ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)058D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057443460
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มล่อฟ้าแรงสูง 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)058D/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 7 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 10 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 995,870.40    บาท
ราคากลาง : 995,870.40    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280,038-467685           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620530084756363_058D ล่อฟ้า คพจ.1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620530084756317_ประกาศ058D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2562