ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.๒ กบษ.(บอ.) 138/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ รีโครสเซอร์ สำหรับงานเพิ่มวงจรภายใน สฟฟ.วังจันทร์(ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 16 มกราคม 2560 ถึง 24 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : 25 มกราคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,880,190    บาท
ราคากลาง : 1,137,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455273 , 038-455293 ต่อ 10614           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600115114150228_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600115114150165_CCF15012560.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรฉัตร บุณยะกาญจน์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2560