ข้อมูลการแก้ไขสัญญา

เลือกตามวิธี :  

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นหาตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :    ค้นตามรายปีที่อนุมัติแก้ไขสัญญา(พ.ศ.) :    

เลขที่วิธีรายละเอียดวงเงินงบประมาณวันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา 
Data pager
Data pager
 Page 1 of 6, items 1 to 10 of 56.
เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 885.00 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ก.1กฟฟ.ปท.2(บกด.)(ซจ)-99/2562 เฉพาะเจาะจง จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ
1.รหัสพัสดุ 1-02-007-0004 สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC 95 ต.มม.
2.รหัสพัสดุ 1-02-005-0000 เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม.
28 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
D62090254976 เฉพาะเจาะจง ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านประกายทองวิลล์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 191,783.00 3 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
ฉ.2จ.มช.(กป.)040/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตฯคฟม.2บ.ฟ้าหยาด ม.8 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 145,751.00 26 กันยายน 2562 รายละเอียด
กฟภ.กมป.ป-E.62-6/2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อแหวนยางและยางรองหน้าแปลน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 545,700.00 18 กันยายน 2562 รายละเอียด
ฉ.2ยส.(บห.)จจ.60/2562 เฉพาะเจาะจง ซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 481,050.60 23 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ฉ.1เพ็ญ(กป.)039/2562 เฉพาะเจาะจง ขยายเขตฯ TR.บ้านดงยาง ม.18 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 129,892.00 22 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
น.2 คขล.(กป)627/2562 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง 287,011.00 14 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ฉ.2 ดอ.(บห.)075/2562 เฉพาะเจาะจง ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการจาก ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.075/2562 ใบขอเสนอซื้อ(PR)1101301482 เลขที่ติดตาม 62E1210075 เพื่อใช้งาน คฟม.2 ปี 2562 (P-NHE02.0-E-DUDXX.2000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,480.00 13 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
ฉ.2 ดอ.(บห.)071/2562 เฉพาะเจาะจง ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการจาก ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.070/2562 ใบขอเสนอซื้อ(PR)1101295232 เลขที่ติตดาม 62E1210068 เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2562 (C-62-E-DUDXX.1000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 425,742.30 13 สิงหาคม 2562 รายละเอียด