ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 กองบำรุงรักษา/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 63107387023 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 583,787.80 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
2 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 63107387637 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,011,449.45 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 63107388327 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,503.88 - ไฟล์ประกาศ
4 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 63107387283 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 829,248.70 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
5 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 63107386484 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,684.45 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองอำนวยการ (ฉ1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี 63107386631 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,924,406.36 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกบริหารงานทั่วไป/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ชั้น 3/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107386068 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,250,927.41 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
8 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอฮอด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมทอง ชั้น 3 63107078214 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,425,679.17 28 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนขนุน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา 63107382360 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,209,831.32 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองอำนวยการ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 63107375835 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,469.44 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
11 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (น2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 63107377444 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 710,550.47 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
12 กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (น2)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 63107 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -
13 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63107376945 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,503.10 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ชั้น 2 63107372577 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,208,063.17 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63107374406 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 800,883.38 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63107373595 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 662,124.99 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า 1/กองปฏิบัติการ/ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (ต2) 63107293588 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 863,455.59 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
18 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ชั้น 2/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107331631) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 680,705.14 30 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
19 กองซื้อขายไฟฟ้า/ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า (น1)/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 63107373347 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,386.66 30 กันยายน 2563 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกบัญชีและการเงิน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สรวย/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน ชั้น 3 63107216369 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 315,011.82 29 ตุลาคม 2563 ไฟล์ประกาศ