ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
Data pager
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 17.
ฉ.2 ผกป.พมห.032/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ค่าแรง) จำนวน 1 งาน เปลี่ยนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 120 ตารามิลลิเมตร เป็นสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ตารามิลลิเมตร ฟีดเดอร์ 4 จาก สถานีไฟฟ้าสิรินธร – ตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 200,273.51 22 มีนาคม 2562 รายละเอียด
ฉ.2 ผกป.พมห.033/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ค่าแรง) จำนวน 1 งาน เปลี่ยนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 120 ตารามิลลิเมตร เป็นสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด 185 ตารามิลลิเมตร ฟีดเดอร์ 5 จาก สถานีไฟฟ้าสิรินธร – ตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 22 มีนาคม 2562 รายละเอียด
D62030118116 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใต้แนวระบบจำหน่ายประจำปี2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3 รายการ
1 ตัดต้นไม้ ไลน์ pva09 zone1
2 ตัดต้นไม้ ไลน์ pva02 zone1
3 ตัดต้นไม้ ไลน์ pva06 zone1
256,896.30 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
น.2 พก.(บง.)-/2561 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัด-ต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ปี 2562 372,360.00 15 มกราคม 2562 รายละเอียด
50/2562 ขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ประภทมิเตอร์ วีที. วีที. 13,264.79 9 มกราคม 2562 รายละเอียด
ฉ.2ศก.(บห.)3618 ลว.28 พย.2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย บริเวณ สนง.กฟจ.ศก. และ คลังพัสดุ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,070,000.00 4 มกราคม 2562 รายละเอียด
ฉ.2 สดจ.(บห.)3105/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 749,000.00 28 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
ฉ.2ศก.(มต.)01/2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง, สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด, รื้อถอน, ย้ายจุดติดตั้ง, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์, ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายและสายไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562 802,500.00 21 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
ฉ.3 ภข.(บห.) 2438 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน 12/2561 1,281.00 18 ธันวาคม 2561 รายละเอียด
PEA(S2)กกค.004/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายข้ามสะพานแม่น้ำตาปี หน้า สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 3,782,557.00 26 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด