ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ)021D/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027052309
รายละเอียด : จัดซื้อเสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.36x0.36 ยาว 4.5 จำนวน 1500 ต้น ใช้งาน พื้นที่ ฉะเชิงเทรา พนัสนิคม แกลง บางปะกง
ระยะเวลาขายแบบ : 2 มีนาคม 2563 ถึง 18 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 19 มีนาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5306130    บาท
ราคากลาง : 5306130    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630302162419037_ประกาศราคากลาง 021D-63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630302162419037_เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 มีนาคม 2563