ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

ค้นหาเลขที่หรือรายละเอียด :

เลขที่รายละเอียดวันที่ลงประกาศ  
Data pager
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 20 of 200.
จ.กฟอ.ปบ.(ปบ.)ตม.12/2562 จ้างเหมาตัดต้นไม้วงจรที่ 10 สฟฟ.ปบ. ครั้งที่ 2 14 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ฉ.2 อจ.(บห.)336/62 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด -
น.2 คลล.(กป.)-1631/2562 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตงานปรับปรุงบ้านไทรย้อย หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร WBS. I-62-B-KLNCO.BY.1016 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2 พนท.(กส.)/809/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 86-2003 ชลบุรี จำนวน 2 ลูก 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2 พนท.(กส.)/810/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ต่อภาษี พ.ร.บ. รถยนต์จำนวน 2 คัน รถยนต์หมายเลขทะเบียน 86-3054 ชบ.,ผว-7261 ชบ. 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.3-จนะ(บห) 077/2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ โซน C ประจำปี 2563 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.ปบ808/62 จ้างทำป้ายไวนิคและอคิลิคสติกเกอร์ 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.3 นฐ(กส.) 0051/2562 ลว. 20 มี.ค. 2562 (เลขอ้างอิง 62I011S245 ) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม (จำนวน 2 คน) ประจำ ปี 2563 (62I011S245) 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2พนท.ปบ807/62 จ้างทำชั้นวางของติดผนัง ผปบ.กฟอ.พนท 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.1 ชร.(บห.)คพ.348/2562 ลว.11 ธ.ค.2562 ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคฟม.2 P-NHE02.0-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.เชียงราย และ กฟฟ.ในสังกัด 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2 พนท.(บห.)806/2562 ลว. 12 ธ.ค. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2 พนท.(บห.)805/2562 ลว. 12 ธ.ค. 62 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ก.2 พนท.(บห.)804/2562 ลว. 12 ธ.ค. 62 จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 บรก.(บต.)1311/2562 ลว.29 พ.ย. 2562 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ด้านติดตั้งมิเตอร์ใหม่และสับเปลี่ยนปรับปรุงมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟสที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซี.ที. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางระกำ ประจำปี 2563 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 ขณ. 1254/2562 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม. จำนวน 16,000 เมตร งบ คฟม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด -
น.2 ขณ. 1201/2562 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี. 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม. จำนวน 16,000 เมตร งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด -
ต.1กฟอ.ปบ.(กส.)-3339/2562 งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ช่วง 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
กฟภ.กบท.ฉ(ก)-001-2563 จัดจ้างบริการเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเลขหมาย 4 หลัก (1129) และบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Call Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
ต.2กญ.(ปบ.)001/2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ในพื้นที่ กฟอ.กาญจนดิษฐ์ 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด ไฟล์ประกาศราคากลาง
น.2 ขณ. 1187/2562 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานเร่งรัดระบบไฟฟ้า ปี 2562 จำนวน 1 รายการ (เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 65 ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 รายละเอียด -