ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)018D/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017177658
รายละเอียด : จัดซื้อเสาคอนกรีต 12.20 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 28 มกราคม 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 17 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 11039190    บาท
ราคากลาง : 11039190    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630128140532228_ประกาศราคากลาง 018D-63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630128140532213_เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 28 มกราคม 2563