ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-M(A)-015/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027037327
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ Control & Protection board และ Junction box
สำหรับใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแกลง 3
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,332,484.44    บาท
ราคากลาง : 1,457,563.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-9066           Fax :    02-590-9069           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620211110653790_62.015 ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620211110653775_62.015 ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : รงรอง ไชยสุวรรณ    E-mail : rongrorng.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562