ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ(ปฮ)1534/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อ Load Break Tool จำนวน 6 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 12 มิถุนายน 2560 ถึง 29 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 30 มิถุนายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 963000    บาท
ราคากลาง : 963000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10626           Fax :    -           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำที่สุดและสเปคตรงตามที่กฟภ.กำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600608130208663_ปปช.07 - Copy.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 8 มิถุนายน 2560