ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1)/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,052.15 30 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ
2 กฟภ.สาขาอำเภองาว/กฟจ.ลำปาง ชั้น2/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 675,409.30 8 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ
3 ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น1)/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,066.06 10 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ
4 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.สันป่าตอง ชั้น2 จ.เชียงใหม่/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,909,163.03 9 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ
5 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.สันป่าตอง ชั้น2 จ.เชียงใหม่/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,726,130.81 5 พฤศจิกายน 2562 ไฟล์ประกาศ
6 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.สันป่าตอง ชั้น2 จ.เชียงใหม่/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,530,709.97 4 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
7 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟอ.สันป่าตอง ชั้น2 จ.เชียงใหม่/การไฟฟ้าเขต1(เชียงใหม่)ภาค1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,757,330.70 4 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
8 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,025.89 18 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ประกาศ
9 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอดอกคำใต้/กฟจ.พะเยา ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,181,948.60 6 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอดอกคำใต้/กฟจ.พะเยา ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 564,785.09 29 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
11 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอดอกคำใต้/กฟจ.พะเยา ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 696,341.63 18 เมษายน 2562 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอดอกคำใต้/กฟจ.พะเยา ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 722,658.32 18 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
13 แผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้า/กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น2) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,189.44 2 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
14 แผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้า/กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น2) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,717.54 2 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
15 แผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้า/กองวิศวกรรมและวางแผน/ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (น2) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,221.38 29 มีนาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
16 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา/กฟจ.มุกดาหาร ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,700.00 7 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ประกาศ
17 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา/กฟจ.มุกดาหาร ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,700.00 7 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ประกาศ
18 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,868.00 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ประกาศ
19 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา/กฟจ.มุกดาหาร ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต2(อุบลราชธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169,700.00 7 กุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกบัญชีและการเงิน/กฟภ.สาขาอำเภอทับสะแก/กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 893,744.37 3 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ