ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ฉ.3บญ.(บห.)586/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง กม.6+000 ถึง เทศบาลตำบลบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(F)-019/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็กพร้อมพาดสาย จำนวน 2 ต้น งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท อู่ทองกรีนเพาเวอร์ จำกัด (SPP) จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 5 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1 ชพ.(บห.)006/2563 ลว. 26 ก.พ.2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าและผู้พิการภายนอกอาคารสำนักงาน กฟย.กระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2 กฟอ.กญ.(บป.)0004/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอนสัก 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63I021B071 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายตามแนวทางหลวงชนบท 3039 ช่วงรีโคลสเซอร์บ้านไผ่กองดินถึงคลองบ้านห้วย 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-002-2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการนำเสนอ (Presentation) ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร ชั้น 22 และห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1-รน.(กส.) 589/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ หมวดการทางระนอง-บ้านน้ำจืดช่วง 7/10 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
S1(B)POLE(I)003/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งานโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.ราชบุรี,กฟจ.สมุทรสงคราม และกฟอ.โพธาราม จำนวน 8 รายการ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 13 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1-รน.(กส.) 590/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รน-หมวดการทางระนอง-บ้านน้ำจืดช่วง 8/10 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1-รน.(กส.) 591/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.รน.-หมวดการทางระนอง-บ้านน้ำจืดช่วง 9/10 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.(บฟ.)1074/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ AC High Voltage Test Set จำนวน 1 ชุด ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.(บฟ.) 1103/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อ 115 kV Inductive Voltage Transformer Single phase จำนวน 4 ชุด สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 1 ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กกค.(ยธ.)(จปก.)(e-bid)02/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3บญ.(บห.)587/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี ช่วงบริเวณบ้านฝาผนัง ถึง กม.6+000 อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กวว.(มท.)859/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดเครื่องมือประจำห้องทดสอบ (11 รายการ) 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กล.(กส.)1015/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างห้องสุขาสำหรับลูกค้าและผู้พิการ ภายนอกอาคารสำนักงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเขาชะเมา 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)048D/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการติดตั้งคอนฉนวน (คอนสื่อสาร) จำนวน 6 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)048D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 3 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3นว.(กส)-130/63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตกแต่งภายในศูนย์บริการลูกค้า Fron Office สำนักงสนไฟฟ้าส่วนราชการสาขาย่อย 2 ชั้น และห้องน้ำชาย หญิงและผู้พิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเก้าเลี้ยว 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 3 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3สห(บห.)398/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิงและคนพิการ ,
จ้างเหมาปรับปรุง Front office สำหรับอาคาร กฟย.บางระจัน
25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 3 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 031/63 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตคืนคลังและใช้งานสำหรับงานโครงการ คพญ.1 ในส่วนรับผิดชอบ กฟอ.หาดใหญ่ และ
กฟฟ.ในสังกัด
25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 3 มีนาคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง