ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ค้นหาตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

ค้นตามปีงบประมาณ(พ.ศ.) :    ค้นตามรายไตรมาส :


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเลขที่โครงการในระบบ e-GPเรื่องวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นวันที่ประกาศ 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 50, items 1 to 20 of 1000.
1 สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแ/ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อ/รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 63047009204 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,493.27 1 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
2 สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแ/ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อ/รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 62107006622 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,832.40 1 ตุลาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
3 สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแ/ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อ/รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 62077416548 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,042.80 12 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
4 สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแ/ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อ/รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 62077416728 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,946.25 12 กรกฎาคม 2562 ไฟล์ประกาศ
5 สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแ/ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อ/รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 63017062704 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,687.50 6 มกราคม 2563 ไฟล์ประกาศ
6 กองบริการสารสนเทศและสื่อสาร/ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร/ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร 63067034082 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,824.45 2 มิถุนายน 2563 ไฟล์ประกาศ
7 กฟจ.เพชรบุรี ชั้น1/การไฟฟ้าเขต1(เพชรบุรี)ภาค4/รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,222,508.19 7 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
8 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,401.39 - ไฟล์ประกาศ
9 กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า/ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน/ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2062 ถึงเดือน ธ.ค. 2062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,440.79 - ไฟล์ประกาศ
10 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองตรวจจ่าย/ฝ่ายการเงิน 63067030871 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,243.12 15 เมษายน 2563 ไฟล์ประกาศ
11 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.เลย ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,796,519.21 31 มีนาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
12 แผนกบริหารงานทั่วไป/กฟจ.เลย ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อุดรธานี) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,796,519.21 3 มีนาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
13 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,400.00 28 เมษายน 2563
14 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000.00 21 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
15 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,600.00 25 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
16 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,200.00 22 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
17 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,262.00 25 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
18 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,491.00 25 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
19 กฟภ.สาขาอำเภอบ้านนา/กฟจ.นครนายก ชั้น 2/การไฟฟ้าเขต1(อยุธยา) ภาค 3 - การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,820.00 22 พฤษภาคม 2563 ไฟล์ประกาศ
20 แผนกบริหารงานทั่วไป/กองอำนวยการ (ฉ3)/การไฟฟ้าเขต3(นครราชสีมา) ภาค 2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -