ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2กกค.(ยธ)1189/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานก่อสร้างถมดินบดอัดแน่นและติดตั้งประตูลวดตาข่ายพร้อมรั้วลวดหนาม ที่ สฟฟ.ฉะเชิงเทรา 2
ระยะเวลาขายแบบ : 10 พฤษภาคม 2561 ถึง 21 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 22 พฤษภาคม 2561
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 2341909    บาท
ราคากลาง : 1931029    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086 ต่อ 10170           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610509161031116_รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610509161031101_เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สรอรรถ สหชัยรุ่งเรือง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 พฤษภาคม 2561