ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 185.
ก.1สบ.(บห)719/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งดจ่ายไฟ) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
ฉ.3 กบษ.(บฟ.) EBD 003/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 10 รายการ (10 รหัสพัสดุ) งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 9 (ชั่วคราว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2ทน.(ก.)163/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างงานจ้างเหมางาน สฟ.ไชยา – แยกหนองนิล ช่วงที่6 (กม.117 – รีสอร์ทปันรัก) อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พฒ.(บป.)51/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1 กบษ.(ตบ.) 539/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องหาตำแหน่งฟอล์ท TDR 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-020/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไปสำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนม (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้านครพนม 2 ตาม คพจ.1 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กบญ.ก.1(B)-M-005-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.อบ.e-bid 002/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบกฟฟ.จ.อุบลราชธานี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)002/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองปี2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 53 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 18 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบญ.029/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ ก.1กฟส.วฒ.(ธก)290/2562 ลว.14 ก.พ.2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟส.อ.วัฒนานคร และ กฟย.คลองหาด ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวโหลดเอกสารในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Govcment Proncurement :e-GP) 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(A)-017/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้ออุปกรณ์ High Voltage สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าละงู จังหวัดสตูล
1.115/33 kV Circuit Breaker,SF6 gas Three-pole, 31.5 kA (3,810 mm.) จำนวน 1 unit
2.115 kV Disconnecting Switch, three-pole without grounding switch จำนวน 3 units
3.115 kV Current Transformer Ratio : 1,800/1,500/1,200/900/600/300 : จำนวน 3 units
1 A 400/300/200 : 1/1/1 A (4C) CL.3,810 mm.
14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 รอ.(บห.)19/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)029D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding005/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองปี ประจำปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย 7 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding005/2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กบข.(ก)-001-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Network Management System : INMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อระบบจัดการด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Security) จำนวน 1 ระบบ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3กบญ.(จซ.)EBD012/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพัสดุรองกลุ่มประกวดราคา ประเภท เหล็กรางน้ำ, เหล็กฉาก,ท่อเหล็ก, เหล็กประกับ, เหล็กแขวนท่อ, เหล็กจับขอบ, ที่แขวนแคแปซิเตอร์ จำนวน 16 รายการ ประจำปี 2562 (ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD 012/2562) 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 4 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.419/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ,ยานพาหนะฮอทไลน์ พร้อมสำนักงานและโรงจอดรถยนต์บรรทุกเครื่องสำรองจ่าย Mobile Generator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 6 มีนาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)032D/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อล่อฟ้า จำนวน 2 รายการ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง