ข้อมูลประกาศราคากลาง วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท สำหรับวิธีคัดเลือก / วิธีเฉพาะเจาะจง

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ   
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ฉ.2นยน กป 027/2561 ลว. 29 มี.ค 2561 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 ลย.(คพ) 775/61 ลว. 23 มี.ค.2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งาน งบโครงการ คพจ.1 (แผน 4) ปี 2561 จำนวน 1 รายการ 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.1กฟจ.ปจ.(คพ.)18/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ งบทำการ ปี 2561 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.1 ลย.(คพ) 774/61 ลว. 23 มี.ค.2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำรอง Safety Stock ปี 2561 จำนวน 1 รายการ 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.2 สอด.015/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสะตอน (ราคากลาง 130,671.52 บาท) 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.2 สอด.014/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านเขาแดง (ราคากลาง 108,628.92 บาท) 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.1 นค.(ปบ.)-๐๕๑ การจ้างเหมาขยายเขตย้ายแนวเสาบ้านบอน 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.๓ภข.(บห.)-๔๕๔ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟ กฟส.เกษตรสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๑ 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ต.2กรส.(สร.)331/2561 จ้างย้ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ กฟจ.พังงา
(เป็นเงินจำนวน 139,216.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 นพ.(กส.) - 180/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (จ้างเหมาเฉพาะค่าเเรง) งบโครงการ(คขก.2) ปี 2561 ชื่องาน บ้านชะโงม หมู่ที่ 11 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หมายเลขงาน P-AEP02.1-D-NPND0.1002 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.2 พสค.(กส.) 0065/2561 จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสมเกียรติ กิจเจริญไชย 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
61G09IC0024 จัดซื้อสายมิเตอร์งานปรับปรุงซ่อมเเซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 1 รายการ 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.2 พสค.(กส.) 0064/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เทพรุ่งโรจน์ อินดัสทรี จำกัด 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ก.2บนบ.(ปบ.)จ.045/2561 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แผนงานที่ 2,12 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 นพ.(กส.) - 181/2561 ลว. 2 เม.ย. 2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (จ้างเหมาเฉพาะค่าเเรง) งบโครงการ(คขก.2) ปี 2561 ชื่องาน บ้านคำพอก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หมายเลขงาน P-AEP02.1-D-NPND0.1003 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.1.นพ.(คพ)-021/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คสจ.7 ตามบันทึก ฉ.1.นพ.(กส.)-166/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ เสา 12.20 ม.=64 ต้น 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1ซก(กป) 331/2561 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก Snake Guard เป็นเงิน 32,100 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.2ศก.บห.1025 ลว.24 เม.ย.2561 จัดซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ ราคากลางเป็นเงิน 499,957.50 บาท คพ.66 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -
ฉ.1.นพ.(คพ)-020/2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ตามบันทึก ฉ.1.นพ.(กส.)-061/2561,074/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ ดังต่อไปนี้ เสา 12 ม.=85 ต้น , สมอบก=50แผ่น , คอน0.12*2.0ม.=40 ท่อน , คอน0.12*2.5ม.=60 ท่อน 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1ซก(กป) 325/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง Snake Guard จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 10700 บาทราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 24 เมษายน 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง -