ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
จ.กฟอ.ปบ.(ปบ.)038/2562 ลว.15 ต.ค.2562 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยเทศบาลไร่เก่า 18 ต.สามร้อยยอด 23 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห) 120/2562 ลว. 23 ตุลาคม 2562 จัดซื้อสายทองแดง 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ 1. รหัสพัสดุ 102-008-0500 สายทองแดงขนาด 2x6 ต.มม. 600 โวลท์ จำนวน 2,000 เมตร 2. รหัสพัสดุ 102-008-0501 สายทองแดงขนาด 2x10 ต.มม. 600 โวลท์ จำนวน 2,000 เมตร 23 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห) 119/2562 ลว. 23 ตุลาคม 2562 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบลงทุน
- รหัสพัสดุ 105-001-0124 TR., 160 KVA, 3P,33-04/0.23 KV DYN 11,SC จำนวน 2 เครื่อง
23 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ - รหัสพัสดุ 102-007-0000 สายอลูมิเนียตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 25 ต.มม. จำนวน 12,000 ม. 23 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 พท.(บห) 116/2562 ลว. 23 ตุลาคม 2562 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ งบผู้ใช้ไฟ - รหัสพัสดุ 104-001-0100 ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ จำนวน 150 ชุด 23 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กมต.(บฟ.) 4864/2562 การจัดซื้อจัดจ้างต้องมีราคากลางประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ 2.2 จึงเห็นควรใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด ( มาตรา 4 (4) ) ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตารา 4 (4) โดยใช้ราคาต่ำสุด ตามหลักเกณฑ์ของคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยรายละเอียดราคากลางประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเครื่องวัด Digital Power Meter (DPM)นั้น ใช้การสืบราคาจากท้องตลาดโดยใช้ราคาต่ำสุด ราคา 1,555,480.40- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)) 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2 อบ.(บห.)จ.149/2562 จัดซื้อพัสดุประเภทสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 95 ต.มม. จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานโครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ ( งบ ผชฟ.) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
3001614901 งานจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟฟ้างานบริเวณบ้านกร่าง-แม่ระหัน (น.2 พล.(กส.)494/2562 ลงวันที่ 2 ตุลคม 2562) 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กฟฟ.หกง.(บห)931/2562 ปรับปรุง 22 เควี ฟีดเดอร์ 1,6 สฟฟ.วิหารแดง ช่วง A-B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1ขก.2(มลว)(กส)94/2562 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน ลูกถ้วยไลน์โพส เข้างาน I.62.BY 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
นยอ.(กป)053/2562 ลว. 22 ต.ค.62 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุง วัดคลองครก ม.6 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)2813/2562 ซื้อหม้อแปลงงานปรับปรุง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1019/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา ปป.TRจ่ายโหลดไม่เหมาะสม ตรงข้ามAmwayหมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8276 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1018/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา ปป.TRจ่ายโหลดไม่เหมาะสมบ.สามพร้าว หน้าPTหมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8274 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1017/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา ปป.TRจ่ายโหลดไม่เหมาะสม ซ.สมิตโยธิน แรกหมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8275 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1016/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา สป.TR จ่ายโหลดเกินพิกัด 80% บ.นาเหล่าคำหมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8285 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1015/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา สป.TR จ่ายโหลดไม่เหมาะสม มบ.การ์เดนวิลล์หมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8284 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1014/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา สป.TR จ่ายโหลดไม่เหมาะสม หน้าตลาดผ้ามือสหมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8286 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1013/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา แก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก ชุมชนซอยสุดใจพัฒนา ๓หมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8265 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 อด.2(ผปบ.) -1012/2562 (ลว. 21 ต.ค. 2562) จ้างเหมา แก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก บ้านสามพร้าว หมู่ 12หมายเลขงาน P-TDD01.4-D-UD2D0.8263 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี2562 21 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง