ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 20 of 115.
62IACEB135 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือประเภทวัดพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ประจำปี 2562 ได้แก่
1. 3 Phase Digital Multi-meter จำนวน 1 ชุด ตามสเปค RTES-188/2555
2. Power Quality Meter ( Power Quality Analyzer) จำนวน 1 ชุด ตามสเปค RTES-202/2553 และเงื่อนไขเพิ่มเติม
19 สิงหาคม 2562 ถึง 27 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 ศก.ปบ./จป-01/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สามแยกโรงสีดำรงกิจ-สี่แยกโรงไอติม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 ถึง 26 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 ศก.ปบ./ จป-03/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการค่าแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย โครงการ คพจ.1.3 ช่วง สภจ.ศรีสะเกษ – ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 ถึง 27 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 ศก.ปบ./ จป-02/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการค่าแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.ศก-บริเวณเขตยางชุมน้อย (เสริม TR) ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 ถึง 28 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสหกรณ์การเกษตรบางระจัน - วัดจั่นเจริญศรี (จุดที่2) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (คพจ.1) 16 สิงหาคม 2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
PEA(S2) กบษ.005/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ Sheath fault location 10 kV DC จำนวน 1 ชุด 16 สิงหาคม 2562 ถึง 28 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างปรับปรุงอุปกรณ์เสื่อมสภาพระบบจำหน่าย 22 เควี. บริเวณจุดแบ่งเขตตรงข้ามวัดแสนสุข ถึง หมู่บ้านฟ้าเคียงดาว 16 สิงหาคม 2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)045D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ จำนวน 6 รายการ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)045D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562 ถึง 3 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กปส.(ผส) 1142/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทิน ประจำปี 2563 16 สิงหาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
N.2 EB (วฟ.)-15/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 2 ชุด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2562 15 สิงหาคม 2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จก.9/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางภายในบริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 15 สิงหาคม 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
N.2 EB.(วฟ.)-16/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ กล้องส่องความร้อน ความละเอียด 320x240 Pixels จำนวน 1 ชุด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2562 15 สิงหาคม 2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)067D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุกลุ่มล่อฟ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับสำรอง safety stock 14 สิงหาคม 2562 ถึง 21 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)041D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานทดแทนคลัง ตามโครงการ คฟม.2 จำนวน 2 รายการ 13 สิงหาคม 2562 ถึง 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)072D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุขาดแคลน รายการ Cutout Bracket 13 สิงหาคม 2562 ถึง 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-015-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำรองคลังพัสดุ สำหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง 13 สิงหาคม 2562 ถึง 10 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กปส.(นท) 120/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2562 13 สิงหาคม 2562 ถึง 26 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1สส.กส.1512/2562 ลว. 2 ส.ค.2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน อนุมัติงานที่ ต.1 สส.บค. 142/2562 ลว. 23 พ.ค.62 9 สิงหาคม 2562 ถึง 19 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-SPM3-TDDP1-23/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีไฟฟ้าเหมราช 2 และสถานีไฟฟ้าปิ่นทอง 2 จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562 ถึง 9 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กพบ.ภส.(ป)076-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ 9 สิงหาคม 2562 ถึง 19 สิงหาคม 2562 รายละเอียด