ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)019/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 30 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 12 กรกฎาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 524,899.20    บาท
ราคากลาง : 524,899.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคา ซส.ก.2กบญ.(จซ.)019/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600703113943715_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600703115411020_ประกาศสอบราคา.pdf   
หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข ในเอกสารการสอบราคาให้ละเอียดชัดเจนก่อนตัดสินใจเสนอราคา (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซด์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th) หรือติดต่อคุณศศินุช ก๋งเอี่ยม 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 30 มิถุนายน 2560