ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)033D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067183377
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 9 รายการ สำหรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
ระยะเวลาขายแบบ : 19 มิถุนายน 2561 ถึง 26 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 27 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,688,290    บาท
ราคากลาง : 3,446,684    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 9    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610619102414004_ตารางราคากลางคอนกรีต 033D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610619102413957_033D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคา ราคาต่ำสุดโดยมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2561