ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองอำนวยการ (ฉ1)/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,324,785.31 31 ตุลาคม 2562
2 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.สระแก้ว ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,102,813.22 7 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
3 แผนกสนับสนุนทางการแพทย์/กองสถานพยาบาล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 185,556.21 15 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอบ้านแหลม/กฟจ.เพชรบุรี ชั้น1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 664,000.27 10 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
5 กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า/ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,632.87 30 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ/กฟส.อำเภอพระแสง/กฟอ.เวียงสระ ชั้น3 จ.สุราษฏร์ธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,774,231.80 10 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
7 กองแผนที่ระบบไฟฟ้า/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,697.00 31 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
8 กฟภ.สาขาอำเภอเชียงยืน/กฟจ.มหาสารคาม ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 589,476.80 3 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
9 ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,538.10 18 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
10 ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,940.95 13 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์ประกาศ
11 ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,138.16 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
12 กฟภ.สาขาอำเภอเชียงคำ/กฟจ.พะเยา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,766,669.78 30 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
13 กฟภ.สาขาอำเภอเชียงคำ/กฟจ.พะเยา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,267,348.07 10 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง/กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต3) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 581,563.99 30 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง/กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต3) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 970,930.18 30 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง/กองระบบสื่อสาร/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต3) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,137.53 30 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.พัฒนานิคม ชั้น2 จ.ลพบุรี/การไฟฟ้าเขต3(ลพบุรี)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,086,553.99 8 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
18 กฟภ.สาขาอำเภอเชียงคำ/กฟจ.พะเยา ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,864,148.11 22 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
19 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ต3)/การไฟฟ้าเขต3(ยะลา)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,612.56 5 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า/กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ(ต1) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 478,548.24 12 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์ประกาศ