ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กรท.(ปข.)-สจ.(ส) 001/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาขายแบบ : 1 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 14 กันยายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 430000    บาท
ราคากลาง : 430000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455245           Fax :    038455244           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580824163349421_ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580824164332734_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อยู่ยืนยง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 สิงหาคม 2558