ-ป 01/2560 ประกวดราคา ดำเนินการจ้างเหมางานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00 ม.x 45.00 ม. และรื้อถอนลาน คสล. ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ชัยนาท 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปซ(รล.) 21/60 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ Universal Relay Test set 3 Phase จำนวน 1 ชุด 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.-ศฝฟ.-02/2560 ประกวดราคา จ้างปรับแต่งพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ตามโครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ(ปฮ)1541/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย Battery Operated จำนวน 10 ชุด 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
ก.2 กบษ(ปฮ)1454/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเครื่องใช้ จำนวน 3 กลุ่มรายการ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
ซป.ฉ.1 (จซ) 17/2560 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 4 รายการ จัดส่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 30 มิถุนายน 2560 ถึง 12 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 กรส.(สร.) 466 / 2560 ลว. 30 พ.ค. 2560 ตกลงราคา งานจ้างดำเนินการย้ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีไฟฟ้าพล รองรับการส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างในงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้าจาก Outdoor Type เป็น Indoor Type ตามโครงการ คชฟ.๓ โดยวิธีตกลงราคา 30 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียด
น.2 กกค.(จร.)04/2560 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้ กฟจ.กพ. จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามโครงการ คพจ.1 30 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.1(จซ)-I-024/2560 ประกวดราคา จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี. ขนาด 1x185 ต.มม.จำนวน 45,180 เมตร จัดส่งพัสดุที่คลังพัสดุ กฟจ.ปทุมธานี 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.(รล.)1599/2560 สอบราคา สอบราคาจัดซื้อ Universal Relay Test 1 phase ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ในเขตพื้นที่ กฟก.2 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(ปกพ.)005/2560 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1?185 ต.มม.จำนวน 1 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)005/2560 29 มิถุนายน 2560 ถึง 12 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง