ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)015D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 กลุ่มอุปกรณ์โลหะ จำนวน 42 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 8 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 9 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 17442283.99    บาท
ราคากลาง : 15210207.410    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 42    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    sasinoot.kho"pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ ใช้หลักเกณฑ์ราคา
-เงื่อนไขเป็นไปตามแบบประกวดราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610219144528228_ประกาศราคา กลาง 015D-61.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610219144528212_ประกาศ015D001.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคา ในเอกสารประกวดราคา ก่อนเสนอราคา ผู้สนใจยื่นเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2561