ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 8, items 1 to 20 of 156.
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการด้านขับรถยนต์ กฟฉ.2 เลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.)จ-01/2561 29 ตุลาคม 2561 ถึง 27 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3 กกค.2269/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง - อ.สระโบสถ์ (จุดที่ 1) อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ตุลาคม 2561 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด
น.3 กกค.2266/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง - อ.สระโบสถ์ (จุดที่ 2) อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ตุลาคม 2561 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด
น.3 กกค. 2273/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง - ประดาหัก (จุดที่ 1) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ตุลาคม 2561 ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด
M61100014249 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหางดง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยการงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหางดง ประจำปี 2562 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) 24 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กกค.(จค.)(ซปก.)(e-bid)01/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อฐานรากเสาขนาด 0.90x1.10x3.00 ม. (ฐานปิด) จำนวน 139 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.ฝสฟ.(เครื่องมือ)-01/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานสำรวจออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ
1. เครื่องวัดความต้านทานดิน จำนวน 3 ชุด
2. กล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) จำนวน 2 ชุด
3. กล้องดิจิตอล จำนวน 5 ชุด
4. ล้อวัดระยะทาง จำนวน 3 ชุด
24 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(รซ)-009-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low bed) ชนิด 3 เพลา จำนวน 8 คัน และรถหัวลากพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (Flat bed) จำนวน 1 คัน
22 ตุลาคม 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)กบญ.037/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) RECLOSER 33KV 630A 12KA(SOLID)WITH HANGER (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) 22 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-001-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 2,500 เมตร 22 ตุลาคม 2561 ถึง 8 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PR-PEA-141/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างผลิต จัดส่ง และเผยแพร่วารสารสายใจไฟฟ้า ประจำปี 2562 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA.NE.1-DVB-03/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการงานด้านขับรถยนต์ ประจำปี 2562-2563 ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาจ้าง 24 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(บต)-010-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างบริการงานขับรถยนต์/ขับเรือ ของ ฝธก. แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวน 19 ตุลาคม 2561 ถึง 20 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถฮอทไลน์กระเช้าระบบ 22-33 เควี จำนวน 7 คัน 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 จบ.(คพ.)052/2561 ขายทอดตลาด ขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ ของ กฟจ.จบ จำนวน 13,977 กิโลกรัม 19 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างนิติบุคคล ควบคุมดูแล และบริหารจัดการด้านระบบวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 7 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 จท.(จปก)(e-bid)03/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า และต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2562 (เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2562) 19 ตุลาคม 2561 ถึง 29 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.3349/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงจักรดีเซลเกาะล้าน 19 ตุลาคม 2561 ถึง 7 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 จท.(จปก)(e-bid)02/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า และต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ประจำปี 2562 (เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2562) 19 ตุลาคม 2561 ถึง 29 ตุลาคม 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3กบญ.(จซ.) จ.5/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกันดิน ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำและงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.นครสวรรค์ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 7 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง