ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ/ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า/ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,420.25 25 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
2 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอบ้านผือ/กฟจ.อุดรธานี ชั้น 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,043,846.00 17 พฤษภาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
3 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(น1)/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 206,946.13 18 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ/กฟส.อำเภอพระแสง/กฟอ.เวียงสระ ชั้น3 จ.สุราษฏร์ธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,432,994.30 10 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
5 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ/กฟส.อำเภอพระแสง/กฟอ.เวียงสระ ชั้น3 จ.สุราษฏร์ธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,075,201.00 8 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
6 กฟภ.สาขาอำเภอนาแก/กฟจ.นครพนม ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,880.33 17 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
7 กฟภ.สาขาอำเภอนาแก/กฟจ.นครพนม ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 968,310.67 17 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
8 กฟจ.บุรีรัมย์ ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 871,587.52 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
9 กฟจ.บุรีรัมย์ ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 970,792.68 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.อุบลราชธานี ชั้น 1/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,874,856.79 10 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
11 สถานีไฟฟ้ายุพราชันย์/แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า 1/กองปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,084.00 7 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอจัตุรัส/กฟจ.ชัยภูมิ ชั้น 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 974,356.96 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.หนองคาย ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,793,228.91 1 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ/กฟภ.สาขาอำเภอไชยา/กฟอ.พุนพิน ชั้น2 จ.สุราษฎร์ธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 609,161.85 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ/กฟภ.สาขาอำเภอไชยา/กฟอ.พุนพิน ชั้น2 จ.สุราษฎร์ธานี การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,955,174.63 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.หนองคาย ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,420,155.05 1 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
17 กองหม้อแปลง/ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง/ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 270,547.52 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
18 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอเด่นชัย/กฟจ.แพร่ ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 351,013.74 28 มิถุนายน 2562 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟส.สาขาอำเภอวัดโบสถ์/กฟจ.พิษณุโลก ชั้น 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 207,578.06 8 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.โคกสำโรง ชั้น3 จ.ลพบุรี/การไฟฟ้าเขต3(ลพบุรี)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,658,764.35 15 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ