ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 9, items 1 to 20 of 170.
น.3/ลยว.(ปบ.)-163/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดตันไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ครั้งที่ 5/2561 พื้นที่ กฟอ.ลาดยาว 23 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2-บฉ.(กส.)/1075/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 20 สิงหาคม 2561 ถึง 27 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1วปป.884/2561 ขายทอดตลาด ขายทรัพย์สินประเภทเครื่องเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 20 สิงหาคม 2561 ถึง 20 สิงหาคม 2561 รายละเอียด
ต.1 กรส.(รอ.)935/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ RADIO SERVICE MONITOR 17 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561 รายละเอียด
กบก.(ก.)1104/2561 ขายทอดตลาด กบก. มีความประสงค์จะขายกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานประเภททั่วไปรวมย่อยสวยไม่คัดแยก ราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 2.98 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 10,000 กิโลกรัม 17 สิงหาคม 2561 ถึง 21 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-RY-E(B)-011/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างสำรวจสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ไตรมาสที่ 3/2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 17 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(A)-065/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อซื้ออุปกรณ์สายไฟ สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าโชคชัย 17 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)043D/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ พัสดุกลุ่มดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 2 รายการ ปก.ก.2กบญ.(จซ) 043D/2561 16 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.(ปฮ.)2692/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องบีบหลอดต่อสายชนิดแบตเตอรี จำนวน 15 ชุด 16 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-009-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบริการอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กร และวงจรสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ขนาดความเร็ว 1 Gbps 16 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 พมห.(กป.)082/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร (สาขาที่ 127) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561 ถึง 29 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 ภข.(บห.)EBD-003/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างจ้างแรงงานบุคคลภายนอกขยายเขตฯโครงการ คขก.2 บ้านหนองแซง หมู่ 4,12 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มนางพยอม แกนภูเขียว) 16 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1วฒ.(กป)1182/2561 ลว. 14 ส.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้แนวสายส่ง 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าวัฒนานคร – สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 ช่วง 3/5 (C-D) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อนุมัติที่ ก.1กวว.(วร)1754 ลว. 7 พ.ค. 2560 หมายเลขงาน P.SEZ01.0-G-APTD0.0013 ตามแผนผังเลขที่ RJ11-018/600017 16 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1ปข.(บห) 1244/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ที่ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ 16 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กกค.(ยธ.)20/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องพร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 16 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TSDP9.2-3.11/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 5 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561 ถึง 13 กันยายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 นว.(กส.) 010/2561 ลว.24 ก.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย อำเภอไพศาลี - สี่แยกไพศาลี (จุดที่2)จ.นครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561 รายละเอียด
N2.EB(จซ.)-25-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ (อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์)จำนวน 1 ราย SECURITY SEALS. O/D จำนวน 186,564 อัน 15 สิงหาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 สอด.019/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแผนงานเดือน ส.ค.2561 ผปบ.กฟอ.สอด. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15 สิงหาคม 2561 ถึง 22 สิงหาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 นว.(กส.) 078/2561 ลว.24 ก.ค. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงระบบจำหน่าย อำเภอไพศาลี – สี่แยกไพศาลี (จุดที่3) จ.นครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2561 ถึง 22 สิงหาคม 2561 รายละเอียด