ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ตบ.)2207/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเป็นฉนวนของสายเคเบิลใต้ดิน VLF
ระยะเวลาขายแบบ : 23 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 12 กันยายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,889,000    บาท
ราคากลาง : 2,889,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 270,000    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ถูกต้องตรงตาม Spec ของ กฟภ. และราคาต่ำที่สุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600810155351549_ปปช.07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600810155351534_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิติกรณ์ แป้นทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 10 สิงหาคม 2560