ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ฉ.2 ตผ.(บป.) 1236/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.ตระการพืชผล และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กฟจ.นธ (บป)2737/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.นราธิวาส ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 ตผ.(บป.) 1236/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟอ.ตระการพืชผล และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
ก.1สบ.(B)002/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงาน กฟจ.สระบุรี ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 ศก.(บห)3445/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ และ กฟย.ในสังกัด ปี 2563
12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กกค.(ยธ.) ebid 18/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ พร้อมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.จะนะ จ.สงขลา 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2บคย.(บห.)3307/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กฟอ.กล. (ผบป.)001-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2563 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2พพ.(คพ.)1929/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 13,000 เมตร 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-CDD-01/2019 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดไมโครโฟนสำหรับปรับปรุงให้ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารของ กฟภ.อาคาร LED ชั้น 22 สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1พย.(บห.)(จปก.)(e-bidding)03/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๓(เดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก2 กกค.(กร) 2376/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องมือเครื่องใช้ Conductor stinging block triple sheaves 115 kV 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1ชร.(บห)(จปก) 05/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๓ (เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2ยส(บป.)ปอ0102/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตองานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ผู้ใชไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ กฟจ.ยส และ กฟย.ในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(SM)-CM-022/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Cable and phase identification system จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 อจ.(บป.)1942/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณี กรณีงดจ่ายผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.อำนาจเจริญ และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-002-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer 1200 LPM จำนวน 54 ชุด, เครื่องพิมพ์ Line Printer 1500 LPM จำนวน 299 ชุด, เครื่องพิมพ์ Line Printer 1800 LPM จำนวน 1 ชุด และเครื่อง Print Server จำนวน 4 ชุด 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 พมห.(ธก.)3651/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟค้างชำระค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.พมห.และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-090/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (โยธา) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาพนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62I062B102 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา ประจำปี 2563 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง