ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)011/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์โลหะ จำนวน 15 รายการ สำหรับงานสายส่ง 115 เควี บจก.เซนจูรี่ ไทร์
ระยะเวลาขายแบบ : 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 9 ธันวาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,293,359.29    บาท
ราคากลาง : 1,293,359.29    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 15    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคา ซส.ก.2กบญ.(จซ.)011/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591124120221735_ประกาศราคากลาง011-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591124120221672_ประกาศสอบราคา011-59.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 พฤศจิกายน 2559