ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ฉ.2ขร.(กป.)51/2562 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาค่าแรงบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟส.ขร. 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 ขณ. 1153/2562 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ (เสา คอร. ขนาด 8.0 เมตร จำนวน 150 ต้น และ เสา คอร. ขนาด 9.0 เมตร จำรวน 120 ต้น) งบ คฟม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด -
น.2 ขณ.1152/2562 ซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ 967 เครื่อง งบจัดซื้อมิเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด -
ฉ.3 บญ.(บห.)3214/2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 2 รหัสพัสดุ เพื่อใช้งาน กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา - กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. - กำหนดยื่นข้อเสนอ E-MALL : Rachanee.pak@pea.co.th โทรสาร : 044-461-437 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1 ชร.(บห.)คพ.328/2562 ลว.8 พ.ย. 2562 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคฟม.2 P-NHE02.0-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-739/2562 ปปฯ ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสร้างคอม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี หมายเลขงาน I-62-D-PENXX.19.3901 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.1ทซ.(กส.)103/2562 จ้างขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ใต้ไลน์ สายส่ง115 เควี กฟส.ท่าแซะ-สฟ.บางสะพาน 2 สฟ.ปะทิว ช่วง8/10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3-จะนะ(บห)410/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้า่ส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-729/2562 ขยฯ นางสาวดาวลอย ยิ้มอนันต์ บ้านสร้างแป้น ม.1 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0010.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1ลพ.(บห.)(ซต.)167/2562 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ P-NHE02.0-A-LPNNE.2000 จำนวน 1 รายการ 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-712/2562 ขยฯ นางพรสวรรค์ ลอว์ บ้านด่าน ม.5 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0020.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-713/2562 ขยฯ นายสันติ ทักษะวัฒนะ บ้านดอนเค็ง ม.7 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0027.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-714/2562 ขยฯ TR.บ้านนามั่ง จากทางไปบ่อขยะถึงนานางลำ ยางสุด ม.4 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0008.01.1 หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0008.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-715/2562 ขยฯ นางรจนา อุบลลา บ้านดอนสวรรค์ ม.9 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0026.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-716/2562 ขยฯ นางทองสี มลตะกิจ บ้านท่าหลักดิน ม.4 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0037.01.1 หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0037.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-717/2562 ขยฯ บ้านยางซอง ม.3 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0053.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-718/2562 ขยฯ TR.บ้านยางซอง ม.10 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0055.01.1 หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0055.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-719/2562 ขยฯ นางอุบล หาระคุณ บ้านยามกาน้อย ม.17 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0030.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1 ชร.(บห.)คพ.325/2562 ลว.6 พ.ย. 2562 ชร.-จัดซื้อมิเตอร์ งบลงทุน I-62-A-CHR01.19.AAMT ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ที่ ฉ.1 พญ(กป.).-720/2562 ขยฯ นางอินทร์ ไชยสินธ์ บ้านโนนยางพัฒนา-โพนงาม ม.17 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0025.02.1 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง