ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
น.2 กพ.(คพ.)222/2561 น้ำประปา เดือน มิ.ย.2561 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 กพ.(คพ.)220/2561 น้ำดื่ม เดือนมิ.ย.2561 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 ตห.(คพ.)-1489/61 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ ผู้ใช้ไฟ ปี 61 ตามบันทึกที่ น.2 ตห.(คพ.)-1489/61 ลว. 13 ก.ค.2561 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ภข./กส.(จ.)-416 ลว.12 กรกฎาคม 2561 จ้างแรงงานบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตฯงานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ ทำกินทางการเกษตร (คขก.) บ้านหลุบค่าย หมู่ 1 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มนางราวัน เป้าสิน) งบโครงการ คขก.2 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ยส.(บห.)จจ.44/2561 ซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
สพ.คพ.303/61 เสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
สพ.คพ.302/61 Insulation Covers for Transformer Bushing Covers Insulation Covers for Lightning Arrester Covers 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.3นช.(บห.)1696/2561ลว.16 ก.ค. 2561 จัดซื้อเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 50 ต้น 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2ยส.(บห.)จจ.43/2561 ซื้อ เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 40 ต้น 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
จะนะ(กส)114/61 จ้างเหมางานขยายเขตฯ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 050/61 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานในพื้นที่ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัด งบผู้ใช้ไฟ และงบทำการ 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.1กฟอ.ปบ.(กส.)-2206/2561 งานก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านพักราษฎรซอยหนองจิกพัฒนา หมู่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
สข.(บห)1647/61 เสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 83 ต้น 14 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ศรช.คพ. 054/2561 ลว. 13 ก.ค. 2561 ซื้อเสา ตอม่อ คอร. ขนาด 0.41*0.41*5.50 เมตร จำนวน 80 ต้น งบลงทุน(แผนงาน I.MR) 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1ลพ.(บห.)(ซต.)069/2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ (C-60-A-LPNXX.1000) 20 รายการ 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2 ดอ.(บห.)040/2561 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการ ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.046/2561 ลว. 28 พฤษภาคม 2561 ใบขอเสนอซื้อ(PR)1101155450 เลขที่ติดตาม 61E1210042 เพื่อใช้งาน งบ คฟม. ปี 2560 (I-60-E-DUDXX.27.ABAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก บริษัท ทมอแลนค์ คอนกรีต จำกัด เป็นเงิน 497,132.70 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
อท.023/2561 ซื้อพัสดุขาดแคลน 16 รายการ 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2 ดอ.(บห.)038/2561 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 3 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการ ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.046/2561 ลว. 28 พฤษภาคม 2561 ใบขอเสนอซื้อ(PR)1101155450 เลขที่ติดตาม 61E1210042 เพื่อใช้งาน งบ คฟม. ปี 2560 (I-60-E-DUDXX.27.ABAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 220,323.70 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2 ดอ.(บห.)039/2561 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ขาดแคลน จำนวน 2 รายการ ตามบันทึกแจ้งความต้องการ ผคพ.ดอ. เลขที่ ดอ./คพ.048/2561 ลว. 22 พฤษภาคม 2561 ใบขอเสนอซื้อ(PR)1101154039 เลขที่ติดตาม 61E1210041 เพื่อใช้งาน งบจัดหาสายทองแดง-งานจัดมิเตอร์ ปี 2560 (I-60-E-DUDXX.14.A001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 462,240.- บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1จห.(ก.)1929/2561 จ้างบุคคลภายนอกตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ ในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แผนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง