ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
ฉ.3 บญ.(คพ.)093/2562 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค (งบ โครงการ คพจ.1) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อใช้งาน กฟอ.บญ. และ กฟฟ.ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา - กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 - ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. - กำหนดยื่นข้อเสนอ ณ E-Mail : Kamolsak.kae@pea.co.th 18 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1ขก.2(มลว)(กส)1613 สายไฟฟ้า CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 จำนวน 16000 เมตร 18 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1ขก.2(มลว)(กส)1615 สายไฟฟ้า CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. จำนวน 4500 เมตร 18 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1ขก.2(มลว)(กส)1617 ชุดโคมไฟ LED และ ชุดควบคุม ชุดดวงโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 108 ชุดชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงแสงใช้สำหรับปิด-เปิด 1เฟส 220โวลท์ 30A จำนวน 9 ชุด 18 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1พคน.(บห)4148/2562ลว.15 ก.ค.2562 ซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. งบ คขก.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2 พนท.(กส) 389/2562 ซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตฉ 3173 กทม. 16 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2 พนท.(กส) 390/2562 ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 88-9798 กทม. 16 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
พท.(บห) 061/2562 ลว. 25 มิถุนายน 2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ - รหัสพัสดุ 100-001-0004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 80 ต้น 16 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 จะนะ(ปบ)043/2562 จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายเสริมหม้อแปลงบ้านโพรงงู ม.3 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 กภว.(กส.)2051 ลว.5 ก.ค.2562 จัดซื้อชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็กการสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2562 ขอ. กฟอ.กุมภวาปี 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ศก.(บห.)2280 ลว. 15 ก.ค. 2562 ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ตามอนุมัติ คพ.176 ลว.11 กค.2562 ของ กฟจ.ศก. 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 จะนะ(ปบ)042/2562 จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.1 กภว.(กส.)2052 ลว.5 ก.ค.2562 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2562 ของ กฟอ.กุมภวาปี 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)1353/2562 ซื้อคอนกรีตงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห)1652/2562 ซื้อคอนกรีตงานขยายเขต ผู้ใช้ไฟ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห.)1278/2562 ซื้อคอนกรีตงานขยายเขต (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห)1481/2562 ซื้อคอนกรีตงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห)1434 ซื้อคอนกรีตงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห)2003/2562 ซื้อพัสดุขาดแคลนงานขยายเขตผู้ใช้ไฟ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 พล.(บห)1653/2562 ซื้อพัสดุสำรองงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง