ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017202241
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 DYN11
ระยะเวลาขายแบบ : 24 มกราคม 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 10929581.34    บาท
ราคากลาง : 10929581.34    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630124160029361_ประกาศเชิญชวน100D-62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 มกราคม 2563