ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 10 of 36.
ฉ.3 ปทย.(บห.)217/2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า คฟม.2 บ้านดอนกอก ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,961.04 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ฉ.3 ปทย.141/2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายฯ บ้านหนองอ้อ ม.1 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,308.47 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ฉ.3 ปทย.(บห.)167/2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คขก.2 บ้านดอนใหญ่ ม.8 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 273,041.69 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ฉ.3 ปทย.104/2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาลิด-รอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบเฉพาะคราว ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,074.90 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ฉ.3 ปทย.(บห.)207/2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22,000/220 V ประจำปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย และ การไฟฟ้าในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193,135.00 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ฉ.3 ปทย.(บห.)223/2563 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาลิด-รอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบเฉพาะคราว ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 เดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,837.30 29 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
รม. 141/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บ.วังพญา-บ.ท่าธง ช่วง1 และ ช่วง3(เฉพาะงานด้านแรงต่ำและหม้อแปลง) 898,800.00 12 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
น.2 กบษ.(บอ.)-SP1198/2563 เฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสัตว์ Animal Barrier For Recloser เพื่อใช้ในงานตรวจสอบและบำรุงรักษารีโคลสเซอร์ (ประเภทฉนวนน้ำมัน และฉนวนแข็ง) ในระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟน.2 ตามวาระประจำปี 2563 (แผนงานที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ก.1 กฟจ.ปท.2(ซจ) 039/2563 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ Smart TV สำหรับใช้ติดในห้องประชุมอาคารสำนักงาน กฟจ.ปทุมธานี 2 เพื่อเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ในด้านการบริการ การสื่อสารและตามนโยบายผู้ว่าการ ให้ก้าวเข้าสู่เป็น PEA Digital Utility 108,813.99 7 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด
ฉ.2สดจ.(บห)9/2563 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ประจำปี 2563 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 400 ต้น
2. 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 200 ต้น
3. 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 200 ท่อน
4. 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 200 แผ่น
5,694,326.00 30 มีนาคม 2563 รายละเอียด