ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 8, items 1 to 20 of 155.
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)07/2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กกค.(จร.)1533/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.สงขลา F11 ข้างโรงเรียนนวมินทร์ - ปลายสาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ตาม คชฟ.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562 ถึง 24 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA.NE1-LBP-01/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562 ถึง 16 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
N2.EB(วว.)-01/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อชุดเครื่องมือประจำห้องทดสอบ (จำนวน 11 รายการ) 17 กันยายน 2562 ถึง 24 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กกค.(ปก)026/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) IAJ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว(TAC) ช่วงข้ามแม่น้ำ ในพื้นที่ กฟก.3 ตามโครงการ คพจ.1.3 17 กันยายน 2562 ถึง 2 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กบษ.012/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Ultrasonic Probe Type ๒ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ 16 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
N.2 EB(กบษ.)-08/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์ 115 เควี 72 รายการ 16 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จซ.นศ.(บห) 105/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม จำนวน 6,000 เมตร 16 กันยายน 2562 ถึง 16 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(SM)-TM-009.1/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 2 เครื่อง (Sub-bid A: กบส. ปี 2562) 16 กันยายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(SM)-TM-009.2/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 2 เครื่อง (Sub-bid B: กบส. ปี 2562)
16 กันยายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(SM)-TM-009.3/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Power transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 3 เครื่อง (Sub-bid C: กบส. ปี 2562)
16 กันยายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ฉ.1 (จซ) 12/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 12/2562 16 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(A)-103/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 กันยายน 2562 ถึง 2 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TSDP.9.3(L)-115/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ สำหรับใช้เพื่อใช้ในการประสานงาน ประชุมติดตาม ตรวจรับงานจ้างเหมา และควบคุมงานตามโครงการ คพส.9.3 16 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 บปก.-(คพ)2515/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยก Fork Lift 16 กันยายน 2562 ถึง 24 กันยายน 2562 รายละเอียด
กบษ.011/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ Ultrasonic Probe Type 1 ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๖๒ 16 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(รซ)-001-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน 13 กันยายน 2562 ถึง 11 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบษ.006/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ Corona Viewer งบลงทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มเติม ประจำปี 2562 13 กันยายน 2562 ถึง 23 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding038/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายไฟฟ้า
1.เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 55,000 เมตร
2.เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 35,000 เมตร
3.สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 จำนวน 25,000 เมตร
12 กันยายน 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ลบ.(ปบ)eb01/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลสื่อสารโทรคมนาคมเชิงคุณภาพ บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ลงในระบบบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารโทรคมนาคม (TAMS) ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 ถึง 18 กันยายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง