ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

    

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
อ.อท.D62120114744 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประเภทงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562 ถึง 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
PEA-TSDP.9.3(A)-082/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง/ทดสอบระบบ CSCS สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 และสถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธันวาคม 2562 ถึง 6 มกราคม 2563 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2กฟส.อ.บทง.(บง.)1362/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลอาคารสถานที่ของ กฟส.อ.บทง. ประจำปี 2563 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1ลป.(บห.)(จปก.)(e-bid)06/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)005/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กฟจ.ชม.(e-bid)007/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ 1 เฟส 3 เฟส ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี ประจำปี 2563 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
S1(B)Hardware(พัสดุรอง)004/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสดุรองปี 2563 อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Comน.1ลพ.(มต)6406/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานงดจ่ายไฟของ กฟส.อ.บนส. ประจำปี 2563 13 ธันวาคม 2562 ถึง 23 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA(S2)ภก.(บห.)340/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ จัดซื้อเข้างานปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม งบลงทุน จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.TR.,30KVA.1P,1900.48/0.24 KV,SC จำนวน 18 เครื่อง รหัส 1-05-000-0206
2.TR.,160KVA",3P,3300.416/0.24 KV.DYN11,SC จำนวน 33 เครื่อง รหัส 1-05-001-0140
13 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563 รายละเอียด
น.1กฟจ.ชม.(e-bid)008/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างนิติบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ และอาคารสำนักงานแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
ก.3 บพล.2063/2562 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(งานตัด-ต่อมิเตอร์ ค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2563 ของ กฟอ.บ่อพลอย และ กฟย.หนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ(บผอ)บง-1/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.บผอ. ปี 263 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 (บห.)-1320/2562 ลว. 11 พ.ย. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน กฟส.มช. ประจำปี 2563 13 ธันวาคม 2562 ถึง 23 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
น.1กฟจ.ชม.(e-bid)006/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบุคคลภายนอกติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที ประจำปี 2563 ของ กฟจ.ชม. 13 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้งใหม่ , สับเปลี่ยน , ย้าย , เลิกใช้) ประจำปี 2563 12 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้รายปี ประจำปี2563 กฟส.อ.หัวไทร 12 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
62i022 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (ตัด - ต่อมิเตอร์) ประจำปี 2563 กฟส.อ.บางปลาม้า และ กฟย.ต.มะขามล้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
S2 มท.5310.18/กฟฟ.ปต.11509/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ป่าตอง ประจำปี 2563 12 ธันวาคม 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 173/62 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธันวาคม 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง