ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)08D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 16,184,477.60    บาท
ราคากลาง : 13,402,621.79    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 549,431    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610205145538312_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610205145538296_ประกาศ08D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2561