ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 20 of 119.
PEA-I(F)-091/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาพนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. 22 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 นว.(บป) 4786/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์แรงต่ำระบบ 1 เฟส 3 เฟส (งดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 14 พื้นที่ วงเงินงบประมาณ 3,745,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ในเขตความรับผิดชอบของกฟจ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.โกรกพระ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 22 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 132/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อหม้อแปลงสำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C 02.2) งบผู้ใช้ไฟ ปี 2562 ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่
และ กฟฟ.ในสังกัด
22 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Comน.1ลพ.(บป.)5843/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ขนาด 1 เฟสและ 3 เฟส ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 (เดือน มกราคม - ธันวาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กมต.-06-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-SPM2-TDDP1-27/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโซ่พิสัย และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าเดชอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-021-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ตามแผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ 22 ตุลาคม 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 ลมส.(กส.) 1065 ลว. 17 ต.ค. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์ชั่วคราว ช่วงLOA5R-01 บ.สักหลง-บ.วังมล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 21 ตุลาคม 2562 ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กคข.(จ้าง)-004-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เร่งความเร็วเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Caching) จำนวน 1 ระบบ 21 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(E)-127/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม (Mono Pole) ขนาด 20 เมตร งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2 - สถานีไฟฟ้าบางปลาม้า) - สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี 2 จ.สุพรรณบุรี
21 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบษ.(ตบ.)(จปก.(e-bid) 6/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเป็นฉนวนสายเคเบิล (VLF) with Tan Delta 60 kV RMS จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(ไอที)-014-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อพร้อมติดตั้งจอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้กับ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 21 ตุลาคม 2562 ถึง 7 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 แม่ริม (มต.) 2731/2562 ลว.17 ต.ค. 62 ขายทอดตลาด ขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 539 เครื่อง กฟอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กคข.ป(จ้าง)-005-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 6 ชุด 18 ตุลาคม 2562 ถึง 28 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
PEA-M(F)-097/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างก่อสร้าง งานเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 2 และจ้างก่อสร้างเสาเหล็ก 8 เหลี่ยม (Mono Pole) ของงานเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงวัฒนานคร (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 1 จ.สระแก้ว 18 ตุลาคม 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจน.ป(ผ)-060-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ศก. 4 มม. และ ขนาด 5 มม. 18 ตุลาคม 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ.ปลด. 12/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กฟอ.ปลวกแดง จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างงานก่สอร้างอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ ขนาด 7.20 * 12.00 ม. ที่สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 4 18 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1ทซ.(กส.)095/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟส.ทซ.-แยกเนิน491-รร.บ้านสวนทรัพย์ ช่วง2/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2562 ถึง 28 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฝบบ.กฟภ.กพบ.ภส.(ป)0115-2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ป)0115-2562 18 ตุลาคม 2562 ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 กฟจ.บฬ.(กส.)5028/2562 ขายทอดตลาด ขายรถยนต์บรรทุกขนาด 8 ตัน(ติดเครน) ยีห้อ มิตซูบิชิ พร้อมทะเบียน 80-7796 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562 ถึง 29 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง